Petice proti kácení aleje před Plaveckým areálem Rokycany (ul. Pod Husovými sady)

Kontaktujte autora petice

Starosta, jeho spojenci a úředník Hlad říkají petici NE!

2020-10-15 16:37:40

Z města přišla odpověď na naši petici, který si můžete přečíst. Stavba bude pokračovat, stromy se pokácejí, názor znalce a krajinářů se bude ignorovat. Starosta, jeho spojenci v zastupitelstvu a úředník pan Hlad nám tímto sdělují, že město je jejich, přání stovek občanů pány nezajímá. Prostě politická obdoba vztyčeného prostředníčku. Díky za informaci.

Do příštích komunálních voleb, které jsou již za dva roky, si můžeme zapamatovat: Zastali se nás radní a zastupitelé Patriotů, ANO a opozičních Zelených. Proti vyhovění petici byli od počátku Nezávislí starosty a stavebního podnikatele Kočího, spolu s komunisty. ODS se nejprve jevila být nakloněna kompromisu, po onemocnění místostarosty Šaška však otočila a kompromis odmítla, což rozhodlo. Jakmile bude ze zastupitelstva zápis, budu sdílet, kteří zastupitelé k tématu vystoupili v diskusi a co tam říkali.

Pro Rokycany to znamená, že přijdeme o další kus přírody. A bude nás to stát, oproti kompromisní variantě se zachováním aleje, o spoustu peněz navíc - jen přeložka sítí CETIN za milion, k tomu náklady na kácení a terén samotný.

V neposlední řadě za pozornost stojí i to, jakým způsobem byla zakázka zadána - již vysoutěžený projekt byl zpětně upravován o nákladnou vjezdovou bránu, což svědčí o "kvalitě" práce úředníků a může mít i soutěžněprávní aspekt. Přesná čísla a podklady si vyžádáme podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Je to důležité pro kontrolu řízení města a dalších podobných projektů, ze strany nás občanů, kteří tyto lidi platí ze svých daní.

S úctou

Ondřej Dostál

Oznameni_Petice.jpg

 


JUDr. Ondřej Dostál, PhD.

Neúspěch - zastupitelstvo oslabené koronavirem nezabránilo starostovi a úředníkům kácet

2020-10-12 16:46:31

Vážení spoluobčané,

s lítostí oznamuji, že navzdory více než šesti stům Vašich podpisů a více než stovce vyjádření pro zachování stromořadí dnes zastupitelstvo naši petici odmítlo a rozhodlo tak, že se kácet bude. Chyběly hlasy čtyř zastupitelů, kteří nemohli být přítomni kvůli koronaviru a karanténám, nedovolili jim hlasovat ani přes videokonferenci. Bohužel šlo právě o ty zastupitele, kteří by naši petici podpořili. Zastupitelé na naší straně zůstali najednou v menšině. Využít v čase epidemie k prosazení politických cílů karanténu nebo nemoc považuji za hyenismus.

Ve prospěch zachování stromořadí se přitom vyslovil znalec dendrolog v posudku, které si město samo zadalo. Kácení v tomto místě odmítla jako nesmysl také expertka na krajinnou architekturu z ČVUT. Peticí jsme usilovali o dobrou věc. Proč jsme  neuspěli a jak to příště zlepšit?

1) Nebyli jsme pozorní, na kácení jsme přišli pozdě. Řízení o schválení projektu ve 2018 proběhlo v tichosti, úředníci ho patrně nedali ani na úřední desku. Kdybychom se o něm včas dozvěděli a stali se jeho účastníky, kácení zdravých stromů jako bezcenných a nebezpečných by neprošlo. Co zlepšit: Ve spolupráci s ochránci přírody vyzveme úředníky podle zákona, aby nás informovali o všech budoucích podobných řízeních. A pokud se o nějakém chystaném průšvihu dozvíte jinou cestou, dejte vědět. Toto se už příště nestane!

2) Nezajímali jsme se dost o místní politiku. Chodili jsme do práce, platili daně a věřili, že všechno poběží v našem zájmu. Politiky jsme nehlídali, nevedli je k odpovědnosti, proto nás dnes poslali k čertu. To ale právě skončilo! Dnešní odmítnutí petice i způsob, jak k němu došlo, si dobře zapamatujme do obecních voleb 2022. A možná ti z nás, kteří mají čas a sílu, opustí komfortní zónu a budou ve příštích volbách sami kandidovat.

3) Nevěděli jsme o sobě. Díky petici jsme se ale poznali s mnohými z Vás, kteří mají zájem o město, o ochranu přírody, o lepší politiku. Ten umí paragrafy, tamten zas nakreslit projekt, uspořádat akci, napsat do novin... Společně budeme příště silnější.

Děkuji Vám ještě jednou za Vaše podpisy a veškerou podporu. Tímto nic nekončí!

Přeji mnoho zdraví v nelehkých časech,

Ondřej Dostál


JUDr. Ondřej Dostál, PhD.

Přijďte dnes na Zastupitelstvo v 15:30, místnost Triana!

2020-10-12 06:11:32

Vážení spoluobčané,

dnes se koná zastupitelstvo Rokycan, v 15:30 v zasedací místnosti Triana. Podle vládního opatření 400/2020 Sb. může být veřejnost přítomna, s rouškou a při zachování 2m rozestupů. Pokud Vám to zdraví dovolí, prosím přijďte podpořit tuto věc osobně.

V minulých týdnech jsme věnovali obrovské množství času a úsilí toto jednání připravit. Bohužel někteří z radních a zastupitelů, kteří byli naší věci nakloněni, nebudou dnes moci přijít kvůli karanténě nebo kladnému výsledku na COVID. Doufám, že to nebude využito proti nám...

S pozdravem

Ondřej Dostál

PS: Níže kopíruji návrh usnesení a odůvodnění, který jsem zaslal zastupitelům. Byl bych nejradši za ponechání aleje tak jak je, po jednání s projektanty ale nezbylo než připustit i možný kompromis, s pokácením jednoho stromu kvůli průjezdu na fotbalové hřiště. Navrhuji proto i kompromisní usnesení, které by znělo takto:

Zastupitelstvo ukládá starostovi města zadat úpravu projektu rozšíření parkoviště tak, aby byly stromy a zeleň podél ul. Pod Husovými sady zachovány, kromě zásahu nutného k vytvoření nového průjezdu k fotbalovému areálu.

Zastupitelstvo ukládá starostovi města provést změnu Smlouvy o dílo podle čl. IV odst. 1) písm. d) této smlouvy, a to vypuštěním sjednaných prací souvisejících s kácením zeleně.

Zastupitelstvo vyzývá členy rady města k jednání s Plzeňským krajem o zpřístupnění pozemků za Střední školou Rokycany pro dočasné či trvalé parkování, a to bezodkladně po ustavení rady Plzeňského kraje.  

 

Odůvodnění:

Petici proti kácení aleje před Plaveckým areálem Rokycany podepsalo k dnešnímu dni 564 občanů Rokycan a okolních obcí (Plzeň, Strašice, Břasy..) elektronickou cestou, dále pak 55 občanů na listinných podpisových arších, které byly předány na podatelnu města. Stovka písemných stanovisek a názorů občanů, které si lze přečíst zde https://www.petice.com/signatures_with_comments.php?petition_id=287426&page_number=3&num_rows=200, dosvědčují, že rozhodně nejde o „náhodná kliknutí z iniciativy pár lidí“, ale skutečné přání Vašich voličů, podepsaných vlastním jménem, mnohdy starousedlíků. Namátkou: „Podepisuji, protože tyhle stromy tam jsou co si já pamatuji. Zdravé stromy by se neměly kácet.“; „V Rokycanech jsem vyrůstala a žila do svých 17 let, stále tam mam celou rodinu a často tam jezdím. Mam to město velice rada a rozhodne nesouhlasím s vykácením aleje kvůli parkovacím místům." „Bydlela jsem 50 let v Rokycanech poblíž a často jsem tam chodívala na procházku. Je to naprostý nesmysl, kácet krásné, vzrostlé stromy.“. Nebo „Před 45 lety taky bylo koupaliště a nebylo parkoviště". Všechny komentáře občanů přikládám jako Přílohu 1. Ve prospěch zachování stromů se vyslovili i respondenti náhodně oslovení reportéry TV Prima, kde se petice dostala do hlavních zpráv (minuta 22, https://cnn.iprima.cz/porady/hlavni-zpravy/20092020).  

Zachování stromů doporučil Znalecký posudek ze dne 3.10.2020, zadaný městem Rokycany (Příloha 2). Znalec dendrolog, Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D., v posudku konstatuje: „Jedná se o řadu stromů, původně vysazenou jako stromořadí, lemující přilehlou komunikaci.. Z pohledu stavu stromů nebyly nalezeny důvody k jejich pokácení. Výjimkou je strom č. 3, u něhož došlo k rozvoji kmenové infekce.. S výjimkou stromu č. 3 považuji z pohledu stavu stromů za vhodné jejich zachování na stanovišti s realizací odpovídajícího pěstebního ošetření, které spočívá v provedení zdravotního řezu (S-RZ) na všech ponechaných jedincích.“  Doporučení k ochraně zeleně vzešlo též z jednání

Stavební komise města Rokycany dne 23.9.2020 (zápis nemám bohužel dosud k dispozici).

Zachování zeleně a linie Holoubkovského potoka úpravou projektu jednoznačně doporučila krajinná architektka z ČVUT, Ing. Klára Salzmann, PhD., předsedkyně Pracovní skupiny Krajina Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Ve svém stanovisku (Příloha 3) konstatuje: „Naprosto základním principem v rámci klimatických změn je ochrana všech vzrostlých dřevin na území města. Jejich funkce a význam je pro město naprosto zásadní a nenahraditelný. Proto je zcela nepřípustný návrh kácení stromů podél Holoubkovského potoka v rámci plánované výstavby parkoviště.“

Ve spolupráci s projektanty firmy A.D.S. Rokycany vznikl náčrt upraveného projektu, jehož Varianta A zachovává alej celou, Varianta B pak nejlépe odpovídá kompromisnímu řešení průjezdu skrz alej.  

Pokud jde o ekonomickou stránku, peticí požadovaná varianta představuje podstatnou úsporu rozpočtu; dle zápisu z jednání na Odboru rozvoje města (Příloha 4): Dle zhotovitele, firmy Berger Bohemia, činí celkové snížení ceny při zmenšení projektu částku 1,3mil. Kč, při režijních vícenákladech vyvolaných změnou ve výši 50tis.Kč; celková bilance je tedy vysoce kladná Současně navržená varianta umožní ušetřit za přeložku sítí CETIN, což je částka cca 1mil. Kč, snížená o storno poplatek ve výši 90-95tis.; celková bilance je tedy kladná o cca 900tis. Kč Smlouva o dílo (Příloha 5) nestanoví žádné smluvní sankce ani pokuty, které by město muselo za zúžení projektu platit. Schválení námi navrženého řešení tedy ušetří městské pokladně, v časech krize, výrazně přes milion korun.

Dodatečné možnosti parkování, dočasného či trvalého, z pohledu města zdarma, se nabízejí na pozemcích za Střední školou, nyní zčásti nevyužitých (zejm. asfaltová plocha na parcele 1844/1 a rozsáhlá neupravená plocha parcely 1844/31); vzhledem k tomu, že podstatná část zátěže stávajícího parkoviště v zimních měsících je tvořena návštěvníky sportovní haly střední školy, lze legitimně požadovat, aby k tomu zajistil Kraj též parkování. Předběžná komunikace na toto téma s krajskou radní pro školství proběhla v září, po ustavení nové rady kraje bude nutno jednání obnovit.  

Pokud jde o právní stránku, úprava projektu je možná a současně žádoucí, neboť: Stanovisko Odboru životního prostředí, kterým byl projekt ve 2018 odsouhlasen (Příloha 6), ve svém hodnocení kvality stromů a přípustnosti kácení protiřečí Znaleckému posudku dendrologa (Příloha 2) a stanovisku krajinné architektky (Příloha 3), měl by být proto přepracován Na základě stanoviska České inspekce životního prostředí není dán platný souhlas s kácením jednoho ze stromů, řízení o něm tedy bude muset teprve proběhnout; dále, dle právních předpisů není kácení možné v průběhu vegetačního období, tedy cca do konce listopadu; je tedy dostatek času k dopracování projektu Z hlediska práva veřejných zakázek je omezení rozsahu zakázky přípustné, o rozboru právních předpisů byla informována rada města v návaznosti na jednání Stavební komise (jako problematický se jeví jiný aspekt zakázky, s kácením nesouvisející, kdy zakázka byla vysoutěžena na cenu zahrnující nákladnou vjezdovou bránu, následně však byla brána ze zadání vyňata, což mohlo ovlivnit pořadí cenových nabídek; i proto by bylo vhodné zakázku zrušit či alespoň omezit a následně přesoutěžit) „Opožděnost“ naší iniciativy, která nám byla vytýkána, byla dána tím, že o probíhajícím stavebním řízení bylo pro občany obtížné se dozvědět, přihlásit se o účastenství či zasílat k němu podněty v době rozhodování (srv. okruh účastníků stavebního řízení oslovených úřadem v Příloze 6), samo rozhodnutí bylo získáno teprve žádostí o přístup k informacím v září 2020. 


JUDr. Ondřej Dostál, PhD.

Průběžná zpráva, 21.září 2020: Petice v hlavních zprávách na Primě, Riziko kácení trvá, dnes jednání na městě

2020-09-21 12:16:44

Vážení spoluobčané,

Naše petice se dostala až do hlavních zpráv na Primě! (minuta 22, https://cnn.iprima.cz/porady/hlavni-zpravy/20092020). Náhodně oslovení místní občané na ulici kácení aleje nechtějí. Starosta říká, že by město muselo platit pokuty stavební firmě, ale není to pravda - vyplývá to ze smlouvy se stavební firmou.

Dnes jednání na městě, s projektanty původního záměru a stavební firmou. Ochota projekt měnit je pochopitelně nízká. Chtělo by to nezávislé posouzení možných změn projektu - jde to, ušetří to spoustu peněz. Musíme trvat na tom, aby se o aleji jednalo na Zastupitelstvu 5.10., a to veřejně.

Zítra je zasedání Rady města, které je neveřejné. Doufám, že tam nedojde k rozhodnutí typu "rychle pokácet, než bude Zastupitelstvo". Snad ne, ale rozhodně není pro alej vyhráno.

S pozdravem

Ondřej Dostál


JUDr. Ondřej Dostál, PhD.

Průběžná zpráva, poledne 18. září 2020: Předání petice, jednání s projektanty, natáčení TV Prima

2020-09-18 10:05:40

Vážení spoluobčané,

děkuji za Váš zájem a rostoucí počet podpisů.

Kolem parkoviště najely bagry a začalo se pracovat, ale stromy dosud stojí. Pan místostarosta Mgr. Šašek mne telefonicky ujistil, že ve Stavebním deníku je pokyn k pozastavení kácení až do Zastupitelstva 5. října. Proběhlo k tomu i zasedání Rady města, kde údajně toto radní schválili, a to poměrem 5:2 (nepotvrzená informace - jednání Rady nejsou veřejná).

Dnes ve 14.00 jsem pozván na schůzku s úřadem a s projektantem. Pokusím se prosadit úpravu projektu, která alej co možná zachová (po tomto prvním jednání podám zprávu a možná bude potřeba vypracovat "oponentní" projekt). Bylo zde též místní šetření ČIŽP, ze kterého bychom měli dostat písemná doporučení, jakou péči jednotlivé stromy vyžadují.

Petice včetně Vašich komentářů byla předána datovou schránkou Městskému úřadu Rokycany. Než bude Zastupitelstvo, předám aktuální počty podepsaných i všechny Vaše komentáře.

Dnes natáčela na místě TV Prima, ve zprávách to možná bude dnes či zítra.

S pozdravem

Ondřej Dostál


JUDr. Ondřej Dostál, PhD.

Průběžná zpráva, poledne 15.září 2020: Kácení patrně o pár dní odloženo

2020-09-15 12:19:22

Vážení spoluobčané,

Včera odpoledne jsem jednal s panem místostarostou Mgr. J. Šaškem. Jednání proběhlo vstřícném duchu, ústně mi bylo přislíbeno, že kácení bude pozastaveno do konání zastupitelstva 5.října, kde bude možno věc projednat. Dnes mi pan místostarosta volal znovu, potvrdil, že ve stavebním deníku bylo pozastavení kácení zaznamenáno. V pátek se máme setkat společně s architektem, abychom si řekli, co by šlo řešit jinak.
PROSBA Č.1: Pokud je někdo z Vás architekt, prosím, aby mne kontaktoval. Rád bych probral s odborníkem, zda resp. jak lze vyřešit průjezd k fotbalu a případné podélné stání na stávající ulici Pod Husovými sady,a přitom nekácet žádný ze stromů.

Dnes stav prošetřovala na místě Česká inspekce životního prostředí, při jednání mne zastoupila manželka ing. Dostálová (musel jsem jet přednášet do Prahy pro lékaře). Dle informací byl přístup ČIŽP vstřícný, jsem zvědav na zprávu. Jeden z místních spoluobčanů říkal, že stromy jsou zde celý jeho život (67let).

Děkuji za Váš zájem,

Ondřej Dostál

 

 


JUDr. Ondřej Dostál, PhD.

Průběžná zpráva, ráno 14.9.2020: O (ne)kácení aleje rozhodne vedení města

2020-09-14 08:05:23

Vážení spoluobčané,

děkuji všem za podpis petice.
Dnes ráno v 7:30 jsem na staveništi mluvil s ing.Pytlíkem ze stavební firmy Berger Bohemia. Kácet prý měli v tomto týdnu (14.-18.9.), poprosil jsem je, aby co možná počkali. Ing. Pytlík ale říkal, že pokyn nekácet by mu musel přijít z města, jinak je povinen práce provést (což je pravda).
Záleží tedy jen a pouze na politicích z Rady města Rokycan, zejména na starostovi a obou místostarostech, zda kácení zastaví. Děláme vše pro to, aby s kácením počkali, aspoň do projednání na Stavební komisi (patrně 23.9.) a příštího Zastupitelstva (patrně 5.10.). Myslím, že by to bylo vůči nám všem slušné a mám za to, že to na minulém Zastupitelstvu bylo slíbeno - děkuji zastupitelce paní Orcigrové, které to včera takto Radě i napsala.
Kdyby to klaplo a Stavební komise se konala, napíši všem dopředu, jak by šlo projekt upravit při zachování aleje a můžeme k tomu uskutečnit setkání, naživo nebo online.

Hezký den

Ondřej Dostál

PS: Přikládám dvě fotografie z místa, pro místní patrioty a pamětníky - jednu současnou, jednu zhruba z 1940. Myslím, že jde dokonce o tytéž stromy :-)
JTomaska_alej_Soucasny_pohled.jpgJTomaska_alej_Historicky_pohled.jpg

 


JUDr. Ondřej Dostál, PhD.Sdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...