Nesouhlas se záměrem výstavby továrny na výrobu olejů z plastů v Chomutově pyrolýzou (částečným spálením)

My níže podepsaní:

1. nesouhlasíme s postupem rady města Chomutova, která pronajala pozemky v Pražské ulici investiční skupině ADI za účelem vybudování provozů na zkapalňování směsných odpadních plastů (pyrolýzou o teplotě 400-420 °C), při jejichž provozu dochází ke spálení části objemu materiálu (až 15%) a jedná se tedy o spalovnu v přestrojení.

2. požadujeme od rady města Chomutova vysvětlení, proč investiční skupině ADI tyto pozemky pronajala bez projednání záměru v příslušných komisích za účasti opozice a proč o záměru nediskutovala s veřejností, zejména s obyvateli bezprostředního okolí?

3. nesouhlasíme s umístěním záměru v sousedství rodinných domů a evropsky významné lokality Pražská pole!

4. vyzýváme radu města Chomutova, aby důsledně požadovala posuzovat uvažovaný záměr plně ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na autorizované posouzení vlivů záměru na veřejné zdraví, na řešení ochrany ovzduší, na řešení zdravotní nezávadností a rizik nakládání s výstupním materiálem, neboť po stránce technologie téměř identický záměr stejné investiční skupiny ADI „Výroba minerálního oleje Šternberk“ byl posuzován MŽP ve zjišťovacím řízení v roce 2017 se závěrem: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona.

Zákres zamýšleného umístění technologie mezi obcemi Chomutov, Údlice a Droužkovice:

Spalovna_ADI_umisteni.gif 

Fotografie ze dne 27. 3. 2019, kdy došlo k požáru zkušebního provozu této technologie skupiny ADI, který byl umístěn v areálu teplárny ACTHERM v Chomutově. Požár tehdy hasily čtyři hasičské jednotky několik hodin:
ADI_požár.jpg


David Palán (spolek ochrany přírody Ústecké šrouby z.s., zastupitel města za PRO Chomutov)    Kontaktujte autora petice