Petice proti vápencovému lomu na Bouzovsku

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

My, níže podepsaní občané, zděšení záměrem z devastovat nádhernou krajinu Bouzovska zahájením těžby vápence, žádáme krajský úřad Olomouckého kraje, aby vydal zamítavé stanovisko k možnosti zahájení těžby a zpracování vápence v lokalitě DP Hvozdečko, a to ve všech řízeních, které o žádostech o stanoviska k zahájení těžby vápence v dané lokalitě ztitulu svých kompetencí povede.

Za petiční výbor: Vladimír Vařeka ARCUS - onko centrum, Jana Koželská, ARCUS - onko centrum
Zmocněnec petičního výboru pro styk s úřady:Jana Koželská, Ješov 24, 783 24, jana.kozelska.arcus@email.cz

Těžba vápence je noční můrou obyvatel Bouzova, Luké, Javoříčka, Střemeníčka, Kovářova, Slavětína, Ješova  a dalších obcí.Obyvatelé odmítají plánovanou těžbu Švýcarské firmy Agir a to  vápence v místní části Hvozdečko. Lidé mají obavy z dopravního zatížení, ze změny rázu krajiny a nadměrného hluku.Okolní obce, občanská sdružení i místní občané zásadně nesouhlasí s tím, aby byl otevřen nový lom a postavena zpracovna vápence v blízkosti Javoříčských jeskyní a pohádkového hradu Bouzova.

Lom se má nacházet jen 160 m od nejbližších obytných budov. Kromě nepříznivých dopadů na kvalitu života místních občanů (prach, hluk, otřesy) by došlo k devastaci rekreačně významné krajiny s mnoha unikátními krasovými jevy. Na kvalitu života a zdraví obyvatel by měla vliv i přeprava suroviny, kterou investor zamýšlí transportovat přímo středem obcí Kovářov, Olešnice a Slavětín. Ohroženy jsou nejen zdroje pitné vody v místě, ale i krasová zvodeň, která pod plánovaným dobývacím prostorem protéká a která je napojena na významné prameniště v Čerlince.Z hlediska surovinových potřeb ČR ani Olomouckého kraje naprosto není potřebné stanovovat další dobývací prostor v situaci silného střetu zájmů těžařů se zájmy ochrany přírody, krajiny, vodních zdrojů a lidského zdraví.Předpoklad do dotěžení v případě uvedení lomu do provozu, by byl rok 2066, což představuje zátěž pro nejméně čtyři generace. V takovém případě je možno uvažovat o nepříznivé změně ve struktuře a počtu obyvatelstva.


ARCUS - onko centrum    Kontaktujte autora petice