Nejoblíbenější petice v roce 2018 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Otevřený dopis na podporu kardinála Dominika Duky

Vaše Eminence pane kardinále, otče Dominiku, jako katoličtí křesťané bychom Vám chtěli vyslovit poděkování a podporu za uskutečnění mše svaté ve farním kostele v Lánech s přímluvami za pana prezidenta Miloše Zemana a za naši vlast. Přestože mše spíše shodou okolností následovala krátce po tragických událostech v Paříži a po letošních oslavách 17. listopadu, tuto shodu okolností považujeme – na rozdíl od některých hlasů, kterým se, bohužel, dostalo širokého prostoru v médiích – za šťastnou a její

Vytvořeno: 2015-12-08 Statistika

Nesouhlas s odvoláním ředitele Církevní konzervatoře v Opavě MgA. P. Rajnohy Ph.D.

Peticí chceme vyjádřit podporu odvolanému řediteli CKO MgA. Petru Rajnohovi Ph.D. Věříme, že způsob, kterým školu vedl a chtěl dále vést, byl správný. Pod jeho vedením škola umělecky rostla a zájem o studium se zvyšoval. Nesouhlasíme s jeho odvoláním a změnami, které chce zřizovatel CKO Německý řád na škole zavést. Jsme zklamáni přístupem a jednáním zřizovatele a nelíbí se nám podmínky a směr, kterými se má škola do budoucna ubírat.

Vytvořeno: 2018-06-14 Statistika

Zákaz heren v Kutné Hore

 Petice Zastupitelstvu města Kutná Hora Adresát: Město Kutná Hora Zastupitelstvu města Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora   V Kutné Hoře dne 12. 3. 2018 Petice dle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním   Věc: Zákaz hernám v Kutné Hory Níže podepsaní obyvatelé města Kutná Hora, nesouhlasíme s tolerancí heren a casin v Kutné Hoře. Zavedením vyhlášky omezující a zakazující herny v sousedním městě Kolín je zde důvodná obava rozšíření heren a jejich provozovatelů do našeho mě

Vytvořeno: 2018-03-12 Statistika

Nesouhlas se zneužíváním našich dětí na školách k politickým a náboženským cílům.

Nesouhlasíme s vymýváním mozků našich dětí na školách různými neziskovkami, dokonce často i samotnými učiteli, zatahování žáků do politiky a cizího náboženství (islám), které se absolutně neslučuje s demokratickou Evropou a prostě sem nepatří. Školy musí být apolitické a sekulární, zneužívání a ovlivňování našich dětí v těchto směrech tvrdě odsuzujeme !!!!!!

Vytvořeno: 2018-03-19 Statistika

Ozdravovna Jetřichovice - Výzva

Vlastní žádost: Níže podepsaní občané požadují, aby zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, projednalo koupi tzv. ozdravovny v Jetřichovicích, tj. pozemku p. č. st. 163 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č. p. 124 (objekt k bydlení) v obci Jetřichovice, katastrální území Jetřichovice u Děčína, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 620 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, a to

Vytvořeno: 2018-03-25 Statistika

Mambrej s.r.o Domov pro seniory MaMrodinka

Věc: Zachování domova pro seniory MaMrodinka v Nemanicích, k rybníku 6/27, 370 10 České Budějovice. A také udržení asistenčních služeb, které poskytuje rodina Brejžků ve svém rodinném domě s ostatními asistenty. My občané České Republiky, zejména příbuzný a rodiny klientů, občané, kterým se Domov pro seniory líbí a spatřují v něm velká pozitiva, zaměstnanci a asistenti sociálních služeb přejeme si zachování Domova pro seniory a Asistenčních služeb rodiny Brejžků v takové míře, jaké v současné do

Vytvořeno: 2018-05-18 Statistika

Otevřený dopis na podporu doc. Libora Duška ve volbě děkana NF VŠE v Praze

Vážení členové akademického senátu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze,my, níže podepsaní studenti a absolventi Národohospodářské fakulty, Vás žádáme o podpoření doc. Mgr. Libora Duška, PhD. při volbě nového děkana naší fakulty. Jsme přesvědčeni, že je pro tuto pozici výborně kvalifikován a byl by zárukou rozvoje fakulty v následujících letech. Doc. Mgr. Libor Dušek, PhD. již v minulosti prokázal své akademické i manažerské kvality na institucích jako je University of Chica

Vytvořeno: 2018-03-24 Statistika

Petice za záchranu Jezírka v Prokopském údolí, Praha 5

My, níže podepsaní, žádáme Magistrát hl. m. Prahy, aby zajistil nápravu poškození filtračního a vyrovnávacího systému Prokopského jezírka, které v roce 2016 způsobila firma Lesy hl. m. Prahy, jejíž je zřizovatelem. Odůvodnění Prokopské jezírko v dolní části Prokopského údolí dosud patřilo k nejnavštěvovanějším lokalitám Prokopského a Dalejského údolí. V lednu 2016 firma Lesy hl. m. Prahy se při úpravách koryty Dalejského potoka prohrabala v napouštěcím a regulačním systému jezírka. Tento přivádě

Vytvořeno: 2018-06-23 Statistika

Trávení domácích mazlíčků na Dobříši

My, zde podepsaní, žádáme orgány činné v trestním řízení o řádné a rychlé vyšetření případu trávení zvířat na Dobříši a zajištění potřebných důkazů. Chceme aby se zabránilo dalšímu opakování a smrti dalších bezbranných zvířat.

Vytvořeno: 2018-10-07 Statistika

zákaz uplatňování práva šárija, na území České republiky

Petice parlamentu České republiky.   Podle rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, Strassbourg, ze dne 13. února  roku 2003,  je uplatňování práva  šaríja neslučitelné s demokracií. ( Případ Refah Partisi vs. Turecko, aplikace č. 41340/98, 41342/98, 41343/98 a 41344/98, dle článku 11, Úmluvy listiny Lidských práv, pro nesoulad  pravidel trestního práva, nerovnoprávného  postavení mužů a žen a zasahování do soukromého i veřejného života na základě náboženských předpisů.) My občané České repub

Vytvořeno: 2015-10-29 Statistika

PETICE ZA OBNOVU ZDEMOLOVANÉ HISTORICKÉ VILY NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH V ULICI NA ŠAFRÁNCE 12

V pátek 30. 11. 2018 v odpoledních hodinách byl na pražských Královských Vinohradech v ulici Na Šafránce 12 hrubě porušen zákon. Svévolně, bez potřebných povolení a administrativních úkonů, zde byla zahájena demolice historické vily, která je součástí památkově chráněného souboru rondokubistických domů známých jako kolonie Svoboda, vybudovaných dle návrhu architekta F. A. Libry v letech 1921–1924.Více jak třetina vily byla ze smyšlených důvodů srovnána se zemí, čímž byl zásadně narušen kontext j

Vytvořeno: 2018-12-06 Statistika

"Ne demolici hlavní budovy Táborských kasárnen v Benešově."

PETICE (dle čl.18 Listiny základních práv a svobod a zákona č.85/1990 Sb. o právu petičním)   „NE demolici hl. budovy Táborských kasáren v Benešově“ My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice zásadně nesouhlasíme se záměrem nynějšího vedení našeho města zbourat hlavní budovu Táborských kasáren v Benešově. Tato stavba patří k důležitým historickým objektům našeho města a dle našeho přesvědčení není možné řešit dočasné nevyužívání budovy a nedostatek vůle k její rekonstrukci demolicí. Žádám

Vytvořeno: 2018-03-27 Statistika

Žádáme prošetřit případ na slovensku kde naboural řidič do 12 děti

Žádáme prošetřit případ na slovensku kde naboural řidič do 12 děti které přicházely ze školy domů.jedno z děti podlehlo zraněni 

Vytvořeno: 2018-03-15 Statistika

Vážení zastupitelé města Vyškova, my, níže podepsaní, žádáme o vytvoření Městského útulku pro kočky ve Vyškově.

Důvodem je dlouhodobě nikým neřešená situace s toulavými kočkami v ulicích města Vyškova. Když jsem nahlásil nález toulavých koček na MP V, bylo mi řečeno,  že kočky nemůžou převzít, nemají je kam umístit, protože ve městě neexistuje útulek pro kočky. Takovéto jednání MP (která ovšem nemá jinou možnost), ale není řešením situace s volně žijícími a nekontrolovatelně se množícími kočkami v ulicích města. Ty mohou ohrožovat provoz na silnicích, obtěžovat některé obyvatele a kvůli  neexistenci veter

Vytvořeno: 2018-09-11 Statistika

Nesouhlas s výsledkem konkurzního řízení na místo ředitele/ky Základní umělecké školy Vodňany

Milí rodiče a příznivci vodňanské ZUŠ, tímto bychom Vás chtěli informovat o tom, že dne 21. 5. proběhl konkurz na nového ředitele/ku naší Základní umělecké školy ve Vodňanech. Ačkoliv paní ředitelka Romana Rédlová uhájila svou dosavadní pozici a přednesla konstruktivní projekt pro příští školní rok a přesto, že škola velmi dobře funguje, žáci dosahují výborných výsledků a úspěchů a je podporována ze strany rodičů i města, vybrána nebyla. Rádi bychom touto cestou vyjádřili zřizovateli svůj nesouh

Vytvořeno: 2018-05-22 Statistika

Petice za odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

Pan ministr neustále svými výroky narušuje kroky vlády a pana prezidenta Miloše Zemana.Stává se nebezpečím pro tuto zemi.

Vytvořeno: 2018-11-30 Statistika

Český dabing pro Kingdom Come: Deliverance

Hra z českého prostřebí bez českého dabingu ?Vy co ste už hráli KC:D tak vás určitě napadlo jaké by to bylo s českým dabingem... Podívejme se například na takového polského zaklínače, lidi ho hrají v polštině nejen v polsku ale i v zahraničí protože ten dabing je nejen kvalitní ale hlavně se hodí do "slovanského" prostředí ve kterém se hra odehrává. V KC:D máme jenom písničky a nadávky... Věřím v to že češtinu by využilo hodně lidí nejen v Česku a Slovensku ale určitě i v zahraničí. Warhorse už

Vytvořeno: 2018-09-06 Statistika

Petice proti TOSAN PARK

Jsme PROTI zastavění další orné půdy v Moravskoslezském kraji. Průmyslová zóna se má začít stavět příští rok v centru obce Horní Tošanovice. Další sklady a průmyslové zóny, další obrovské znečištění vzduchu a zohyzdění krajiny, další kamiony, není toho tady už dost? Podpořte prosím petici a dejte STOP těmto odporným stavbám hyzdícím naši ještě docela pěknou krajinu. Děkujeme všem za podporu :-) 

Vytvořeno: 2018-06-20 Statistika

Petice na podporu infrastrukturních projektů dálnice D49 Hulín - Fryšták – hranice ČR/SR a dálnice D55 Otrokovice-St.Město-Břeclav

Dle výkladu senátu a s odvoláními zákon o petičním právu z roku 1990 tedy z doby kdy internet ještě nebyl na světě, nejsou hlasy získané elektronicky právně platné. Proto prosíme všechny příznivce o podpis na podpisových arších, které naleznete zde Příprava projektů D49 Hulín - Fryšták – hranice ČR/SR a D55 trvá více jak 15 let a je soustavně blokována několika ekologickými spolky, přičemž jejich aktivističtí představitelé, bez ohledu na navrhovaná enviromentální opatření zarputile usilují o zas

Vytvořeno: 2017-07-25 Statistika

Zákaz usmrcování jatečních zvířat způsobem halal !

Usmrcování zvířat podle muslimského náboženského zvyku je nehumánní a barbarské, nemělo by být přípustné v naší společnosti. Jedná se o rituální podříznutí krku zvířete a nechání ho vykrvácet při vědomí ! Ministerstvo zemědělství udělilo výjimku ze Zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 sb. Tato výjimka by měla být zrušena ! Jana Krausová

Vytvořeno: 2018-01-06 Statistika