Za okamžité řešení „Zvýšení bezpečnosti ve městě Chebu“

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Za okamžité řešení „Zvýšení bezpečnosti ve městě Chebu“

Vážení představitelé města Chebu, my, občané města Chebu, zdůrazňujeme naléhavou potřebu na zajištění bezpečnosti v našem městě. Vzhledem k neustále se opakujícím přestupkům a násilným trestným činům, páchaným ve městě Chebu, žádáme příslušné orgány, aby se touto situací začaly v nezbytně krátkém časovém horizontu efektivním způsobem zabývat. Stávající situace nás znepokojuje a cítíme, že jsou žádoucí okamžité kroky k ochraně občanů a majetku. Přestože je bezpečnostní situace v Chebu čím dál složitějším a diskutovanějším tématem, nedaří se zástupcům města tuto problematiku řešit, ani ji dostatečně komunikovat s občany. Proto žádáme zástupce rady města a příslušné úřady o urgentní a okamžité řešení tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti ve městě Chebu. Žádáme, aby představitelé města přistoupili především k těmto bodům:

1. Zvýšení policejní přítomnosti: Vytvoření strategického plánu pro posílení hlídek městské policie, zvláště v rizikové dny/hodiny a na rizikových místech, kde se případní pachatelé mohou ve zvýšené míře pohybovat (centrum města, oblast vlakového a autobusového nádraží, Evropská ulice, Kamenná ulice, Vrázova ulice, parky apod.). S tím souvisí též jednání o uzavření tzv. „Koordinační dohody mezi Policií ČR a městem Cheb s cílem zvýšení bezpečnosti a snížení kriminality“. Jsme přesvědčeni, že zástupci města musí vyvinout větší aktivitu v jednání se zástupci Policie ČR a mít jasnou vizi spolupráce. Pozitivně vnímáme poslední snahu pro rozšíření benefitů a náboru strážníků MP Cheb. Vzhledem ke kritické bezpečností situaci je však nutné hledat i další řešení jako např. formát společných hlídek strážníků a Asistentů bezpečného města, který byl v rámci ČR nastartován v Mladé Boleslavi a jde ojedinělý projekt, který se velmi dobře osvědčuje a může být příkladem pro další města. Zároveň je potřeba zaměřit se ve spolupráci s kompetentními orgány na monitoring a represi provozoven, které zprostředkovávají prodej drog a zastavárny, kde může docházet k porušování zákona, zejména ve smyslu porušování zákona při identifikaci prodávajících.

2. Vypracování analýzy a statistiky částí města Chebu s nejvyšší kriminalitou: Pro detailnější srovnání kriminality v jednotlivých lokalitách zajistit vypracování analýzy a statistiky částí města s nejvyšší kriminalitou tak, aby četnost a nasazení městské policie, bylo adekvátní pohybu strážníků MP Cheb. Po vypracování předmětné analýzy bude žádoucí též průběžná aktualizace a zveřejnění mapy kriminality města Chebu.

3. Informování veřejnosti: Jako správný krok vnímáme posílení kamerového systému ve strategických částech města k monitorování veřejných prostor a prevenci trestné činnosti. V průběhu dne si však nelze nevšimnout jedinců, kteří polehávají po lavičkách, v prostorách obchodních domů, dochází k obtěžování občanů drogově závislými na chodnících, napadání občanů atp. Je tedy otázkou, zda je dostatečně zabezpečen monitoring a obsluha tohoto kamerového systému vč. operativního rozmístění hlídek. Odmítáme zlehčování bezpečnostní situace. Uvítali bychom zvýšenou informovanost na webu města o přínosu kamerového systému a podrobnějším přehledu řešené kriminality za uplynulá období.

4. Spolupráce s občanskou společností: V rámci orgánů města Chebu je zřízena bezpečnostní komise, která se danou problematikou zabývá. Vnímáme jako nedostatečné zejména to, že účast zástupců města Chebu (starosta, místostarostové) je na jednáních této bezpečnostní komise dle veřejně dostupných informací minimální. Tedy i zájem o tuto problematiku není na prvních místech zájmu, až v poslední době na základě tlaku občanů z jednotlivých lokalit začíná být zájem o téma ze strany vedení města o něco vyšší. I tak vnímáme jako nezbytné, aby do řešení problematiky byly zapojeny i další subjekty a byla posílena spolupráce mezi ve městě působícími neziskovými organizacemi a spolky, zabývajících se problematikou spojenou se sociálně vyloučenými atp., k řešení bezpečnostních problémů. Vyzýváme vás k zorganizování veřejného projednání k tématu kriminality ve městě za účasti zástupců města, Policie ČR, Městské policie Cheb a občanů za účelem nastínění kroků k uklidnění bezpečnostní situace.

5. Rozvoj průmyslové zóny a dopady na město: Město Cheb se snaží i přes zvyšující se bezpečnostní problematiku a změnu struktury obyvatelstva o další rozvoj průmyslové zóny. Je nepochybné, že vliv průmyslové zóny na situaci i v jiných částech města Chebu je zřejmý, a to zejména v rozšiřování ubytovacích kapacit pro zahraniční dělníky. Rozvoj ubytovacích kapacit jde ruku v ruce s rozšiřováním průmyslových ploch. Tato situace vytlačuje standardní rodinný život a logicky začíná mít (a to nejen pocitový) vliv na bezpečnostní situaci ve městě Chebu. V současné době máme za to, že další rozšiřování průmyslové zóny je pro město do doby vyřešení stále se zvyšující se kriminality, ale také dalšího dopravního zatížení, nevýhodné. Město Cheb uzavřelo v dubnu 2023 smlouvu na situační studii „Evaluace průmyslové zóny Cheb 2023“. V souladu se zpracováním měla být analýza zaměřena na oblast zaměstnanosti a s ní souvisejících dopadů na komunitu a bezpečnost. Očekáváme zveřejnění závěrů této studie a vyhodnocení jejích dopadů, závěry mohou být taktéž prezentovány na veřejném projednání. Vyzýváme vás proto ke zdržení se rozšiřování průmyslové zóny a ubytovacích kapacit pro zahraniční dělníky ve městě Chebu do doby stabilizace bezpečnostní situace v Chebu. Žádáme vás tedy o přijetí souboru opatření a zvýšení intenzity komunikace s občany města v záležitosti zajištění vyšší bezpečnosti ve městě Chebu.   


Za petiční výbor: Petra Eschlerová, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 491/2, 350 02 Cheb a Martin Černík, Údolní 2526/1, 350 02 Cheb s podporou Koalice pro Cheb    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Za petiční výbor: Petra Eschlerová, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 491/2, 350 02 Cheb a Martin Černík, Údolní 2526/1, 350 02 Cheb s podporou Koalice pro Cheb bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...