Ochránci přírody jsou proti plošnému kácení jedovatých dřevin v Mladé Boleslavi

Zákon o ochraně přírody a krajiny chrání všechny dřeviny, nerozděluje nijak dřeviny okrasné, plevelné, ovocné, cíleně vysazené, náletové, jedlé či jedovaté...
Důvody k odstranění dřeviny posuzuje příslušný orgán ochrany přírody a krajiny na základě žádosti vlastníka pozemku a vždy induviduálně.
Ochrana dřevin je veřejný zájem, protože dřeviny plní mnoho funkcí:
poskytují kyslík, stín, úkryt mnoha živočichům a místo hnízdění ptákům, zlepšují mikroklima, jsou estetickým přínosem daného míst, protihlukovou a protiprachovou bariérou atd.
Rozhodně nelze akceptovat jako důvod k odstranění nějaké dřeviny například skutečnost, že má strom listí (spadané listí lze uklidit), proto netřeba kácet dřevinu. Stejně tak nemůže pro kácení plošně obstát zdůvodnění, že je dřevina jedovatá (stačí ji nejíst).
Samozřejmě je třeba řádně poučit děti, že se keře a stromy nejí, že není možné něco ve veřejném prostoru trhat a jíst, že zeleň ve městě může být znečištěná nejen městským prostředím (exhalace atd.), ale také například psími a ptačími exkrementy či psí močí. Mělo by být zcela zřejmé, že je třeba dětem zdůraznit, že do pusy patří pouze ovoce a zelenina omytá pitnou vodu, že zdroj potravy schvaluje rodič nebo jiná zodpovědná osoba.
Také je třeba dětem říct, že voda ve fontáně byla pitná v okamžiku napuštění, ale zcela jistě není vhodná k požití, když cirkuje ve vodním prvku a kdokoliv si v ní mohl umýt ruce a nebo taky nechal proběhnout svého psa.
Pro děti tak malé, že by těmto vysvětlením neporozuměly, je samozřejmostí dohled rodiče.
I veřejný městský prostor generuje určitá rizika, kterým ale lze vhodným vysvětlením a osvětou snadno předcházet.
Jedovatých a nejedlých dřevin je mnoho a není možné je plošně preventivně všechny ničit.
Jedovaté jsou štědřence tzv. zlatý déšť, tisy, břečťany, jalovce, zeravy a mnoho dalších dřevin, které se ve městě zcela běžně vyskytují.
Štědřence v parku Vnitroblok v Mladé Boleslavi byly vysazeny v roce 2005 na základě schválené projektové dokumentace a park je takto řádně zkolaudován.
Jedovaté dřeviny se cíleně nevysazují přímo do dětských hřišť (uvnitř oplocení nebo v bezpečnostní ploše dětského hřiště), nevysazují se do areálu jeslí a mateřských školek, ale v parcích a městské zeleni mají své běžné místo.


Milada Vrbová, předsedkyně Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Klenice    Kontaktujte autora petice