Nesouhlas se záměrem výstavby továrny na výrobu olejů z plastů v Chomutově pyrolýzou (částečným spálením)

Kontaktujte autora petice

MŽP opět vrátilo dokumentaci k přepracování objevil se však větší problém

2023-02-02 16:18:49

Vážené a vážení,

dobrou zprávou je, že i druhý pokus investora s podáním dokumentace záměru spalovny ztroskotal. MŽP dne 24. ledna 2023 zveřejnilo, že opětovně vrací dokumentaci k přepracování s konstatováním, že nadále zůstává celá řada již dříve vytknutých problémů a nejasností, které investor v dokumentaci nevyřešil. Podrobnosti jsou ke stažení na portálu Cenia. Osobně zůstávám optimistou a věřím, že k realizaci záměru nedojde.

Tím ovšem dobré zprávy končí. Nejspíše se k Vám již donesla informace o mnohem větším průšvihu. Majitel chomutovské teplárny ACTHERM přišel se záměrem přestavby teplárny na spalovnu s kapacitou spálení 60000 tun odpadu ročně. Rada města, jejíž složení se po podzimních volbách příliš nezměnilo, opět zklamala a do procesu EIA k tomuto záměru neposlala žádné stanovisko. Spojili jsme se proto s ostatními opozičními stranami a vynutili jsme si svolání mimořádného jednání zastupitelstva města. Více informací naleznete na www stránce hnutí PRO Chomutov.

Pokusil jsem se také přehledně shrnout celou problematiku spaloven v Chomutově a okolí do jednoho přehledného článku, který si můžete přečíst zde.


David Palán (spolek ochrany přírody Ústecké šrouby z.s., zastupitel města za PRO Chomutov)

Dobrá zpráva: Ministerstvo životního prostředí vrátilo dokumentaci k přepracování s dlouhou řadou připomínek

2022-06-14 21:59:51

Vážení,

plán investiční skupiny ADI na vybudování "spalovny plastů v převlečení" dnes utrpěl úder, který bych parafrázoval slovy "zásah, potopena". Investorem v dubnu podanou dokumentaci totiž Ministerstvo životního prostředí odmítlo a vrátilo k přepracování.

Z dnes publikovaného dokumentu cituji: "Po prostudování dokumentace a vyjádření účastníků procesu posuzování k této dokumentaci, obdržených v rámci jejího zveřejnění, ministerstvo dospělo k závěru, že zjištěné nedostatky nevytváří předpoklad pro možnost vydání souhlasného závazného stanoviska a jsou oprávněným důvodem požadavku na přepracování / doplnění předmětné dokumentace.

Záměr popsaný v dokumentaci vzbuzuje nadále mnoho otázek a stále se nedaří rozptýlit vážné obavy o smyslu záměru, o jeho účelnosti a přispění k bezpečnému způsobu nakládání s odpady.

Dokumentace a obdržená vyjádření dotčených účastníků procesu posouzení vlivů záměru na životní prostředí byla předána zpracovatelce posudku, která v souladu s příslušnými ustanoveními citovaného zákona rovněž dospěla k závěru, že zjištěné nedostatky jsou oprávněným důvodem požadavku na přepracování předmětné dokumentace."

Dále v textu MŽP specifikuje 16 oblastí, které investorovi konkrétně doporučuje přepracovat. Záměr investora tím sice ještě definitivně neklesl na dno moře, ale myslím, že dnešní rozhodnutí v podstatě znamená odmítnutí původního záměru jako celku. A pokud investor přeci jen bude chtít v projektu pokračovat, bude muset, aby všem podmínkám vyhověl, přijít de facto s úplně něčím jiným.

Rozhodnutí MŽP si můžete prostudovat zde:
https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX09WNDIxN192cmFjZW5pRE9DXzc0MzA2NDc4MDg3MzI0NTIyNDQucGRm/OV4217_vraceni.pdf


David Palán (zastupitel města za PRO Chomutov)

Začal proces posouzení vlivu na životní prostředí, ale město Chomutov nadále dělá mrtvého brouka

2022-05-15 21:23:41

Milé signatářky, milí signatáři petice proti výstavbě spalovny plastů,

společnost POL OIL CZ s.r.o., která u nás v Chomutově chce záměr realizovat, dodala v dubnu na Ministerstvo životního prostředí aktualizovanou dokumentaci, čímž byl zahájen námi dříve úspěšně vyžádaný proces důkladného posouzení možného vlivu na životní prostředí (tzv. EIA). Investor záměru se v této dokumentaci měl vypořádat se všemi námitkami a připomínkami, které jsme podali my, místní občané i odborná veřejnost a státní orgány ochrany přírody. Rovněž k nově předložené dokumentaci vypracovaly svá stanoviska jak zodpovědné státní orgány, tak odborná veřejnost a aktivní místní Chomutované v čele s MUDr. Marianem Bystroněm. Následovat bude vypořádávání všech podmínek, připomínek a námitek, načež pak bude následovat veřejné projednání záměru, na kterém bude možné podávat další připomínky. O termínu a místě konání tohoto projednání Vás budu včas informovat.

Stejně tak jako v předchozí fázi (zjišťovacím řízení) mělo i tentokráte možnost vyjádřit své stanovisko k nové dokumentaci také statutární město Chomutov. Rada našeho města (koalice ANO 2011, NOVÝ SEVER a KSČM) však i tentokráte zvolila "pštrosí taktiku". Investorem předloženou novou dokumentaci vzala rada "na vědomí", aniž by k ní vyjádřila jakékoli vlastní stanovisko či uplatnila byť jedinou připomínku!


S pozdravem
David Palán
autor petice
zastupitel města (PRO Chomutov)

P.s.: Veškeré děni v procesu posouzení vlivu na životní prostředí lze sledovat zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4217?lang=cs


David Palán, zastupitel města (PRO Chomutov)

Chomutov (rada města) o posouzení vlivu na životní prostředí nepožádal, opozice proto vyvolala jednání zastupitelstva ke spalovně

2021-11-02 18:04:15

Vážení,

po měsíčním čekání jsme obdrželi níže uvedenou odpověď Rady statutárního města Chomutova na naši petici. Odpověď neobsahuje žádné vysvětlení, proč vedení města záměr výstavby spalovny plastů v přestrojení žádným způsobem nediskutovalo s veřejností. Projednání v příslušných komisích za účasti opozice? Rada nemá tu potřebu, rozhodující pravomoc má přeci ona! Ani slovo vyjádření k našemu nesouhlasu s umístěním spalovny v sousedství rodinných domů a evropsky významné lokality Pražská pole! Ale nejostudnější je skutečnost, že na naši výzvu radě města Chomutova, aby důsledně požadovala posuzovat uvažovaný záměr plně ve smyslu zákona č.100/2001 Sb. ve své odpovědi rada města nepřiznala, že se do zjišťovacího řízení vůbec nevyjádřila!  Na základě této nečinnosti rady města své právo vyjádřit se k záměru Chomutov jako obec (v rámci samosprávy města) marně pozbyl! Alibistické poukázání na vyjádření odboru životního prostředí je jen zastíracím manévrem. Odbor své vyjádření vydal v rámci své povinnosti orgánu ochrany přírody coby součást státní správy, nejde tedy o vyjádření města Chomutova.

Jde tak o čistou ukázku arogance moci a nulové úrovně politické kultury koalice ANO 2011, NOVÝ SEVER a KSČM.

Jelikož se nehodláme smířit s postupem rady města, který je v rozporu s principem předběžné opatrnosti, jakožto i v rozporu s dobrými mravy, požádali jsme my, opoziční zastupitelé z řad signatářů petice i naše další kolegy napříč opozicí, včera jsme sesbírali potřebný počet podpisů a podali jsme žádost o svolání zastupitelstva tohoto znění:

My, níže podepsaní členové zastupitelstva statutárního města Chomutova, tímto žádáme ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění ve znění pozdějších předpisů, o svolání zasedání zastupitelstva statutárního města Chomutova, na jehož program budou zařazeny body:

  1. Vyjádření statutárního města Chomutova ke zjišťovacímu řízení záměru „Provozní jednotka ověření kontinuální výroby olejů z plastů“

  2. Pronájem bývalé městské skládky v Pražské ulici.


Primátor je nyní povinen zastupitelstvo svolat ve lhůtě 14 dní od podání žádosti.

 

Zde odpověď na naši petici:

odpoved_na_petici_s1.png

odpoved_na_petici_s2.png


David Palán (iniciátor petice, zastupitel města za PRO Chomutov)

Lhůta pro vyjádření uplynula, rada města stále mlčí

2021-10-07 17:01:59

Vážení,

lhůta pro vyjádření města k záměru výstavby spalovny v přestrojení vypršela s úderem včerejší půlnoci, ale vše naznačuje tomu, že uplynula marně a město Chomutov se k záměru nevyjádřilo.

V průběhu včerejšího dne natočila a odvysílala reportáž k tématu ČT, najdete ji zde:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/221411000141006-udalosti-v-regionech/obsah/867699-likvidace-plastoveho-odpadu-v-chomutove

Za vedení města v reportáži vystupuje pan 1. náměstek Dinda, který (asi nikoli náhodou) používá alibistickou argumentaci ve smyslu "My nejsme odborníci, tak se vyjadřovat do řízení nebudeme a počkáme, co tomu řeknou příslušné úřady", která je prezentována i v příspěvku hnutí NOVÝ SEVER publikovaném zde: https://www.facebook.com/hnutinovysever/posts/3056954214563335 Co na tom, že teď už se město do zjišťovacího řízení nemůže vyjádřit vůbec? Doporučuji si pročíst i diskusi pod článkem, kde se ptal pan doktor Šlosar (Sdružení praktických lékařů), zda-li město Chomutov bude požadovat posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

S pozdravem
David Palán


David Palán (zastupitel města za PRO Chomutov)

Poslední den a rada města stále tápe, petice překročila hranici 500 podpisů

2021-10-06 07:36:44

Vážené a vážení,

je ráno 6. října 2021, tedy poslední den lhůty, ve které se může statutární město Chomutov vyjádřit k záměru výstavby depolymerizační linky a požádat o provedení posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

Rada města měla jednání v pondělí 4. října. Problematiku spalovny diskutovala za uzavřenými dveřmi poté, co vykázala veškeré úředníky, ale žádné rozhodnutí nepadlo. Na telefonicky vznesený dotaz pan 1. náměstek primátora uvedl, že rada neměla ještě všechny podklady, pan primátor by je měl dodat a že je možné, že se v té věci rada ještě nějak usnese.

Už se stihly vyjádřit dvě stovky občanů, kraj, obec Droužkovice, orgány ochrany přírody, ale nám to nějak trvá...

A tak stále čekáme, nikoli však pasivně. Včera jsme radě města doručili odborně zpracované podklady pro vyjádření tak, aby nikdo nemohl alibisticky tvrdit, že podklady neobdržel. Zkušenost nás jaksi vede k tomu, že na pana primátora v tomto ohledu nespoléháme. ;-)

A proč ne? To pochopíte, když se podíváte na video dostupné zde: https://fb.watch/8t1wYKgTIm/ a poslechnete si, jak se mu od úst prášilo na jednání zastupitelstva, když záměr obhajoval proti předsedovi našeho zastupitelského klubu.

Ale pokud máte nějakých 25 minut času k dobru, nervy ze železa a nebo máte také rádi absurdní divadlo, pusťte si celý záznam rozpravy na zastupitelstvu k tématu: https://bit.ly/3uKDQWn a uvidíte i argumentační perly 2. náměstka Märce (NOVÝ SEVER) a radního Tůmy (ANO 2011) nebo můj závěrečný slib "buď spalovna nebo já".


S pozdravem a připomenutím, že naděje umírá poslední
David Palán


David Palán (zastupitel města za PRO Chomutov)

Otevřený dopis radě statutárního města Chomutova k záměru výstavby linky na depolymerizaci plastů v Chomutově

2021-10-01 10:53:09

Vážený pane primátore, vážení členové rady města,

dnes jsme na magistrát města Chomutova podali petici dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, s padesáti šesti podpisy, jejíž online verzi k tomuto okamžiku podpořilo 316 občanů města Chomutova a 102 občanů okolních měst a obcí. Předmětem papírové i online verze petice je vyjádření našeho nesouhlasu se záměrem výstavby továrny na výrobu olejů z plastů v Chomutově pyrolýzou (částečným spálením). Jedná se o záměr vedený v zjišťovacím řízení pod kódem OV4217 a názvem "Provozní jednotka ověření kontinuální výroby olejů z plastů", který podala společnost POL OIL CZ s.r.o., IČO 24135577, která přináleží k investiční skupině ADI. Byli jste to Vy, rada statutárního města Chomutova, kdo svým rozhodnutím pronajmout pozemky bývalé městské skládky v Pražské ulici společnosti ADI Fuel a.s., IČO 02212854 umístění záměru přímo do našeho města umožnili.

Protože s realizací záměrů investiční skupiny ADI nesouhlasíme, vyjadřujeme tento svůj nesouhlas s postupem rady města Chomutova formou petice a požadujeme, aby statutární město Chomutov v rámci své samosprávné působnosti podalo vyjádření do probíhajícího zjišťovacího řízení OV4217, ve kterém požaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, přičemž upozorňujeme na lhůtu, která vyprší již dne 6. 10. 2021.

Doporučujeme přitom postupovat obdobně, jako učinila rada Ústeckého kraje a tedy v rámci vyjádření požadovat předložit výsledky zkušebního provozu kontejnerové jednotky v areálu Actherm, spol. s r.o., na něž se oznámení záměru odkazuje. Požadovat dále uvést složení, vlastnosti a konkrétní způsoby využití pyrolýzního oleje a pevného zbytku. A také požadovat uvést parametry, které budou v ověřovacím provozu sledovány, dále uvést časové horizonty, resp. limity pro ověřovací provoz a vysvětlit návaznost budoucího komerčního provozu.

Pan primátor coby člen rady kraje má k dispozici podkladové materiály, ze kterých krajská rada vycházela a jistě Vás s nimi rád detailně seznámí v zájmu občanů města Chomutova. V těchto podkladech se kromě mnoha dalších výtek konstatuje, že investor nedoložil žádné výsledky zkušební jednotky v areálu teplárny Actherm a že produktem pyrolýzy nevznikne žádný čistý olej, jak Vám bylo investorem tvrzeno, nýbrž tekutina, která je dále odpadním materiálem.

Podle platné právní úpravy je realizace záměru - ať už na ověřovací nebo komerční bázi - podmíněna mimo jiné povolením k využívání odpadu, při kterém tento odpad přestává být odpadem podle § 10 odst. 1 zák. č.
541/2020 Sb., o odpadech. K vydání tohoto povolení je v navazujícím řízení příslušný Krajský úřad Ústeckého kraje. Oznámení však nejen nepřináší žádné věrohodné důkazy o tom, že technika tepelné
depolymerizace směsných odpadních plastů může být takovým využitím odpadu, ale naopak zakládá vážnou pochybnost o tom, že by v navazujícím řízení bylo možno takové povolení vydat. Krajský orgán ochrany přírody v této souvislosti v podkladech pro radu kraje doslova konstatoval, že při zohlednění všech skutečností považuje naopak za prakticky vyloučené, že by v semimobilní pyrolýzní jednotce popsaného typu a provedení bylo možno tepelným rozkladem uživatelského směsného plastového odpadu vyrábět kapalný produkt spolehlivě garantovaných vlastností, který by bylo možno uvádět na trh v souladu se zákonem - ať už jako pohonné hmoty v souladu se zákonem o pohonných hmotách, nebo jako palivo na bázi minerálního oleje v souladu se zákonem o ochraně ovzduší.


Vzkazy od jednotlivých signatářů petice si můžete přečíst zde: https://www.petice.com/signatures_with_comments.php?petition_id=339624


S úctou
David Palán
autor petice


David Palán (zastupitel města za PRO Chomutov)

Rada Ústeckého kraje požaduje provést posouzení vlivu na životní prostředí

2021-09-30 10:29:01

Vážení,
dobrých zpráv není nikdy dost. Včera ve večerních hodinách se usnesla rada Ústeckého kraje, že "požaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů".

Pan primátor Chomutova Marek Hrabáč, který je rovněž členem rady kraje, na jednání chyběl. Přesto si jistě bedlivě prostudoval důvodovou zprávu, která obsahuje velmi kritické stanovisko odboru životního prostředí krajského úřadu.

Včera také byl v Chomutovském Deníku na titulní straně publikován článek s názvem "Spalovna v přestrojení" v Chomutově? Nedělejte z nás králíky, vzkazují lidé.
Tento je dostupný i zde: https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/spalovna-v-prestrojeni-v-chomutove-nedelejte-z-nas-kraliky-vzkazuji-lide-2021092.html 

A v noci z úterý na středu bylo publikováno také video, ve kterém s kolegou MUDr. Marianem Bystroněm o problematice chystané spalovny v přestrojení hovoříme. Podívat se na něj můžete na Facebookové stránce hnutí PRO Chomutov zde: https://fb.watch/8liGONVIts/

Rada města Chomutova bude jednat již v pondělí. Zítra proto předám průběžný stav petice magistrátu města. A také se chystáme publikovat sestřih absurdních tvrzení a pseudoargumentace členů rady města Chomutova na obhajobu záměru spalovny v přestrojení, které pronesli na jednání zastupitelstva. Nastudují si do pondělí konečně problematiku a změní své postoje?


S pozdravem
David Palán


David Palán (zastupitel města za PRO Chomutov)

Nečinnost předsedy Komise životního prostředí Rady města Chomutova

2021-09-27 11:31:40

Dne 13. září na jednání zastupitelstva jsme se ptali primátora a radních proč podporují záměr výstavby spalovny plastů a proč investorovi dne 7. 9. schválili pronájem dalších 20 hektarů městských pozemků. Primátor Hrabáč a jeho náměstek Märc nás v odpovědi ubezpečovali, že jde o div ne zázračnou technologii, naprosto ekologickou a bezpečnou, které věří. Podklady si ke svým rozhodnutím rada ovšem žádné neopatřila, rozhodovala od stolu, bez znalosti věci a dle zápisů o tom ani nevedla žádnou diskusi. Stejně jako loni, tak i letos schválila pronájem, aniž by k tomu chtěla znát alespoň názor svého poradního orgánu, který si sama pro tyto účely ustavila - Komise životního prostředí.

Předsedou této komise je pan radní Jiří Weber (ANO 2011), který zřejmě jako jediný z celé rady města problematice odpadů rozumí. Zajímavé je, že sice s ostatními radními při schvalování pronájmů nediskutoval, ale jako jediný tyto pronájmy při hlasování nepodpořil (zdržel se). Ještě zajímavější ovšem je, že z pozice předsedy komise je on tím, kdo určuje program a obsah jednání komise. Na zastupitelstvu jsem se jej přímo osobně v interpelaci zeptal, jaký má názor na záměr vybudování této spalovny a proč se na jednání rady jako jediný zdržel. Pan Weber ovšem reagoval pštrosím způsobem, ponechav můj dotaz zcela bez reakce. O týden později, tedy v pondělí 20. září bylo dlouhodobě plánované jednání Komise životního prostředí. Ani po událostech a na zastupitelstvu vznesených dotazech pan předseda Weber problematiku spalovny do programu jednání o vlastní vůli nezařadil. Jenže, na rozdíl od rady města, v komisích má své zástupce i opozice a učinil tak tedy za něj Ing. Tomáš Trávníček (PRO Chomutov), který navrhl usnesení tohoto znění:

"Komise životního prostředí doporučuje radě města vyžadovat u věcného záměru „Provozní jednotka ověření kontinuální výroby olejů z plastů“ úplné posuzování jejího vlivu na životní prostředí (EIA), v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb."

Hlasování: 4 – pro, 0 – proti, 3 – se zdržel, 2 - nepřítomni
Usnesení tedy nebylo přijato, neboť pro přijetí je potřebná nadpoloviční většina ze všech devíti členů komise. Chyběl tedy jediný hlas.


Mezi přítomnými byli dva členové rady města: pan předseda Weber a Milan Štefanov (NOVÝ SEVER). Tito dva radní se při hlasování zdrželi!

Proč pánové radní nechtějí, aby město Chomutov postupovalo v souladu s principem předběžné opatrnosti a požadovalo plnohodnotné posouzení vlivu na životní prostředí? Proč se předseda komise vyhýbá projednání věcí, které mohou mít zásadně negativní dopad na zdraví občanů města a okolních obcí? Máte právo znát odpovědi nejen na tyto, ale všechny otázky, které Vás napadnou. Dle zákona o obcích jsou členové zastupitelstva povinni zodpovědět Vaše dotazy. Pánů Webera a Štefanova se můžete zeptat např. prostřednictvím pracovnice magistrátu Ing. Ireny Netušilové, tajemnice Komise životního prostředí za užití e-mailové adresy i.netusilova@chomutov.cz


David Palán (zastupitel města za PRO Chomutov)

Tisková zpráva ve věci kampaně proti spalovně plastů

2021-09-24 13:03:43

Vážení podporovatelé petice,

děkuji velice za Vaši podporu a slibný rozjezd sběru podpisů. Prosím, předávejte petici dále co nejširšímu okruhu lidí. Zde je zkrácený odkaz vedoucí na stránku petice: https://bit.ly/39A3Vhj

Dnes byla zástupcům vybraných médií rozeslána tisková zpráva, kterou pro Vaši potřebu a informaci přetiskuji níže.


S pozdravem
David Palán

TZ: „Zázračnou“ technologii na zpracování plastů  je třeba prověřit, upozorňuje chomutovská opozice

(Chomutov, 24. září 2021) Zástupci hnutí PRO Chomutov upozornilo vedení města, že by mělo být zdrženlivé v podpoře záměru soukromé firmy, která se prezentuje zázračnou technologií na zpracování plastů. Opozice nesouhlasí s tím, aby město Chomutov firmě pronajímalo pozemky ještě předtím, než se prokáže vliv zamýšleného provozu na životní prostředí.  

„Divím se, jak ochotně vedení města přistoupilo na příběh, že chomutovská linka na zpracování odpadů je geniální vynález, který nebezpečné plasty zpracuje téměř bez škodlivých emisí. Záměr přitom neprošel posouzením vlivu na životní prostředí a odborníci z oboru upozorňují na rizika, která provozovna může mít – od zápachu až po nebezpečné škodliviny v ovzduší. Ten prezentovaný zázrak se ve skutečnosti nejspíš příliš neliší od běžné spalovny, a proto jsme ministerstvu životního prostředí k záměru zaslali obsáhlý seznam připomínek,“ vysvětlil šéf zastupitelského klubu PRO Chomutov a lékař Marian Bystroń, který výtky k záměru linky na zpracování odpadů zveřejnil i na svém blogu https://www.mestonahod.cz/.

„Nevím proč vedení města záměr vybudování spalovny plastů přímo u nás ve městě docela důsledně tajilo. O pronájmu pozemků investorovi rozhodla rada města, aniž by záměr byl předložen do příslušných komisí s účastí opozice. Přestože zamýšlená spalovna má stát jen pár desítek metrů od rodinných domů a může mít významný vliv na životní prostředí, radní se lidí vůbec neptali. Ekonomický profit města, kterým radní vstřícnost k firmě zdůvodňují, nemůže být důležitější než případná rizika z provozu,“ řekl zastupitel za PRO Chomutov David Palán, který inicioval petici občanů zveřejněnou na adrese https://bit.ly/39A3Vhj

Až do 6. října mají občané možnost se k záměru vyjádřit a podat připomínky na ministerstvo životního prostředí. „Ministerstvo doufám rozhodne, že záměr musí projít důkladným posouzením vlivu na životní prostředí. Pokud se prokáže, že linka nemá slibované ekologické parametry, budeme chtít po městu, aby od podpory záměru a pronájmu pozemků ihned ustoupilo,“ uzavřel Bystroń.

 

Kontakt:

Marian Bystroń, t.: 603 823 381

David Palán, t.: 603 317 011

 

Další informace k záměru:

Řízení k záměru na vybudování linky na depolymerizaci plastů v Chomutově:

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4217?lang=cs

https://arnika.org/chemicka-recyklace-odvedeni-pozornosti-ne-reseni

https://arnika.org/o-nas/tiskove-zpravy/chemicka-recyklace-plastu-zatim-neucinne-reseni-produkujici-toxicke-latky


David Palán (zastupitel města za PRO Chomutov)Sdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.