Stanovisko rodičů Základní školy Waldorfské Pardubice a vzkaz zřizovateli, vládě, poslancům a ministrům k testování dětí a zakrývání dýchacích cest!

P E T I C E

  dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Stanovisko rodičů Základní školy Waldorfské Pardubice a vzkaz zřizovateli, vládě, poslancům a ministrům k testování dětí a zakrývání dýchacích cest!

My níže podepsaní rodiče a občané souhlasíme s následujícím stanoviskem, na kterém se dohodl kruh rodičů “Péče o udržitelné prostředí pro výuku” ZŠ Waldorfské Pardubice.

Znění stanoviska kruhu rodičů „Péče o udržitelné prostředí pro výuku“ Základní školy Waldorfské Pardubice k testování dětí a zakrývání dýchacích cest

Dle našeho vnímání uvedl stát svými nařízeními vedení naší školy a učitele do nelehké pozice. Škola je pro nás komunitou lidí, kterých si velmi vážíme a se kterými si přejeme s respektem a úctou spolupracovat. Našim záměrem je najít cestu, jak zachovat i nadále zdravé a bezpečné prostředí pro naše děti. A především atmosféru lidskosti a vzájemné úcty ke každému individuálnímu příběhu a prožívání našich bližních.

My níže podepsaní rodiče žáků Waldorfské školy Pardubice a další občané ČR přinášíme následující stanovisko reagující na podmíněné otevření škol.

Testování našich dětí a povinnost zakrývat dýchací cesty považujeme za tak silný zásah do integrity a práv dítěte, že jediný, kdo o tom může rozhodnout, je sám rodič.

Žádný jiný orgán toto rozhodnutí suplovat nemůže. Takové rozhodnutí by bylo nejen protiprávní, ale především za hranicí morální a etickou.

ZŠ Waldorfská Pardubice je pro nás harmonickým místem, které jsme našim dětem vybrali a ony se tam cítí bezpečně. Přístup, který mimo jiné klade důraz na individuální osobnost žáka, ctí jeho osobní prostor a respektuje jeho rozhodnutí, je pro nás dnes důležitější než kdy jindy. Přejeme si co nejrychlejší návrat našich dětí zpátky do školy.

Současná situace přinášející riziko onemocnění, ale zároveň také masivní šíření strachu, na jehož základě jsou nám nařizována další a další omezení našich svobod, však staví školu do situace, která má vést k jedinému výsledku - a to, že naše děti budou rozděleny. Ať se na situaci podíváme z jakéhokoliv úhlu pohledu a přistoupíme na myšlenku, že je třeba selektovat, kdo se výuky zúčastní, pak nemůže nastat nic jiného.

Pokud však uchopíme celou situaci tak, že vytvoříme i v této nelehké době jeden společný prostor, kde se každý z nás bude chovat maximálně zodpovědně, kde bude zajištěno respektování práv každého jedince a zároveň nedojde k omezení práv všech ostatních, pak jedině tak můžeme docílit toho, že naše děti rozděleny nebudou.

Jsme rodiči a učiteli dětí základní školy v období, kdy ovlivňujeme zejména jeden velký lidský ideál, a to rovnost. Jsme postaveni do situace, kdy je nám tato rovnost odepřena. Naše děti to dnes nemohou dohlédnout.  My ano. Neseme plnou odpovědnost za to, jak jsou vychovávány. Chceme udělat vše pro to, aby mohly být vychovávány tak, aby se v dospělosti mohly o tuto rovnost všech lidí zasadit.

To, jak se dnes rodiče a učitelé vysloví k dané situaci, ovlivní fyzický, duševní i duchovní vývoj našich dětí. Chceme-li, aby se naše děti mohly v budoucnosti svobodně rozhodovat, ve smyslu jedinečnosti svého života, musíme dnes my jako jednotlivci udělat své vlastní jedinečné rozhodnutí. Rozhodnutí rodičů je v tomto případě rozhodnutím, které je nadřazené rozhodnutí učitelů. Můžeme mít to štěstí, že se naše vyslovení setká, ale není to podmínkou. Prosím mluvme spolu.

Závěr našeho stanoviska zní takto:

Vytvořme jednotný prostor pro každého z nás, pro všechny naše děti při zachování svobodné volby každého jedince a respektování jeho rozhodnutí.

- Rodiče, kteří považují za důležité testovat své děti a souhlasí se současnou výtěrovou formou testu zajištěnou státem, budou mít testy a veškeré zázemí k dispozici.

- Rodičům, kteří považují za důležité testovat své děti, ale požadují jinou formu testu, bude umožněno takové testy použít. Takový test si rodič sám zajisti a na půdě školy bude dítěti poskytnut prostor pro jeho aplikaci.

- Rodičům, kteří požadují testování svých dětí doma, bude umožněno výsledek testu doložit čestným prohlášením.

- Rodičům, kteří se obávají o zdraví svých dětí plynoucích z aplikace testu nebo nesouhlasí s aplikací testu z jiných důvodů, bude umožněno doložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti svého dítěte.

- Všem bez rozdílu bude umožněn přístup k prezenčnímu vzdělávání.

Zároveň navrhujeme poskytnout prostor pro individuální rozhodnutí, zda nosit či nenosit ochranu dýchacích cest. Nechť si každý rodič zváží, zda vidí vyšší riziko v nákaze vlivem nezakrytých dýchacích cest nebo v možném poškození zdraví vlivem zakrývání dýchacích cest.

Vysvětlení

Zde uvádíme několik bodů, které nás vedly k vypracování našeho stanoviska:

  • Situace není jednoznačná. Laická ani odborná společnost se neshodne na postupech řešení. Pokud by existovala převážná shoda napříč společností, pak by bylo pochopitelné, že menšina by měla akceptovat pohled a doporučení většiny. Takto to ale není. Pokud situaci trochu zjednodušíme, pak můžeme říci, že existují 2 základní názorové proudy, které mají stejnou podporu a stejně silný hlas. V této situaci není možné, aby si jedni nárokovali své svobody na úkor druhých. Ti co se obávají, že se nakazí, nemohou požadovat, aby doma zůstali ti druzí. A naopak.
  • Proveditelnost přijatých nařízení není reálná. Pokud si dítě neaplikuje ve škole test, nemělo by ve škole zůstat. Ale neexistuje postup v souladu s platným právem, jak toho docílit. Ředitel školy, učitel ani jiný zaměstnanec školy není oprávněn kontrolovat, postihovat nebo snad vynucovat dodržování těchto povinností. Pravomoc nařízení postihovat nebo vynucovat nemá ani strážník obecní policie či příslušník policie ČR. Víme to všichni? Co tedy nastane, až k této situaci ve skutečnosti dojde? Na školu byla uvržena obrovsky složitá situace, se kterou si nebude schopna poradit. Obáváme se, že dopad na psychiku jedince bude při takovém úkonu stejně obrovský pro dítě jako pro samotného učitele. Jedinou šancí je tento postup odmítnout společně a vyhnout se tak následným právním důsledkům, které bezpochyby mohou následovat.
  • Takto nekvalitně vypracovaná nařízení nám všem přinášejí obrovské starosti, vráží mezi nás klíny a nedávají nám prostor k vlastnímu řešení. Tvůrci takových nařízení nejsou lepší lidé než my nebo snad chytřejší a už vůbec neznají prostor, ve kterém se pohybujeme. Každý neseme za svá rozhodnutí odpovědnost. I oni musí nést odpovědnost a my ji můžeme vyjádřit tím, že takové nařízení odmítneme. Bylo by to v souladu s platným právním řádem, záleží tedy pouze na našem osobním rozhodnutí.
  • I přes široké názorové spektrum se můžeme vzájemně domluvit, respektovat rozhodnutí toho druhého a zároveň se postavit za naše děti, ale i učitele. Představa, že učitel bude narušovat vztah se svým žákem tím, že po něm bude požadovat dodržování nařízení, čímž se zároveň bude pohybovat na hraně zákona, je děsivá.
  • Řešení dle nás je postupovat jako jedno společenství nás rodičů, školy a především dětí. Čekají-li nás další složité výzvy, pak budeme mnohem lépe připraveni, pokud již nyní nalezneme společný postup.   

Přílohy petice:

Výsledek dotazníkového šetření mezi rodiči ZŠ Waldorfská Pardubice https://drive.google.com/file/d/1g6oTccHIKcFqJxjReJ6GBMkAyU5BMXyN/view?usp=sharing

Vzor prohlášení o bezinfekčnosti https://drive.google.com/file/d/1ADuXcKcWkDTgw5FfHgMYTEUq2pHw-lYQ/view?usp=sharing

Text petice s podpisovým archem ke stažení a vytištění
https://drive.google.com/file/d/1xUBuUXRFCXUTQ3RmMLeAKiz59q54F25y/view?usp=sharing

 

Petiční výbor ve složení:
Bc. Zdeněk Hodr, Brozany 173, 533 52  Staré Hradiště
Ing. Petra Malenovská, Marie Pujmanové 244, 53351 Pardubice
Ing. Tomáš Bartoníček, Ph.D., Dolní Roveň 133, 533 71 Dolní Roveň


Tomáš Bartoníček    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tomáš Bartoníček svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...