VETERÁNI PRO MÍR

My, veteráni a bývalí příslušníci československých a českých bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, jako občané České republiky, členského státu OSN a NATO, se znepokojením sledujeme celosvětové zvyšování mezinárodního napětí, růst intenzity stávajících konfliktů a propukání nových.

Rozhodli jsme se proto apelovat touto cestou na všechny ústavní činitele České republiky.

Nežádáme nic více a nic méně, než aby naplnili své ústavní povinnosti a sliby a plně dodržovali zákony České republiky, jakož i mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.

Máme na mysli především Chartu OSN, na níž se odvolává Washingtonská smlouva, základní dokument NATO. Ta stanoví v článku 1 jedinou závaznou povinnost všech jejích signatářů:

„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.“

Všichni ústavní činitelé a reprezentanti České republiky jsou proto článkem 1 Ústavy ČR, v souladu s Washingtonskou smlouvou, zavázáni předcházet konfliktům.

My, níže podepsaní, proto žádáme, aby Česká republika aktivně přispívala k zachování míru a života, ke snižování mezinárodního napětí, k ukončování konfliktů způsobem, který by v sobě neobsahoval podnět ke konfliktům následným, a usilovala o zvyšování důvěry mezi národy.    

 

----------------------------------

p.s. Rozhodnete-li se podpořit tuto výzvu svým podpisem, učiňte tak prosím důstojně, s uvedením svého skutečného jména, tedy bez využití možnosti anonymizovat svůj souhlas, což by jej ve skutečnosti znehodnotilo.


Jan Schneider    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jan Schneider bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...