Odvolání ředitele ČT a celé rady ČT za nepravdivé a neobjektivní vysílání a navrženou odměnu pro gen.ředitele..!!

Zásadně nesouhlasíme s přidělením odměny řediteli České televize., zrádci národa!

Odměnu si nezaslouží žádnou.

Radní České televize by neměli rozhodovat o odměnách ve výši 2,42 milionu pro jedinou osobu z prostředků, které povinně hradí občané České republiky..! Žádáme o úpravu rozpočtu pro ČT a vyrovnané objektivní kvalitní vysílání v ČT.

Neoboť:ČT stále  nedodržuje úroveň vyváženého programu zahrnující veškeré a důležité dění v České republice a ve světě. Zneužívá finančních prostředků občanů a přitomnapř.  provedla reklamu pro demonstraci provokakérské skupině Milion chvilek a nabádala tím ke státnímu převratu. ČT pomáhá svým vysíláním rozvracet stát a znevažovat volební hlasy a tím i vůli lidu Žádáme okamžité vysvětlení  a  osobní zodpovědnost za odvysílané pořady.

Vysílání politických debat naší veřejnoprávní televize je zatíženo očividným úkolem, aby jejich hlasatelé a hlasatelky měli za povinnost provádět ne vyváženou novinářskou činnost, ale spíše provádět politiku někoho v pozadí. Ať je to kdokoliv z vedení ČT či jisté politické strany v opozici nebo cizí moc, které se ujmuly této špinavé a nestydaté  hry nerovnoměrného a neobjektivního vysílání proti českým občanům, žádáme okamžité vysvětlení a trest. 

Je neoddiskutovatelnou skutečností, že pokud se v ČT diskutuje s členem současné vlády, či členem politické koaliční strany na vládě se podílející, jsou otázky velmi tvrdě, až hloupé a vždy směřovány k závěru, který již dávno předem mají hlasatelé ČT připraveny, tedy že vše na této vládě a v koalici je jen a jen špatné. Je-li diskuse vedena s členem opozice jako jsou zejména TOP 09,Piráti,ODS,Stan či KDU ČSL, tak jsou otázky velmi mírné až podlézavé a opět je diskuse vedena tak, aby špatnými byla vláda, koalice a hlavně pak premiér vlády Babiš.

Vždy také jsou tyto debaty vedeny k tomu, jak velmi špatné na současné koalici je to, že jsou z pozice mimo koalici podporování komunisty.

ČT hrubě nedodržuje zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

a to zejména § 2. Odst.2.

a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,

b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,

 

Gen.ředitel Petr Dvořák, opakovaně neplní  úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání podle zákona zejm.§ 2  a povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů3c) . Zaslepen svým osobním zájmovým přístupem a diktátem cizí moci nenaplňuje zásady Kodexu České televize. 

Petr Dvořák nadále porušuje své povinnosti vůči českému lidu i povinnosti stanovené zákonem, společně s Radou ČT porušuje Statut České televize a tím pro nás přestal splňovat  předpoklady i pro další výkon funkce generálního ředitele ČT ČR.

Žádáme proto odvolání gen.ředitele ČT Petra Dvořáka.

Žádáme odvolání i členů Rady ČT, kteří navrhli gen. řediteli neslýchanou odměnu, kterou považujeme za drzost vůči českému divákovi. Toto jednání považujeme za  závažné narušení důstojnosti funkce člena Rady, neboť i tím zpochybňují svoji nezávislost a nestrannost  při dalším výkonu funkcí členů Rady ČT

 

Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 26. 6. 2019

Přítomni: J. Bednář, L. Beniak, J. Dědič, M. Hauser, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá,
Z. Šarapatka, D. Váňa, V. Venclík
Omluveni: M. Doktor, V. Dostál, V. Karmazín, J. M. Kašparů, T. Samek
Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková
Předsedající: J. Bednář
Hosté: P. Dvořák, J. Staněk, D. Břinčil, M. Fridrich
Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
4. Informace generálního ředitele
5. Materiály z Dozorčí komise
6. Zpráva o programu ČT1 za rok 2018
7. Konečné znění Výroční zprávy o hospodaření ČT, včetně účetní závěrky a přehledu
pohledávek a závazků ČT
8. Informace o plnění kritérií pro přiznání a určení výše ročního bonusu generálnímu řediteli
České televize za rok 2018
9. Stížnosti a podněty
10. Různé
11. Závěr
1) Schválení programu jednání
Usnesení č. 124/12/19: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění.
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
2) Volba návrhové komise
Usnesení č. 125/12/19: Rada volí návrhovou komisi ve složení místopředseda Jaroslav Dědič a
radní Luboš Beniak a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu.
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
3) Plnění usnesení a kontrola zápisů
Usnesení č. 126/12/19: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT, že k dnešnímu dni
nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů jednání rady.
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
2
4) Informace generálního ředitele
1. Česká televize se umístila na první příčce studie AMI Digital Index 2019,
která zkoumala důvěryhodnost zpravodajství největších českých televizí, deníků, rádií,
webových portálů a sociálních sítí. S nejvyšším dosaženým indexem důvěry Česká televize
předstihla všech třiadvacet sledovaných médií. Studii realizovala společnost AMI Digital
společně s agenturou pro výzkum trhu STEM/MARK. Výjimečné postavení České televize
potvrdil také nedávno zveřejněný mezinárodní průzkum Reuters Institute. Ze zprávy pod
názvem Digital News Report 2019, o stavu a vývoji médií ve 38 zemích světa, vyplynulo, že
Česká televize nadále zůstává nejdůvěryhodnějším tuzemským televizním vysílatelem.
2. Česká televize připravila dosud nejrozsáhlejší pokrytí letní Olympiády dětí a mládeže, která
se koná od neděle 23. června v Libereckém kraji. Česká televize na olympiádu vyslala
dvanáct komentátorů, sedm reportérů a šest přenosových vozů. Bohatý, více než
pětatřicetihodinový program, nabízí na obrazovkách ČT sport; další desítky hodin pak
na webu, kde si diváci mohou denně vybírat z pěti souběžně vysílaných přenosů.
3. Česká televize spustila v rámci tzv. hybridní televize (HbbTV) novou verzi své
nejnavštěvovanější aplikace – iVysílání. Po stisknutí červeného tlačítka nyní nabízí
intuitivnější členění, včetně možnosti výběru oblíbených pořadů pro jednotlivé členy
domácnosti, snadnější vyhledávání nebo rozšíření v oblasti živého vysílání, s možností vrátit
přehrávání zpět v čase. Česká televize poskytuje služby hybridního vysílání od května 2012.
Přes červené tlačítko televizního ovladače umožňuje spustit celou řadu stálých aplikací, které
doplňuje podle konkrétních sportovních nebo významných událostí.
4. Česká televize ve středu 19. června v přímém přenosu odvysílala koncert České filharmonie
pod širým nebem, kterým se první český orchestr tradičně rozloučil s uplynulou sezonou.
V kulisách pražského Hradčanského náměstí byla na programu filmová hudba a vybrané
jazzové skladby. Záznam koncertu je dostupný na webu České televize.
5. Česká televize v červnu uvedla benefiční speciály oblíbených pořadů Zázraky přírody a Kluci
v akci. Celkem se podařilo vybrat více než 1 milion a 111 tisíc korun, které poputují organizaci
Nautis, pomáhající lidem trpícím autismem. Druhou podpořenou je organizace Nový prostor,
která již 20 let pomáhá osobám, jež se dostaly do tíživé sociální a finanční situace.
Dosavadních pět benefičních speciálů pořadu Zázraky přírody a tři speciály pořadu Kluci
v akci vynesly již více než 5 milionů korun.
6. Ve čtvrtek 13. června jsem byl spolu se zástupci Rady České televize, Českého rozhlasu a
dalších institucí pozván na zasedání Senátu Parlamentu České republiky, který měl na
programu projednání petice „Braňme média veřejné služby“. V souvislosti s uvedeným
dokumentem senátoři přijali usnesení, ve kterém konstatovali „nezbytnost udržet
institucionální a ekonomickou nezávislost médií veřejné služby jako hlavních garantů
poskytování ověřených informací, stejně jako dalšího komplexního mediálního obsahu“.
5) Materiály z Dozorčí komise
Usnesení č. 127/12/19: Rada bere na vědomí zápis z 6. jednání Dozorčí komise RČT ze dne
13. 6. 2019 včetně informace o vyžádaných materiálech. (Příloha č. 1)
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
3
Usnesení č. 128/12/19: Rada schvaluje, v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu Dozorčí
komise Rady České televize, plán kontrolní činnosti DK na období 3. čtvrtletí roku 2019.
(Usnesení č. DK 32/07/19 přijaté formou per rollam dne 21. 6. 2019 je přílohou č. 2 tohoto
zápisu)
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 129/12/19: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 33/07/19, přijaté formou per
rollam dne 21. 6. 2019, týkající se dokumentace k veřejné zakázce pod názvem „Rekonstrukce
a modernizace režie KH3“.
(Příloha č. 3)
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
Usnesení č. 130/12/19: Rada uděluje svůj předchozí souhlas (po předchozím projednání
v DK – Usnesení č. DK 34/07/19) s uzavřením Dodatku č. 1 smlouvy o nájmu, evidovaného pod
č. 1096005, na pronájem prostoru, nacházejícího se v budově České televize, v Brně, v ulici
Trnkova 2345/117, PSČ 628 00, která je součástí pozemku parc. č. 4281/4, v katastrálním území
Líšeň, obec Brno, to vše zapsáno na LV č. 10333 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Brno – město, pro účely umístění a provozování potravinových a
nápojových automatů, se společností DELIKOMAT s.r.o., IČO: 63475260, se sídlem U vlečky
843, 664 42 Modřice, a to na dobu určitou do 31. 12. 2022.
(Příloha č. 4)
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
6) Zpráva o programu ČT1 za rok 2018
Usnesení č. 131/12/19: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o ČT 1 za rok 2018“ a žádá
generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu za rok 2019 v termínu do 30. dubna
2020.
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
7) Konečné znění Výroční zprávy o hospodaření ČT, včetně účetní závěrky a přehledu
pohledávek a závazků ČT
Usnesení č. 132/12/19: Rada schvaluje Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce
2018 a pověřuje předsedu Jana Bednáře, aby v souladu s ustanovením § 8 odst. 2 zákona č.
483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, předložil tuto zprávu v termínu do
31. 8. 2019 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
8) Informace o plnění kritérií pro přiznání a určení výše ročního bonusu generálnímu řediteli
České televize za rok 2018
Návrh radního M. Hausera:
Usnesení č. 133/12/19: Rada konstatuje, že v souladu s článkem X. Dohody o
sjednaných pracovních podmínkách (dle Usnesení č. 148/13/17 ze dne 28. 6. 2017), vznikl
generálnímu řediteli nárok na roční bonus za rok 2018 ve výši 50%.
(1:9:0) Návrh nebyl přijat. M. Hauser hlasoval pro.
4
Usnesení č. 134/12/19: Rada konstatuje, že v souladu s článkem X. Dohody o sjednaných
pracovních podmínkách (dle Usnesení č. 148/13/17 ze dne 28. 6. 2017) vznikl generálnímu
řediteli nárok na roční bonus za rok 2018 v plné výši, a to na základě splnění kritérií pro přiznání
a určení výše ročního bonusu, kterými jsou:
1) hospodářské výsledky ČT, zejména:
- vyrovnané hospodaření,
- dodržování plánovaného rozpočtu.
2) úroveň televizního vysílání ČT, zejména:
- kvalita programové nabídky,
- posouzení vývoje celkového celoročního podílu ČT na diváckém trhu.
3) manažerské výsledky a plnění dalších povinností, zejména:
- dodržování právních předpisů, Statutu a Kodexu ČT,
- komunikace s Radou ČT a plnění jejích usnesení,
- komunikace s veřejností,
- plnění strategických plánů a realizace projektových záměrů,
- kvalita manažerských rozhodnutí,
- kvalita kontrolních procesů a činností.
(9:1:0) Návrh byl přijat. M. Hauser byl proti.
9) Stížnosti a podněty
Usnesení č. 135/12/19: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře
o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni.
(Příloha č. 5)
(10:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně.
10) Různé
Program 13. jednání Rady ČT v roce 2019, které se uskuteční ve středu dne 24. 7. 2019
od 13:00 hod., bude upřesněn v pozvánce.
11) Závěr
Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT

Pro maximální výši odměny zvedlo ruku devět přítomných členů. Radní Michael Hauser byl proti, navrhoval snížit odměnu o polovinu, ale jeho návrh neprošel.

Finanční bonus je desetinásobkem Dvořákova měsíčního platu ve výši 242 tisíc korun, který má nejvyšší šéf veřejnoprávní televize stanoven od roku 2017.

Kritériem pro schválení bonusu se staly hospodářské výsledky ČT včetně dodržení vyrovnaného rozpočtu, kvalita a úroveň vysílání i programu zahrnující i výši podílu divácké sledovanosti na televizním trhu a plnění manažerských povinností.


Věra Řezníčková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Věra Řezníčková bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...