Petice za záchranu Jezírka v Prokopském údolí, Praha 5

My, níže podepsaní, žádáme Magistrát hl. m. Prahy, aby zajistil nápravu poškození filtračního a vyrovnávacího systému Prokopského jezírka, které v roce 2016 způsobila firma Lesy hl. m. Prahy, jejíž je zřizovatelem.

Odůvodnění

Prokopské jezírko v dolní části Prokopského údolí dosud patřilo k nejnavštěvovanějším lokalitám Prokopského a Dalejského údolí.

V lednu 2016 firma Lesy hl. m. Prahy se při úpravách koryty Dalejského potoka prohrabala v napouštěcím a regulačním systému jezírka. Tento přiváděl vodu z filtru cca 300m nad jezírkem, vyrovnával hladinu na principu spojených nádob a přiváděl pročištěnou vodu velkým proudem do jezírka, které tak proplachoval celé. Díky tomuto hrubému zásahu již dva roky vtéká do jezírka jen nepatrná část přítoku a většina vody ihned odtéká do Dalejského potoka. Hladina vody je výrazně nižší, stejně tak její objem. To se vše negativně podílí na úrovni „samočistění“. S poklesem objemu vody také zmizela většina k vodě vázaného ptactva.

Další faktorem bylo letošní květnové a červnové „revitalizování“ horní části Prokopského potoka. Konkrétně části vodoteče v louce pod mostem za Asuánem. Tímto „ekologickým počinem" MHMP bez odpovídajícího vodoprávního řízení zlikvidoval původní, dlouhodobě stabilizované koryto vodoteče. Bagry a těžkou technikou bylo fakticky vytvořeno nové koryto s meandry a několik týdnů se bahno z potoka se valilo až do Vltavy. Uživatel revíru, který je zde chráněnou rybí oblastí ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, byl okázale magistrátními úředníky ignorován. Stejnou ignoraci přes podanou žádost o informace o zahajovaných řízeních dle §70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., potkal i zapsaný Spolek pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí. V červnu se na jezírku objevily pokryté plochy okřehku menšího (Lemna minor). Tato plovoucí vodní rostlina má nesmírnou schopnost rychlé reprodukce a v Prokopském jezírku se objevila vůbec poprvé od jeho vzniku. K jeho uchycení ve zdejším ekosystému nejvíc prospělo dlouhodobé snížení hladiny vody, minimalizace průtoku a následně množství dusíkatých látek, hnojiv a živin, které při revitalizaci potoka již filtrační systém z První republiky díky poškození nedokázal vyčistit.

Okřehku se v jezírku zalíbilo. Rybníkáři říkají, že v teplém letním dni se množství okřehku za den zdvojnásobí. Běžte se podívat, mají pravdu.

Likvidace okřehku je nesmírně složitá. Pokud se bude dál nekontrolovaně množit, ještě v tomto létě překryje celou hladinu jezírka. Vyhubí podstatné množství ryb a dalších na kyslík a světlo vázaných organizmů. A z tohoto atraktivního návštěvního místa vytvoří páchnoucí močál. A pak se můžou všichni návštěvníci s Prokopským jezírkem rozloučit.

Více info na:  


Josef Matoušek, Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí, z.s.    Kontaktujte autora petice