Za původní ráz Podolí

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé MČ Praha 4, vážení členové komise! Ve smyslu Zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním se na Vás obracíme s vyjádřením a žádostí k zamýšlené výstavbě v ulici Pod Klaudiánkou,  k. ú. Podolí, Praha 4.

My, níže podepsaní občané Prahy 4, zejména obyvatelé Podolí, zásadně nesouhlasíme se záměrem zbourat stávající prvorepublikovou vilu na adrese Pod Klaudiánkou čp. 135/19 a na jejím místě realizovat projekt prezentovaný jako Bytový dům Pod Klaudiánkou (na parc. č. 533/1, 533/2 a 532) - bytový dům se 4 nadzemními a 3 podzemními podlažími, který má 20 bytových jednotek a deklarovaných 38 parkovacích stání, a žádáme, aby tato stavba nebyla povolena.  

Se záměrem nesouhlasíme zejména z těchto důvodů:

  • Jedná se o ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, pohledově exponované území, urbanisticky cenné, charakteristické svou zástavbou rodinných a činžovních vil, narušené bytovou zástavbou jen místy v okrajových částech.
  • Likvidaci další prvorepublikové vily, vytvářející charakter Podolí,  zásadně odmítáme. Stávající vila je technicky zcela v pořádku, měřítkem i architektonickým výrazem harmonicky doplňuje okolní zástavbu.
  • Navrhovaný projekt bytového domu změní charakter lokality z vilové zástavby na prostředí zahuštěné bytovými domy. Další rozšiřování takové zástavby v Podolí působí precedenčně pro další podobné projekty. 
  • Zastavění pozemku prakticky od kraje ke kraji je nedůstojné a neodpovídající rázu této noblesní čtvrti. Zastavěná plocha pozemku se zvýší z 20 % na téměř 60%.
  • Navrhovaný bytový dům nerespektuje současný rytmus uliční fronty domů, kdy jeho délka průčelí je dvakrát delší, než u stávajících staveb, což působí cizorodě. Objem nadzemní části navrhované stavby je téměř čtyřnásobný oproti současné vile (cca 2000 m3 : 7500m3). Místo 2 nadzemních podlaží + podkroví jsou navržena 4 nadzemní podlaží (z pohledu ulice Pod Klaudiánkou).
  • Navrhovaný bytový dům o 20 bytových jednotkách místo současných 5 je doplněn o 38 parkovacích stání, což bude mít vliv na zhoršeni dopravní situace. Současná dopravní obslužnost v ulicích Pravá, Pod Klaudiánkou, U Kublova, Nad Ostrovem je již nyní zcela nevyhovující a na hranici bezpečnosti (zejména se to týká přístupu Hasičského záchranného sboru, odvozu TKO, ambulance atd.). Na nárůst stacionární dopravy, se kterou je logicky nutné při uvažované stavbě počítat, nejsou místní komunikace připravené a místní poměry ani do budoucnosti neumožňují tuto situaci potřebným způsobem řešit.  

Žádáme proto, aby příslušné orgány docenily hodnoty daného území a respektovaly charakter okolní zástavby. Je přece nutné ochránit hodnoty Podolí a zabránit jeho postupné plíživé přeměně v de facto obyčejné sídliště s luxusním výhledem.

Apelujeme na samosprávu MČ Prahy 4, aby zastupovala veřejný zájem svých obyvatel.

Další důvody našeho nesouhlasu s navrhovanou stavbou:   Je nepřípustné, aby se narušil charakter této poklidné čtvrti ještě více, než je tomu u stávajícího negativního příkladu přebujelých a architektonicky odpudivých hmot a nevhodných provozů nové výstavby po roce 1990 (č. p. 271 a 1174) a aby docházelo k další redukci zelených ploch. V předkládaném projektu bytové domu je doložená fotodokumentace okolních staveb klamná, nevystihuje ráz dané lokality, chybí dokumentace sousedních vil, chybí zakreslení průmětu navrhovaného domu do stávajícího domu pro pravdivé zobrazení nárůstu hmoty. Nelze přece negativní stavby předkládat jako příklad pro porovnání a jako prezentaci okolní zástavby. Chceme vždy porovnávat a přizpůsobovat se tomu nejlepšímu z dané lokality.   Dotčená podolská lokalita je měřítkově, hmotově i urbanisticky stabilizované území, se zřetelným charakterem, který má v území zůstat i nadále, kde se mohou připustit pouze malé a nepříliš významné změny.

 

Petici je též možné podepsat fyzicky - na emailové adrese nasepodoli@gmail.com získate seznam podpisových míst.

 

 

 


Tereza Němečková    Kontaktujte autora petice