NE záboru plochy RBC 1235 Radouč a navazujících pozemků

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů

Petice bude předána Magistrátu statutárního města Mladá Boleslav při veřejném projednání Návrhu změny č. 4 územního plánu
dne 6. listopadu 2013

 

NE záboru plochy RBC 1235 Radouč a navazujících pozemků pro výstavbu tří fotbalových hřišť, parkovacích ploch, budovy šaten a technického zázemí a oplocení dle návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav

 

My níže podepsaní nesouhlasíme se záborem  plochy RBC 1235 Radouč (Regionální biocentrum) a navazujících pozemků pro výstavbu tří fotbalových hřišť, parkovacích ploch, budovy šaten a technického zázemí a oplocení dle návrhu změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav.

Při posuzování vlivu tohoto podstatného zmenšení RBC 1235 Radouč ( Regionální biocentrum) se musí vzít v úvahu, že již došlo k zástavbě velkých ploch v těsném okolí tohoto RBC. Tím se několikanásobně zvýšilo rekreační využití RBC 1235 Radouč a sousedících pozemků, které jsou intenzivně využívány převážně občany severního sídliště k rekreaci a je ve veřejném zájmu, jak ochrany přírody, tak obyvatel Mladé Boleslavi zachování a rozšíření vymezené plochy regionálního biocentra.

Toto biocentrum je v  územně plánovací dokumentaci vymezeno jako plocha a koridor veřejně prospěšného zájmu. Realizací tohoto, z našeho pohledu, diskriminačního záměru se poruší schválený územní plán z roku 2006, ohrozí se funkčnost RBC 1235 Radouč a podstatně se omezí i jeho možné budoucí využívání obyvatelům Mladé Boleslavi.

Z výše uvedených důvodů je zachování, a rozšíření tohoto v Mladé Boleslavi ojedinělého RBC v jeho zatím neporušené biodiverzitě a rozloze i pro budoucí generace, veřejným zájmem obyvatelů Mladé Boleslavi, což níže potvrzujeme svými podpisy:

Zobrazení zabrané a oplocené plochy: 

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Petr Beneš, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí. Tuto petici budeme inzerovat lidem, kteří si na našich webových stránkách prohlížejí jiné petice, ale tuto petici si ještě nezobrazili.