Petice proti vápencovému lomu na Bouzovsku

Kontaktujte autora petice

Téma diskuze bylo automaticky vytvořeno Petice proti vápencovému lomu na Bouzovsku


Nepřihlášený uživatel

#51 Re:

2016-02-23 08:06

#50: Eva -  

 Nic není ztraceno. Byla by škoda hned vzdávat koupi domečku.


Nepřihlášený uživatel

#52 Re: Re:

2016-02-23 10:38

#51: - Re:  

 a kdy se rohodne?

Kamila

#53 Re: Re: Re:

2016-02-23 14:20

#23: - Re: Re:  

 Urcite si na Bouzov a jeho okolí udělejte nekdy výlet.  Je to nádhera ,miluju to tam. Nejen samotny hrad Bouzov ale i okolní lesy a jeskyně stoji za to vidět.  V České republice mame hodně krásných mist a lesů, ale ne zase tolik abychom je bezhlave nechali ničit kvůli penezum. 


Nepřihlášený uživatel

#54

2016-02-23 15:29

Petici jsem podepsala,protože jsem rodačka z Litovle a miluji svůj rodný kraj

Nepřihlášený uživatel

#55

2016-02-23 15:56

Těžba vápence v tomto místě nepochybně patří ke geologicky bohaté oblasti krasu a podle mého, bude rozhodně důležité stanovisko institucí, ochraňující krajinotvorbu, moravský kras (javoříčské, mladčské jeskyně) a možné porušení spodních vod v propojení k prameništi Litovel Čerlinka se zásobami vody pro široké okolí vč. Olomouce . Cizí investor je v těžbě surovin na našem území nepřijatejný v důsledku nebezpečí zdlouhavosti při jednání s našimi úřady a dodržováním zákonů nejen těžby, ale i ochrany životního prostředí - doprava, ovzduší, odpady, a vlastním zabezpečováním odbytu, či zajišťováním pracovních sil a pod. Blízkost těžby vápence v katastru Měrotín - firma Vitoul - je podle možných posouzení zcela dostatečným důvodem k porovnání výtěžnosti záměru v uvažované oblasti - při všech těchto rozhodujících nebezpečích - způsobování škod. Nedobré zkušenosti z let po r. 1989 v investiční a podnikatelské činnosti v Litovli a okolí se zahraničními firmami a společnostmi jak v oblasti pěstování plodin či chovu zvířat, tak i v ostatních oborech činnosti, jsou dostatečně známé, bohužel často úmyslně tlumené v informacích pro veřejnost !
ing. Braný Zdeněk.
Vladimír Vařeka

#56

2016-02-23 16:47

Dokumentace je k nahlédnutí na Oú Luká tel.: 585 345 236 , Bouzov tel. 585 346 223, Slavětín tel.: 724137459.  Kvalifikované informace podá Mgr. Jan Holub mob.:604 607 109, Jana Koželská mob.:603 533 288, RNDr. Alena Nová mob.:605 827 338, Ing. Martin Koukal z Hvozdečka, Ing. Michal Kuhn a  Ing. Lukáš Pluháček z Kovářova a také starostové těchto obcí.

David K.

#57 Re: Re:

2016-02-23 22:03

#51: - Re: Všechny  tyto  zde  uváděné  argumety  "odpůrců" těžby jsou zavádějící. Ti,  co své pozemky zájmové  firmě za pár  korun  prodali a tím  umožnili,  aby vůbec  firma AGIR  mohla  zahájit jednání  k dobývacímu  prostoru Hvozdečko - Holý vrch, teď nejvíc  křičí: "My tady  lom a těžbu nechceme...." Přitom  při  nákupu  pozemků  firma AGIR  nikterak neskrývala, jaké  má  záměry, naopak vždy jednala vstřícně  ke všem  zúčastněným stranám a co víc, dokonce  po prvních kolech jednání přistoupila  na podstatné zmenšení původního rozsahu dobývacího prostoru. Co vím, tak také tato firma  prozatím splnila veškeré legislativní  normy  a požadavky, které  ji byly stanoveny  v rámci  řízení  k dobývacímu prostoru  a  vlastnímu  schválení plánu a přípravy otvírky tohoto  ložiska, včetně  podrobně  a detailně  zpracované  studie EIA pro vymezený  dobývací porstor  pod  Holým  vrchem.  Málo kdo z těch,  co  v petici  protestují, ví a je obeznámeno s tím, že zde v tomto  chráněném ložiskovém  území   bylo  v průběhu od  50. do 80. let  20.s t. provedeno několik  etap ložiskového průzkumu   a byl připavován projekt otevření,  dokonce  dvou  velkokapcitních lomů - z obou stran  silnice  ze Slavětína na Bouzov a  objem  roční těžby  zde byl  plánován na   800 000 až 1000 000 tun vápence ročně !! Navíc  tam měl být  vybudován  porvozní  a technologický  areál, včetně cementových pecí..... a to by si teprve místní obyvatelé užili. Naštěstí k  naplnění a realizaci tohoto megalomanského porjektu z 80. let 20. st. nedošlo. Pokud  vím, tak v projektové dokumentaci   AGIRu je, max. roční těžba  do 30 000 tun  vápence a na zpracování jenom základní technologická linka (mletí ??). Navíc  má být  celý dobývací porstor  odcloněn  ochranným  valem navršeným  z prováděné  skrývky  ložiska. Atd. atd. atd. Mysím, že   už byly  předloženy  všechny   rozumné a nerozumné  argumenty  všech stran. Jistě, otevření  lomu  pod  Holým vrchem  bude  zásahem  do krajinného rázu,  Javoříčským jeskyním to,  ale rozhodně  neublíží a  hrad  Bouzov taky  nespadne. Zájmová firma  už asi  do projektových  a přípravných prací vložila  značnou  částku peněz a  asi  je z  tohoto hlediska  takovým hospodářem, že  chce, aby se ji vynaložené peníze  vrátily.  Netřeba tedy  žádných  emocí, ale  jednat  podle  legislativních norem a předkládáním     konkrétních a   fakty podložených argumentů. Nejsem  ani na jedné  ze  zúčastněných stran. Je také  pravda, že   nebydlím, ani ve Střemeníčku, ani v Hvozdečku, ale  poměry  dané oblasti a území  znám a  mám  detailně   porchozené a také  s  danou problematikou jsem dostatečně  obeznámem,  určitě  lépe než mnoho místních, proto si dovoluji vyslovit tento názor.

 

Jana

#58 Re: Re: Re:

2016-02-23 23:35

#57: David K. - Re: Re:  

 To, co píšete, jsme již opakovaně slyšeli od zástupců firmy Agir s.r.o. Souhlasíme s Vámi pouze v tom, že se má jednat podle platné legislativy a respektovat zákon. Těžební činnost je v přímém rozporu se strategickým plánem rozvoje obce Bouzov. Obec klade důraz na rozvoj a podporu cestovního ruchu. Silniční doprava těžkými nákladními soupravami by zásadně omezila slibně se rozvíjející cykloturistiku. Krajinu zhyzděnou těžební činností nemá zájem nikdo navštěvovat. Zastupitelstvo obce Bouzov, jako nejvyšší orgán obce, vydalo na svém mimořádném zasedání dne 11.11.2015 jednoznačně zamítavé stanovisko k projektu znovuotevření opuštěného lomu. Stejně tak se k tomu zamítavě vyjádřila zastupitelstva v Luké i Slavětíně. Otevření lomu by vedlo ktrvalému poškození krajiny, zatížení obcí těžkou dopravou, zvýšení prašnosti, zatížení hlukem. To vše několik set metrů od center obcí Hvozdečko a Střemeníčko. Těžba vápence je podnikatelskou aktivitou soukromé firmy Agir s.r.o. s jediným majoritním Švýcarským vlastníkem. Těžba vápence v České republice podle hornických ročenek posledních 20 let neustále klesá. Těžba vápence v Lokalitě Hvozdečko se neshoduje ani se surovinovou politikou Olomouckého kraje. V dnešní době je jiná než železniční a poř. lodní doprava vytěžené horniny ve vyspělých zemích nemyslitelná. Těžaři ve Hvozdečku uvažují automobilovou dopravu těžkými nákladními auty, která mají denně projíždět centry obcí Kovářov a Slavětín. Tyto silnice nejsou na tak silné zatížení dopravou dle vyjádření ředitelství silnic a dálnic dimenzovány. Hlukové a prašnostní limity jsou již nyní na komunikaci III/37313 , která vede centrem Slavětína v některých obdobích roku překročeny. Dobývací prostor byl Obvodním báňským úřadem stanoven protiprávně, neboť nebyl doložen nezbytný souhlas Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru živ. prostředí, orgánu ochrany ovzduší. Vážný a trvalý odpor občanů k těžbě trvá již od roku 2004, kdy Agir s.r.o. poprvé představila svůj záměr na obnovení těžby. O silném odporu svědčí i založení občanských sdružení (nyní Spolků): Spolek Holý Vrch a Bouzovská vrchovina mají boj za záchranu okolní krajiny přímo zakotveny ve stanovách. Těžbou a manipulací s vápencem (zejm. drcení) dojde ke zhoršení čistoty ovzduší, problémový je hlavně výskyt prachových částic PM10, s karcinogenním účinkem. Proto, jak podotýká odbor životního prostředí Krajského úřadu Olomouc, nejpříznivější je nulová varianta, tedy nezahajovat těžbu. Předkládaný návrh těžby 40.000t ročně není ekonomicky obhajitelný. Osekaná varianta je předkládána účelově proto, aby ekologické limity byly splněny a těžba byla zahájena. Logickým dalším krokem bude rozšíření těžby. Požadujeme zpracování vlivu těžby na ŽP a zdraví obyvatel v plné rozšířené variantě. Spolek Holý vrch a jeho aktivita proti hornické činnosti ve Hvozdečku byla podpořena Hejtmanem Olomouckého kraje. Spolek byl písemně ujištěn, že záměr je v rozporu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. V oblasti využívání nerostných surovin na území kraje je jednoznačně upřednostňována těžba v již otevřených prostorách. Proti nejsou jenom lidé z obcí, které to nejvíce postihne, ale i lidé z různých částí naší republiky, kteří navštěvují tuto nádhernou přírodu Bouzovska.


Nepřihlášený uživatel

#59

2016-02-24 07:24

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi umožnili zapojit se do této akce. S pozdravem R. Tuček

Nepřihlášený uživatel

#60

2016-02-24 07:30

Občané uvědomte si že 17 listopad 1989 je den vzniku novodobé KOLONIE Západní Evropy a koloniích se je RABUJE.Zájem západních zemí,hlavně USA je dobití SIBIŘE aby měli kde RABOVAT suroviny.

Je mi teprve 70 let.

Nepřihlášený uživatel

#61

2016-02-24 07:34

Myslím si, že vápence je dnes dosti, jedná se zřejmě o něco jiného a my s tím samozřejmě nejsme seznámeni. Zachovejme přírodu pro příští generace a nenechme ji plundrovat ziskuchtivými organizacemi. Tím vice, když se jedná o Krasový typ krajiny, území charakteristické podzemním odvodňováním a vysokým účinkem chemického rozpouštění krasových hornin, které společně s dalšími modelačními činiteli vytváří soubor svérázných povrchových i podzemních tvarů. Za těchto podmínek vznikají také svébytné typy ekosystémů nemluvě o pitné vodě atd. Studie, které tvrdí, že existuje propojení Javoříčských jeskyní s jeskyním komplexem Mladeč není také zanedbatelné. Zbytečný se zde rozepisovat. S lomem nesouhlasím !
Alena N.

#62 Re: Re: Re: Re:

2016-02-24 09:55

#58: Jana - Re: Re: Re:  

 Jak se mohou účinně bránit lidé, kteří budou dotčení těžbou a zároveň pozemek pod DP nevlastnili? Těch je většina!

Co se týká prašnosti, firma Agir deklaruje splnění limitů. Pokud by limity mohly být překročeny, což v letním období bezpochyby budou, nahrazuje limity přepočtěm o kolik procent se prašnost zvýší oproti stávajícímu stavu.
Hodně podobné je to s hlukem. Statistika je úžasná věc.

Jakou výhodu mají obyvatelé vesnice oproti městu???  Dojíždím do zaměstnání 34km výměnou za klidné prostředí.Nepřihlášený uživatel

#63

2016-02-24 11:28

 Ti, co prodali uváděné pozemky společnosti AGIR, mne nemusí vůbec zajímat. Pohnutky pár jedinců nemohou ovlivnit zásadní negativní a odmítavé stanovisko většiny obyvatel v okolí.   Napište mi sem někdo jedno jediné významné pozitivum, co to přinese lidem zde žijícím. Ani tu práci ne.


Nepřihlášený uživatel

#64

2016-02-24 16:51

Jen prosím opravte některé drobné gramatické chyby ve stávajícím textu, který mi došel k podpisu (např:"... zděšeni...","...zdevastovat...","...všech řízeních, která o žádostech..." e.t.c. Věřím, že toto je jen opis textu, který je ve své konečné podobě bezchybný...Koc.

Nepřihlášený uživatel

#65

2016-02-24 23:13

Který chorý mozek napadla taková myšlenka další devastace přírody ? Místo ochrany památek a podpory čistého hospodaření s přírodními útvary ,tady někomu zase vzroste konto v bance ?? Vždyt je to veřejné tunelování a rozkrádání společného majetku nás všech !!! Kdo potřebuje tolik přírodních zdrojů,že ho nezajímají následky ?? Kdo poklonkuje zase za nemalé částky většímu bratrovi ?? !!

Nepřihlášený uživatel

#66

2016-02-25 11:35

Tschechien - schöner Naturparadies! Das ist Ziel vieler Touristen!Wir lieben Tschechien!

Jana
Nepřihlášený uživatel

#67

2016-02-25 18:52

Máme plnou podporu starosty obce Luká a dalších starostů obcí. Dnes byla odvysílaná reportáž na ČT 1  o protestu proti zahájení těžby vápence na Bouzovsku. Jsme znechuceni tím, jak tato relace zkresluje skutečnost. Byli jsme účastníci natáčení a celá relace nakonec byla účelově sestříhaná. Nevzdáme se a uděláme vše pro to, aby se s těžbou na tomto místě nezačalo a aby byl vyslyšen hlas lidu. Proto se na vás všechny obracíme, aby vám toto nebylo lhostejné a pomohli nám proti rabovaní naši země zahraniční firmou.


Nepřihlášený uživatel

#68

2016-02-25 19:51

Už mame lom na kamen a za pár let nebude Loučka a za pár desetileti nebude Kovářov. Tak je to jenom o čem o penězích a zbohatlicich kteří koupí pozemky a lidi kteří tam žijí je absolutně nezajímají. Takže jsem proti nějakému vápencovému lomu a fandím všem lidem zdravého rozumu. Já Martin Müller Loučka.

Nepřihlášený uživatel

#69 Lektor z VÚMLu

2016-02-26 05:55

#47: -  

 Demokracie a unie jsou dvě různé věci. Ale je když už o nich hovoříte jedním dechem, nabízí se srovnání.

Obojí jsou formy rozsáhlé spolupráce. Avšak zatímco demokracie nepřetržitě hledá různá řešení, tj. pracuje, unie primárně zastřešuje.  Předstírá činnost. Když situaci mírně  zmodelujeme, podobá  se demokracie partě montérů, unie kutálce. Kdyby to byly osoby, tak  ta první se češe, koupe a uklízí, druhá je nad  podobné zbytečnosti povznesena.

      Dodejme pro úplnost,  že i demokracie a kocourkov jsou dvě různé věci.  Kocourkov je prostě padělek demokracie,  vyrobený nekompetentními osobami. Můžeme si představit  kargo-kultisty nebo francouze, to je summa f u c *.


Nepřihlášený uživatel

#70 Re:

2016-02-26 06:16

#25: -  

 Pokud jsme zaplatili za dvě!!!! ženy 150mil ať stát vykoupí pozemky od společnosti Agir jedná se o život 100lidí.   Hvozdečák

Tento příspěvek byl odstraněn jeho autorem (Zobrazit podrobnosti)

2016-02-26 08:23


Arcus - onko centrum
Nepřihlášený uživatel

#72

2016-02-26 08:53

Výstavba ohožena,
Rehabilitační a rekondiční centrum pro onkologické pacienty, alergické a astmatické děti z celé ČR na Ješově je ohroženo. Místo Luká - Ješov bylo vybráno pro krásnou čistou přirodu a turistickou oblast Bouzovska. Na výstavbu půjde větší část z dotačních programů, již do projektu byly vloženy nemalé finanční prostředky. Pokud by se tu však zahájila těžba pouhých 1,5 km od tohoto místa, nesplnil by se plánovaný záměr.


Nepřihlášený uživatel

#73

2016-02-26 14:02

Prosím o odkaz na tu reportáž na čt.


Nepřihlášený uživatel

#74

2016-02-26 14:33

Vládní orgány jsou voleni lidem.Proto musí plnit jejich požadavky.Není-li tomu tak,pak ať odstoupí!

Nepřihlášený uživatel

#75

2016-02-26 19:33

Držím palce, ať naše země zůstane pořád tak krásná, nevyrabovaná. Druhou takovou mít nebudeme.