Za zachování činnosti T.J.Sokol Brno-Husovice

 

 

PLNÝ TEXT PETICE

Úřad městské části Brno-sever Bratislavská 251/70 602 00 Brno-střed-Zábrdovice

  Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno-město

  Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno

  Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4

  MŠMT ČR Karmelitská 529/5 118 00 Malá Strana

  Ministerstvo dopravy ČR nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1-Nové město

    V Brně dne 15.6.2019

      PETICE ZA ZACHOVÁNÍ ČINNOSTI Tělocvičné jednoty Sokol Brno -  Husovice  

ve smyslu čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

      Petiční výbor:

Ing.Josef Jiránek, nar 2.10.1953, trvale bytem Rozárka 27, Brno, Psč 644 00 

Tomáš Baranyi, nar 14.2.1967, trvale bytem Dukelská 81, Brno, Psč 614 00

  Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Ing.Josef Jiránek      

Vážení,   my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme o důkladné posouzení a přezkoumání postupuve vyvlastňovacím řízení týkajícím se pozemků Tělocvičné jednoty SokolBrno-Husovice za účelem stavby veřejně prospěšné stavy „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“.     Tělocvičná jednota Sokol Brno-Husovice je vlastníkem těchto pozemků v k. ú. Husovice:   - p. č. 1004, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 49, objekt k bydlení, adresní místo Dukelská třída 49/9 – historická budova tělocvičny - p. č. 1005/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 918, objekt občanské vybavenosti, adresní místo Sportovní nábřeží 918/12 – hala tělocvičny - p. č. 1005/3, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na němž je umístěna budova s č. p. 918, objekt občanské vybavenosti, adresní místo Sportovní nábřeží 918/12 – hala tělocvičny - p. č. 1005/4, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na němž je umístěna budova s č. p. 918, objekt občanské vybavenosti, adresní místo Sportovní nábřeží 918/12 – hala tělocvičny - p. č. 1005/5, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na němž je umístěna budova s č. p. 918, objekt občanské vybavenosti, adresní místo Sportovní nábřeží 918/12 – hala tělocvičny - p. č. 1005/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha - p. č. 1006/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha - p. č. 1006/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha - p. č. 1006/3, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha - p. č. 1006/4, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha - p. č. 1006/5, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha - p. č. 1006/6, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha - p. č. 2593/37, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace.   Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1603 pro katastrální území Husovice, obci Brno, v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město.   Statutární město Brno a Ředitelství silnic a dálnic ČR mají záměr vyvlastnit výše uvedené nemovité věcia na místě, kde jsou nyní umístěny,začít s výstavbou stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí“na základě územního rozhodnutí č. 316 a rozhodnutí Magistrátu města Brna, Odborem územního a stavebního řízení ze dne 17. 1. 2011, sp. zn. OUSR/MMB/0002306/2010/2, č. j. MMB/0457228/2010.   Tělocvičná jednota Sokol Brno-Husovice je na prvním místě vedena zájmem o ochranu jejího poslání jakožto Sokolské jednotya ochranu veřejného zájmu na rozvoji sportu a rekreace, zejména rozvoji sportovních dovedností dětí a sportovní kultury v dané městské části Brno - sever, ve které je stávající sportoviště ve vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Husovice jediným svého druhu a představuje nedozírný přínos pro danou městskou část i pro rozvoj sportovní kultury v této lokalitě a zejména pro rozvoj dětí.   Zvýšený zájem na zachování činnosti Sokola je dán také historickým významem předmětné budovy č.p. 918 v k.ú. Husovice, obci Brno, která byla vybudována již v roce 1921, jakož i jejího okolí, existence rozsáhlých ploch zeleně a sportovních ploch přispívajících ke zvýšení kvality bydlení a prostředí v okolí areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Husovice, jakož i tradičního sportovního využití dané lokality.       S výše uvedeným záměrem na vyvlastnění pro výstavbu městského okruhu, bez náležité náhrady,nesouhlasíme, a to především z následujících důvodů. Vzhledem k připravované stavbě tento významný areál ve své současné podobězanikne, čímž vznikne nutnost a potřebavybudovat areál nový – náhradní - umožňující sportovní vyžití a rozvoj obyvatel této městské části, i členů Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Husovice a poskytující odpovídající sportovní zázemí jeho členům, aby tak výhody a možnosti, jež současný areál poskytuje, nezůstaly bez náhrady a nezanikly bez dalšího.   Nelze odhlédnout od skutečnosti, že členská základna Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Husovice v současné chvíli čítávíce než 400 osob, které se aktivně zapojují do různých sportovních aktivit. TJ Sokol Brno-Husovice provozuje následující oddíly:karate,kuželky,tenis,basketbal, volejbal,florbal,turistika,Sokolská všestrannost. Tyto prostory také využívá oddíl boxu, který není sice členem Sokolu, ale jeho činnost je na prostory Sokola bytostně navázána.Oddíly jsou zapojeny do soutěží, kde máme mistry republiky (karate,kuželky) i družstva zúčastňující se nejnižších, o to však masivnějších, soutěží. Prostory tělocvičny i venkovních prostor využívají ZŠ z okolí, které nemají vlastní tělocvičnu ani hřiště. Likvidací areálu budou tyto dětiz těchto škol odsouzeny k hodinám tělesné výchovyve třídách, což jisto jistě není posláním tohoto předmětu a výuka tak bude nutně upadat.   TJ Sokol Brno-Husovice byla za vyvlastnění nemovitých věcí výše uvedených nabídnuta částka pouze ve výši 14.605.000,- Kč. Vyvlastněním výše uvedených nemovitých věcítakto nízkou částku všakbudou veškeré činnosti výše uvedené znemožněny a dojde k narušení činnosti a fungování Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Husovice,činnosti, jejíž počátky sahají do druhé půlky předminulého století a která tak má značný historický přesah a je v dané lokalitě považována za tradiční.Zejména hrozí ztráta členské základny a výrazný úbytek možností aktivního vyžití pro děti, školy a sportovní kluby, nikoli jen členy TJ Sokol Brno-Husovice. Ztrátou areálu a sportovišť přijde Tělocvičná jednota Sokol Brno -  Husovice o velice podstatnou část svých sportovišt a děti, členové a další občané budou nenávratně ochuzeni o možnost se aktivně realizovat.V případě, že dojde k přerušení činnosti jednoty, bude trvat minimálně desítky let, než se podaří tuto činnost obnovitalespoň do nynějších rozměrů. V areálu bývalé Zbrojovky a Motorárny bude v budoucnu přibližně 10 tisíc nových obyvatel. Z toho alespoň 15 set dětí. Jistě je zájem na jejich rozvoji nejenom duševním, ale i fyzickém a je zájem nabídnou jim alternativu k hernám, kavárnám, restauracím, cukrárnám či nákupním střediskům.   Pokud převáží veřejný zájem ve prospěch výstavby Silnice I/42 Brno, VMO Tomkovo náměstí, považujeme přinejmenším odpovídající finanční náhradu potřebnou k výstavbě nových sportovišť a zachování činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Brno-Husovice v novém areálu, co nejblíže stávající lokalitě a v odpovídající kvalitě, k tomu však nabízená částka za vyvlastnění ani zdaleka nepostačuje.   Tělocvičná jednota Sokol Brno-Husovice bude nucena zajistit odpovídající náhradu za stávající sportoviště, k čemuž však potřebuje i odpovídající finanční prostředky. Zdůrazňujeme, že na majetek TJ Sokol Brno-Husovice nutno pohlížet jinak, než na běžné komerční objekty , jelikož Sokol není komerční organizace, nevytváří zisk, ale zajišťuje všestranný rozvoj mládeže a pravidelný pohyb dětem, dospělým i seniorům. Žádný odhad či znalecký posudek přitom neumí vyčíslit morální dopady, ztrátu historického zázemí a tradice, a újmu celé společnosti,neumí vyčíslit to, že pohybem se upevňuje zdraví, pravidelný sport odvádí děti od lákadla návykových látek a pomáhá vytvářet morálně volní vlastnosti, které jsou vhodné i pro život mimo sportoviště.   S ohledem na výše uvedené jsme nuceni požadovat takovou finanční náhradu za odprodej výše uvedených nemovitých věcí, která umožní tento záměr zrealizovat, aby mohla Tělocvičná jednota Sokol Brno-Husovice nadále svým členům umožňovat výkon jejich činnosti, tak jako doposud, a zachování činnosti Sokola jako takové. Je třeba poskytnout finanční náhradu takovou, aby bylo možné činnost jednoty zachovat a dále rozvíjet, anebo poskytnout odpovídající náhradu věcnou (pozemky včetně odpovídajícího sportovního areálu).   TJ Sokol Brno-Husovice považuje za odpovídající náhradu takovou, která zajistí nepřetržitý a v budoucnosti zachovatelný provoz TJ Sokol Brno -Husovice, přičemž v průběhu let posledních šesti let byly uzavřeny s Městem a ŘSD dvě dohody toto zajišťující, které však nebyly dotaženy do podoby písemné smlouvy, a to nikoliv z důvodu na straně TJ Sokol Brno- Husoice. První, tzv. „malá varianta“ počítala s vykoupením tělocvičny a k tomu cca 2500m2 pozemků pro účely ŘSD. Následnému vybudování nové tělocvičny a provedení úprav v areálu ze strany Města a ŘSD, tak aby byla zachována činnost TJ Sokol Brno-Husovice ve stávající podobě. Náklady na tuto variantu byly odhadnuty na 50-60mil. Kč a měly být hrazeny ze strany Města a ŘSD   Druhá, tzv. „velká varianta“ počítala s výstavbou Nové Dukelské, která má zabrat cca 50% stávajícího areálu. Pro udržení činnosti ve stávajícím rozsahu by bylo potřeba provést práce, jejichž odhadovaná cena je cca 150 – 160mil. Kč spočívající ve vybudování nové haly, převedení městských pozemků na Sokol, vybudování nových venkovních sportovišť včetně nezbytného zázemí. Sokol by na Město převedl veškeré budovy a pozemky od „Nové Dukelské“ ke stávající Dukelské.   Jelikož ani jedna varianta nebyla dotažena do konce vyzýváme zúčastněné k dalšímu jednání a podporujeme, v plném rozsahu, snahu vedení jednoty o získání náhrady finanční i věcné (pozemky) v takovém rozsahu, aby byla její činnost zachována i pro další generace.   V případě neodvratitelného vyvlastnění žádáme takovou finanční náhradu, která bude dostatečná nejen k vybudování sportovní haly, s odpovídajícím sportovním zázemím a dispozicemi a vybavením, které by umožnilo pokrýt zájmy celé členské základny TJ Sokol Husovice, kdy pro její zbudování je nezbytná částka ve výši 50 mil Kč respektive 150mil.Kč, podle toho zda bude umožněno realizovat „malou“, nebo „velkou“ variantu a to v návaznosti na rozhodnutí o výstavbě Nové Dukelské    

Ing.Josef Jiránek zástupce petičního výboru

 


T.J.Sokol Brno - Husovice , Josef Jiránek - starosa ,    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji T.J.Sokol Brno - Husovice , Josef Jiránek - starosa ,, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...