Nejoblíbenější petice v roce 2014 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Podporuji tradiční čínskou medicínu v ČR

Tuto petici sestavila dne 3.12.2012 Komora tradiční čínské medicíny, IČ: 22907084, sídlem: Vyšehradská 27, 128 00 Praha 2, tel:  +420 220 199301, jednající prezidentem komory MUDr. Jiřím Bílkem Adresát: Prezident ČR, Senát ČR, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR   Text petice: My, níže podepsaní, prohlašujeme, že považujeme tradiční čínskou medicínu za obor, který je pro kvalitu našeho života všeobecně prospěšný. Žádáme, aby v

Vytvořeno: 2013-09-02 Statistika

Otevřený dopis - Nechceme politruka hejtmanem Plzeňského kraje

Vyzýváme všechny, kterým není lhostejné, jestli příštím hejtmanem Plzeňského kraje bude či nebude člověk bytostně spjatý s totalitním režimem, k vyslovení podpory našemu otevřenému dopisu. Doporučte podepsání otevřeného dopisu i svým blízkým! Skrze e-mail, Facebook, osobně. Díky. Přijďte na mimořádné volební zastupitelstvo 27. ledna » http://bit.ly/PolitrukHejtmanemZastupitelstvo --- OTEVŘENÝ DOPIS NEKOMUNISTICKÝM ZASTUPITELKÁM A ZASTUPITELŮM PLZEŇSKÉHO KRAJE V Plzni dne 7. listopadu 2013 Vážen

Vytvořeno: 2013-11-07 Statistika

Petice za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR

Vážený pane ministře, vážené členky a vážení členi Parlamentu ČR, obracíme se na Vás ve věci chovu tzv. kožešinových zvířat /převážně norků, činčil, lišek/, který na našem území stále probíhá a způsobuje zbytečné a intenzivní utrpení zvířatům, jež jsou chována v neodpovídajících podmínkách, které způsobují agresívní chování, biologické abnormality a poruchy chování zvířat. Také způsoby zabíjení se nedají označit za humánní. Zvířata se zabíjejí elektrickým proudem, udušením ve výfukových plynech!

Vytvořeno: 2014-03-18 Statistika

Otevřený dopis bývalému členu SNB a poslanci KSČM Z. Ondráčkovi

Vážený pane poslanče, my, níže podepsaní občané, prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu žádáme, abyste se jako bývalý příslušník Veřejné bezpečnosti, jenž zasahoval proti mladým lidem pokojně demonstrujícím za svobodu v rámci tzv. Palachova týdne v lednu 1989, vzdal mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Bývalý režim v čele s Komunistickou stranou Československa, která je podle zákona č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu ve znění

Vytvořeno: 2013-10-28 Statistika

Záchrana nutrií

Žiji v Hradci Králové kde se slévají dvě řeky Labe a Orlice. A právě na tomto soutoku je v dnešní době jedno z nejhezčích míst ve městě a to díky nutriím které se zde usadily a založily i sve nutrií rodinky. Lidé z celého města je tam chodí obdovovat ale i krmit. Nutrie si na lidi tak zvykly že se vůbec nebojí a chodí k lidem a na dosah ruky i se svymy mláďaty. Když jsme toto místo navštívil poprvé byl jím velice nadšení. Nutrie si pobihaly mezi lidmy a panačkovali před lidmi a čekaly na nečo do

Vytvořeno: 2013-08-31 Statistika

Za záchranu lesa v Lutovníku

Petice "Za záchranu lesa v Lutovníku" petiční výbor zastupuje Alena Janáková, Na Vyhlídce 1115, Kralupy nad Vltavou, 2780   Vážený pan Petr Holeček Městský úřad Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 1 27801 Kralupy nad Vltavou   Vážený pane starosto,   v současné době probíhá v lese v Lutovníku plánovaná těžba dřeva podle lesního hospodářského plánu Lesů Čr.   My, níže podepsaní, protestujeme proti dalšímu kácení stromů v tomto lese, který je těžbou dřeva devastován. Jsme si vědomi toho, že dle les

Vytvořeno: 2014-06-17 Statistika

Prohlášení k opakované volbě děkana FA VUT

My, níže podepsaní, respektujeme výsledek opakované volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty architektury VUT v Brně, proběhnuvší v souladu s právními názory rektorátu VUT i Ministersterstva školství České republiky. Domníváme se, že kandidát Mgr. Rostislav Koryčánek, zvolený výraznou většinou 9 hlasů ze 13, si minimálně zaslouží dostat příležitost naplnit svůj volební program.  

Vytvořeno: 2014-06-13 Statistika

Podpora Naděždy Prejzové

My, níže podepsaní, vyjadřujeme maximální podporu ředitelce školy k tomu, aby učinila veškeré možné kroky k setrvání Bc. Naděždy Prejzové v ZŠ Sadská  na pozici učitelky, přestože nesplňuje požadavky zákona o pedagogických pracovnících. Paní učitelka patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším učitelům na 1.stupni a proto by její odchod by byl velkou ztrátou nejen pro pedagogický sbor, hlavně však pro žáky této školy.

Vytvořeno: 2014-04-16 Statistika

Petice za udržení lůžkového oddělení Foniatrické kliniky 1. LF UK

Chceme zachovat lůžkové oddělení Foniatrické kliniky 1. LF UK. Pro rodiče dětí s vadami řeči a sluchu, kterých není málo, je to mnohdy poslední možnost, kam se mohou obrátit, pokud má dítě vážné problémy. Lůžkové oddělení na Foniatrické klinice, kde poskytují komplexní diagnostiku, využívají pacienti z celé České republiky a rodiče dětí po diagnosticko-edukačním pobytu vidí výrazné zlepšení v komunikaci a porozumění. Lůžkové oddělení na Foniatrické klinice není určeno jen pro děti, ale i pro dos

Vytvořeno: 2014-11-20 Statistika

Petice za zákaz kouření v restauracích

PETICE za přijetí zákona o zákazu kouření ve veřejných prostorách Vážený pane ministře, vážené poslankyně, vážení poslanci, obracíme se na Vás s žádostí o přijetí zákona, který by zakázal kouření ve veřejných prostorách, především pak zařízeních společného stravování, a ochránil tak veřejnost i zaměstnance před negativními účinky pasivního kouření. Žádáme, aby se ČR připojila k většině evropských zemí, kde takový zákon platí. Kromě západoevropských států je kouření omezeno také například v Polsk

Vytvořeno: 2012-12-18 Statistika

Mgr. Ondřej Illich jako nový ředitel OHŠ Turnov

Touto peticí chceme vyjádřit veřejnou podporu Mgr. Ondřeji Illichovi v kandidatuře na nového ředitele OHŠ Turnov. Chceme aby se situace na této škole zlepšila a myslíme si, že právě Ondřej Illich, může opět pozvednout prestiž školy na původní úroveň. Bc. Karel Mareš - absolvent

Vytvořeno: 2014-03-26 Statistika

Ochránci přírody jsou proti plošnému kácení jedovatých dřevin v Mladé Boleslavi

Zákon o ochraně přírody a krajiny chrání všechny dřeviny, nerozděluje nijak dřeviny okrasné, plevelné, ovocné, cíleně vysazené, náletové, jedlé či jedovaté...Důvody k odstranění dřeviny posuzuje příslušný orgán ochrany přírody a krajiny na základě žádosti vlastníka pozemku a vždy induviduálně.Ochrana dřevin je veřejný zájem, protože dřeviny plní mnoho funkcí: poskytují kyslík, stín, úkryt mnoha živočichům a místo hnízdění ptákům, zlepšují mikroklima, jsou estetickým přínosem daného míst, protihl

Vytvořeno: 2014-06-24 Statistika

za přijetí právní úpravy navrácení původní výše příspěvku na péči

Petice za přijetí právní úpravy navrácení původní výše příspěvku na péči pro hendikepované občany. My, níže podepsaní žádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a Senát České republiky, aby podnikly urychlené kroky k přijetí změny zákona o sociálních službách: kterým budou nově nastavena objektivní kritéria pro posouzení stupně závislosti osoby žádající příspěvek na péči; kterým bude upravena výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let a starší 18

Vytvořeno: 2014-07-13 Statistika

Zachování lokomotivy 498.022 a zrušení šrotace daného stroje

Touto peticí žádáme DKV,KCOD,GŘ a představené ONJ, zvláště pak pana Sosnu, aby uvážili založení sbírky a znovu zprovoznění stroje 498.022" Albatros" , stojící v této chvíli v DKV Libeň. Stroj je nepojízdný z důvodu úniku vody a propadlému kotli a nemá hotovou tlakovou zkoušku z důvodu nedostatku financí. Máme v plánu založit sdružení a sbírku na danný stroj a znovu zprovoznit jeho činnost. Tento stroj, 498.022, je expresní parní lokomotiva která dosahovala i rychlostí 125 km/h a jeho bratrský st

Vytvořeno: 2014-01-25 Statistika

Petice za nepřijetí Eura

Občané České republiky žádáme vládu naší země, aby jako vrcholný orgán výkonné moci vyjednala pro naši zemi u příslušných orgánů Evropské unie výjímku z povinnosti přijmout euro a přeměnila tak závazek ČR vstoupit do eurozóny na právo ČR přijmout nebo nepřijmout euro podle uvážení občanů ČR. Nechceme nést náklady Problémového a nezodpovědného vývoje v eurozóně. 

Vytvořeno: 2011-09-20 Statistika

Obnovení osobní dopravy na trati Moravské Budějovice - Jemnice

Petice za obnovení pravidelné osobní dopravy na trati Moravské Budějovice – Jemnice My, níže podepsaní občané, vědomi si svého práva ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme Krajský úřad Kraje Vysočina, aby: Železniční trať Moravské Budějovice – Jemnice zařadil do koncepce veřejné dopravy v regionu jako infrastrukturu umožňující občanům regionu využít železnici jako alternativní, ekologický, moderní a obecně preferovaný způsob veřejné dopravy. Na železniční trati

Vytvořeno: 2014-05-07 Statistika

Petice za kompletni legalizaci konopi po vzoru Uruguay

PETICE ZA LÉČEBNÉ KONOPÍ PETICE ZA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ KONOPÍ VŠEM LIDEM V ČESKÉ REPUBLICE, NE JEN VYBRANÝM TRAFIKANTŮM My, signatáři této petice, požadujeme kompletní dekriminalizaci a zrušení veškerých postihů za pěstování konopí a jeho zpřístupnění všem! Ne pouze pro nemocné lidi, ale pro každého kdo má zájem tuto rostlinu pěstovat.   U pacientů se jedná především o roztroušenou sklerózu, Tourettův syndrom, Huntingtonovu choreu, Parkinsonovu nemoc, anorexii, zánětlivá onemocn

Vytvořeno: 2014-01-28 Statistika

Petice za zachování příměstského lesu Habartov

My, podepsaní signatáři petice, vyzýváme dnem 26. 12. 2014:   1. Orgány Lesů České republiky, státní podnik, k přijetí všech dostupných opatření k zastavení likvidace příměstského lesu Habartov, a to minimálně do doby projednání směny lesních pozemků mezi městem Habartov a Lesy České republiky, státním podnikem.   Město Habartov získalo spolu s jiným historickým majetkem i lesní pozemky u vodní nádrže Horka na samém okraji katastru obce. Výměnou dojde k scelení lokalit, které mají výše uveden

Vytvořeno: 2014-12-26 Statistika

PETICE za odstoupení starosty Ing. Aleše Jelínka

PETICE za odstoupení starosty Ing. Aleše Jelínka a opětovné zvolení starostky Mgr. Zdeňky Hamousové dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním     Vážený pane Ing. Aleši Jelínku, My, všichni níže podepsaní, vás vyzýváme, abyste co možná nejdřív odstoupil z funkce starosty města Žatec, a současně, s ohledem na dále uvedené, zvážil své další setrvání v pozici zastupitele našeho města.   K této výzvě nás vedou především následující důvody:   1.     Zastupi

Vytvořeno: 2014-11-18 Statistika

Výzva kyjevské vládě k ukončení vraždění svého obyvatestva.

Brutální nasazení armády proti vlastním obyvatelům je zcela nepřijatelné. Násilí z majdanu, následované protiústavním pučem, se přelilo na východ Ukrajiny. Napětí dosáhlo takového stupně, že si nelze představit společné soužití. Východ Ukrajiny vidí v Kijevu - a právem svého nepřítele. Evropa nesmí dopustit, aby Ukrajina následovala krutý osud bývalé Jugoslávie, kdy vinou Západu a zločinným tzv. humanitárním bombardováním umírali tisíce. Vyzýváme proto nového ukrajinského prezidenta Porošenka, a

Vytvořeno: 2014-05-29 Statistika