Nesouhlasíme se záměrem výstavby mostu a individuálního bydlení v lokalitě v Berouně na Ptáku

Přestože jsme si vědomi, že jde pouze o prvotní studii s cílem posoudit podmínky v dané lokalitě, přijde nám již samotné zahájení diskuzí o daném záměru jako nebezpečné. Preferujeme lokalitu v Berouně Na Ptáku ponechat ve stávajícím stavu tak, jak je v současném ÚP, tj. bez mostu přes Berounku a bez zastavěné plochy.

Nesouhlasíme s návrhem č. 60. ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 16. 12. 2020, jehož projednání bylo odloženo. (Zákres dotčeného území níže.)

NaPtaku.jpg

Upozorňujeme, že informace od vedení města považujeme za zavádějící, a údajný přínos (do majetku města) v hodnotě cca 350–400 milionů Kč je řádově desetkrát, možná dokonce stokrát (!) nadhodnocen, a navíc existuje konflikt se zájmy občanů, se zákonnými opatřeními na ochranu přírody a krajiny (ÚSES) a platnými dokumenty o rozvoji města, včetně stávajícího ÚP.

Náš odhad ekonomického přínosu rámcově vysvětlujeme na základě informací podaných při ústním projednávání na zastupitelstvu 16. 12. 2020 následovně:

 • Plocha pozemků, které nabydeme (do vlastnictví města), je cca 100ha kombinace polí a lesů, tedy 1 000 000 m².
 • Při odhadu cen (na základě vyhledání na serveru sreality.cz, kde nabídkové ceny bývají vyšší než cena realizovaných obchodů) se v okresech BE, PB, KL, RA ceny lesních pozemků pohybují v rozmezí 10–70 Kč/m², plochy polí se významně liší v závislosti na předpokladu, zda je bude možné převést na stavební; pole pro zemědělskou činnost mají podle aktuálních nabídek hodnotu mezi 30–50 Kč/m².
 • Maximální cena pozemků tedy činí cca 70 milionů Kč, zatímco minimální cca 10 milionů Kč (s ohledem na strmost lesa, napadení kůrovcem a vytěženost lesa lze očekávat spíše cenu nižší).
 • Výměnou za získání darováním těchto pozemků městu, by město mělo souhlasit se změnou ÚP na individuální bydlení v prostoru mezi lesem a cyklostezkou Beroun-Hýskov v ploše cca 8 ha, tedy 80 000 m².
 • Při ceně stavebních pozemků 3 000 Kč za m², které by získal investor, by šlo o hodnotu zhruba 240 000 000 Kč.

Celkový ekonomický přínos městu by tak byl maximálně 70 000 000 Kč. Přitom je nutné současně si uvědomit závazky, které by z tohoto záměru vyplynuly, a které byly diskutovány i na zastupitelstvu. Jde o:

 • Zbudování mostu přes Berounku
 • Přivedení plynovodu (současná lokalita není nijak napojena)
 • Vybudování systému splaškové kanalizace (bylo by velmi složité – napojení na ČOV je až za kopcem)
 • Vybudování vodovodu
 • Respektování Lesního zákona – do 5 let (současná výjimka kvůli kůrovci, cca 2 roky uplynuly) opětovně zalesnit lesní pozemky napadené kůrovcem, v ceně cca 150 000 Kč/ha; pokud uvažujeme třetinu plochy 100 ha, pak jde o 5 000 000 Kč.

Jsme si vědomi, že v současné době jde jen o rozhodnutí, zda situaci dále prověřit, nikoli o rozhodnutí ihned přijmout výše uvedené závazky. Přesto zdůrazňujeme, že jen samotné posuzování vyžaduje řadu odborných studií a i ty by byly velkým nákladem v porovnání s přínosem v řádu několika málo desítek milionů. Předně by bylo nutné objednat:

 • Posouzení ekonomické výhodnosti
 • Dopravní studie
 • Projekt mostu
 • Studie EIA – že nedojde ke vlivu na životní prostředí
 • Studie voda – studie o odtokových poměrech 
 • Studie zásobování vodou
 • Demografická studie a návaznost na občanskou vybavenost

Dále zdůrazňujeme existenci dokumentů a rozhodnutí, která nedoporučují výstavbu v této lokalitě. Předně to jsou:

 • Krajinná studie
  a) výslovně nedoporučuje zastavět okraj města
  b) výslovně varuje před zastavěním údolí Berounky
  c) výslovně varuje před prorůstáním měst a obcí
 • Biokoridory – v rámci systému ÚSES je evidován lokální biokoridor, navíc by most narušil nivu Berounky a celé ekologicky cenné území
 • Rozvojový plán města Beroun pro 2018–2030 – narušení rázu cyklostezky a turistické atraktivity celé oblasti, oblasti rekreačního rybolovu
 • Není součástí demografické studie z roku 2007, není plánována občanská vybavenost
 • Není navrženo odkanalizování – general a úprava kanalizace z roku 2007 s výstavbou nepočítaly
 • Nálezy zákonem chráněných živočichů (bobr evropský, vydra říční, plazi, obojživelníci…)
 • Komise pro ÚP zápis 11/3/2019 – bod 4. VAK (Vody a kanalizace) nezaručuje zásobování pitnou vodou

Souhrnně tedy návrh předpokládá okamžité přímé náklady jen v podobě studií (!) za zhruba 7 milionů Kč.

To vše by mělo být investicí k možnosti nabýt v budoucnu cca 100 ha lesů a polí do vlastnictví města, v kupní ceně zhruba 10–70 milionů Kč, současně však se závazky zbudovat most, kanalizaci, plynovod, vodovod a zalesnit kůrovcem napadené pozemky.

Pravděpodobně by taková investice v řádu jednotek milionů Kč vedla ve výsledku ke ztrátě pro město v řádu desítek milionů Kč. Zatímco soukromý investor by za svých necelých 10ha polí (v nákupní ceně cca 5 000 000 Kč) prodejem získal zhruba 240 milionů Kč.

Domníváme se, že toto rozhodnutí představuje bezprecedentní porušení zájmů občanů města Beroun ve prospěch soukromých investorů.


Adam Voldán    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Adam Voldán bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...