Nejoblíbenější petice v roce 2018 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Otevřený dopis na podporu kardinála Dominika Duky

Vaše Eminence pane kardinále, otče Dominiku, jako katoličtí křesťané bychom Vám chtěli vyslovit poděkování a podporu za uskutečnění mše svaté ve farním kostele v Lánech s přímluvami za pana prezidenta Miloše Zemana a za naši vlast. Přestože mše spíše shodou okolností následovala krátce po tragických událostech v Paříži a po letošních oslavách 17. listopadu, tuto shodu okolností považujeme – na rozdíl od některých hlasů, kterým se, bohužel, dostalo širokého prostoru v médiích – za šťastnou a její

Vytvořeno: 2015-12-08

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 989 965
2018 150 146

Nesouhlas s odvoláním ředitele Církevní konzervatoře v Opavě MgA. P. Rajnohy Ph.D.

Peticí chceme vyjádřit podporu odvolanému řediteli CKO MgA. Petru Rajnohovi Ph.D. Věříme, že způsob, kterým školu vedl a chtěl dále vést, byl správný. Pod jeho vedením škola umělecky rostla a zájem o studium se zvyšoval. Nesouhlasíme s jeho odvoláním a změnami, které chce zřizovatel CKO Německý řád na škole zavést. Jsme zklamáni přístupem a jednáním zřizovatele a nelíbí se nám podmínky a směr, kterými se má škola do budoucna ubírat.

Vytvořeno: 2018-06-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 150 146
2018 149 145

Zákaz heren v Kutné Hore

 Petice Zastupitelstvu města Kutná Hora Adresát: Město Kutná Hora Zastupitelstvu města Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora   V Kutné Hoře dne 12. 3. 2018 Petice dle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním   Věc: Zákaz hernám v Kutné Hory Níže podepsaní obyvatelé města Kutná Hora, nesouhlasíme s tolerancí heren a casin v Kutné Hoře. Zavedením vyhlášky omezující a zakazující herny v sousedním městě Kolín je zde důvodná obava rozšíření heren a jejich provozovatelů do našeho mě

Vytvořeno: 2018-03-12

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 148 146
2018 148 146

Nesouhlas se zneužíváním našich dětí na školách k politickým a náboženským cílům.

Nesouhlasíme s vymýváním mozků našich dětí na školách různými neziskovkami, dokonce často i samotnými učiteli, zatahování žáků do politiky a cizího náboženství (islám), které se absolutně neslučuje s demokratickou Evropou a prostě sem nepatří. Školy musí být apolitické a sekulární, zneužívání a ovlivňování našich dětí v těchto směrech tvrdě odsuzujeme !!!!!!

Vytvořeno: 2018-03-19

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 147 141
2018 146 140

Ozdravovna Jetřichovice - Výzva

Vlastní žádost: Níže podepsaní občané požadují, aby zastupitelstvo Ústeckého kraje v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. d) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, projednalo koupi tzv. ozdravovny v Jetřichovicích, tj. pozemku p. č. st. 163 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č. p. 124 (objekt k bydlení) v obci Jetřichovice, katastrální území Jetřichovice u Děčína, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 620 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, a to

Vytvořeno: 2018-03-25

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 143 141
2018 142 140

Mambrej s.r.o Domov pro seniory MaMrodinka

Věc: Zachování domova pro seniory MaMrodinka v Nemanicích, k rybníku 6/27, 370 10 České Budějovice. A také udržení asistenčních služeb, které poskytuje rodina Brejžků ve svém rodinném domě s ostatními asistenty. My občané České Republiky, zejména příbuzný a rodiny klientů, občané, kterým se Domov pro seniory líbí a spatřují v něm velká pozitiva, zaměstnanci a asistenti sociálních služeb přejeme si zachování Domova pro seniory a Asistenčních služeb rodiny Brejžků v takové míře, jaké v současné do

Vytvořeno: 2018-05-18

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 143 138
2018 141 136

Otevřený dopis na podporu doc. Libora Duška ve volbě děkana NF VŠE v Praze

Vážení členové akademického senátu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze,my, níže podepsaní studenti a absolventi Národohospodářské fakulty, Vás žádáme o podpoření doc. Mgr. Libora Duška, PhD. při volbě nového děkana naší fakulty. Jsme přesvědčeni, že je pro tuto pozici výborně kvalifikován a byl by zárukou rozvoje fakulty v následujících letech. Doc. Mgr. Libor Dušek, PhD. již v minulosti prokázal své akademické i manažerské kvality na institucích jako je University of Chica

Vytvořeno: 2018-03-24

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 141 129
2018 141 129

Petice za záchranu Jezírka v Prokopském údolí, Praha 5

My, níže podepsaní, žádáme Magistrát hl. m. Prahy, aby zajistil nápravu poškození filtračního a vyrovnávacího systému Prokopského jezírka, které v roce 2016 způsobila firma Lesy hl. m. Prahy, jejíž je zřizovatelem. Odůvodnění Prokopské jezírko v dolní části Prokopského údolí dosud patřilo k nejnavštěvovanějším lokalitám Prokopského a Dalejského údolí. V lednu 2016 firma Lesy hl. m. Prahy se při úpravách koryty Dalejského potoka prohrabala v napouštěcím a regulačním systému jezírka. Tento přivádě

Vytvořeno: 2018-06-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 148 147
2018 140 139

Trávení domácích mazlíčků na Dobříši

My, zde podepsaní, žádáme orgány činné v trestním řízení o řádné a rychlé vyšetření případu trávení zvířat na Dobříši a zajištění potřebných důkazů. Chceme aby se zabránilo dalšímu opakování a smrti dalších bezbranných zvířat.

Vytvořeno: 2018-10-07

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 138 133
2018 138 133

zákaz uplatňování práva šárija, na území České republiky

Petice parlamentu České republiky.   Podle rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, Strassbourg, ze dne 13. února  roku 2003,  je uplatňování práva  šaríja neslučitelné s demokracií. ( Případ Refah Partisi vs. Turecko, aplikace č. 41340/98, 41342/98, 41343/98 a 41344/98, dle článku 11, Úmluvy listiny Lidských práv, pro nesoulad  pravidel trestního práva, nerovnoprávného  postavení mužů a žen a zasahování do soukromého i veřejného života na základě náboženských předpisů.) My občané České repub

Vytvořeno: 2015-10-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 6520 6361
2018 138 133