Petice proti rasovému násilí v České republiceMy občané České republiky, občané romské menšiny žijící na území České republiky jako jednotlivci – rezolutně odmítáme jakékoliv projevy rasové a jiné formy násilí, ať je páchána jakoukoliv stranou či skupinou obyvatel, ať už se jedná o tzv. mačetový útok či útok v Rumburku ze strany romské skupiny směrem k majoritní části populace. Tímto se rezolutně od takovýchto činů distancujeme a žádáme současně policii ČR, aby v obou případech provedla velmi důsledná šetření. Zároveň se obracíme na ministra vnitra vlády ČR s žádostí, aby kladl značný důraz na své podřízené (policejní komisaře) a apeloval na jejich profesionalitu při vyšetřování. Dále žádáme, aby byla po ukončení vyšetřování obou výše zmíněných incidentů uspořádána tisková konference, na které policie ČR v Rumburku jasně sdělí závěry vyšetřování.
Tímto současně apelujeme na vládu České republiky a jednotlivá ministerstva, zejm. jednotlivé odbory zabývající se romskou integrací, aby jasně definovali své kroky k řešení romské otázky v České republice a sebekriticky zhodnotili svou dosavadní činnost, neboť současný stav dokazuje, jak špatně je problematika romského začleňování z centrální úrovně řešena. Umělé vytváření ghett ve šluknovském výběžku je jasným důkazem toho, že místní samospráva nedisponuje dostatečným mechanismem a prostředky pro to, aby situaci pružně vyřešila.
Dále apelujeme na radu vlády pro záležitosti romské komunity a na radu vlády pro otázky národnostních menšin, aby k daným oběma násilným událostem zaujala své stanovisko a definovala tak své postavení poradního orgánu vlády České republiky a tím i svou váhu jako poradního orgánu podílejícího se na koncepci začleňování národnostních menšin v rámci ČR.
Jako občané velice početné národnostní menšiny obyvatelstva jsme silně znepokojeni nad posledními událostmi a tímto svým stanoviskem dáváme jasně najevo, že nám není lhostejné soužití v rámci naší společnosti jako celku a že obě události v nás samotných vyvolávají odpor, neboť jakékoliv formy násilí páchané jakoukoliv stranou jsou rozhodně v rozporu s naší identitou.
Zároveň tímto vyjadřujeme znepokojení i nad současnou ekonomicko-sociální reformou, která má a nadále bude mít silně negativní dopad na jakékoliv skupiny sociálně slabé, bez rozdílu na barvu pleti a původ. Aktuální vyhrocení situace, včetně extremistických projevů jsou důkazem toho, že situace je alarmující. Je známo, že sociální napětí s sebou nese napětí celospolečenské, včetně všech negativních projevů, tzn. také zneužití jinými ve svůj vlastní prospěch.

Shora uvedené excesy jednotlivců mají velice negativní dopad na komunitu jako celek, a tím pádem se přímo dotýkají toho, jak jsou Romové ve společnosti nyní vnímáni. Nelze uplatňovat atribut kolektivní viny, stejně tak jako nelze slepě ospravedlňovat v rámci pocitu sounáležitosti.

Autoři petice:

Drahomír Radek Horváth: nezávislý novinář, publicista, projektový asistent

Václav Zástěra: projektový koordinátor

Štefan Tišer: předseda SRNMPK o.s, člen rady vlady pro národnostní mešiny v ČR


Drahomír Radek Horváth    Kontaktujte autora petice