Požadujeme realizaci 20 doporučení ze Zprávy mise WHC UNESCO a ICOMOSu - pro ochranu Prahy, památky světového dědictví, aby tak Praha nebyla zapsána na seznam památek světového dědictví v ohrožení.

Upozornění: Podpis elektronické petice je nutné potvrdit kliknutím na odkaz v došlém e-mailu, který dorazí zpravidla do Hromadných, občas do Spamu a to z adresy info@petice.com po elektronickém podepsání (tlačítkem "Podepsat tuto petici"). Bez toho není elektronický podpis zaevidován a započítán. Je možný pouze jeden podpis k jedné e-mailové adrese.

-------------------------------------------------------------------------------------

PETICE:

"Požadujeme realizaci 20 doporučení ze Zprávy mise WHC UNESCO a ICOMOSu - pro ochranu Prahy, památky světového dědictví, aby tak Praha nebyla zapsána na seznam památek světového dědictví v ohrožení

597706fa_CS_str_1_001.jpg

(Zpráva mise je k dispozici zde - kliknout)

Ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním žádáme státní správu ČR a samosprávu Prahy, aby 20 doporučení ze Zprávy mise WHC UNESCO a ICOMOSu - pro ochranu Prahy, památky světového dědictví, realizovala tak, aby Praha nebyla zapsána na seznam památek světového dědictví v ohrožení."

Shrnutí (důvody, proč podepsat petici):

"Mise má za to, že pokud jde o ochranu dědictví, jsou památky obecně v dobrém stavu, nicméně na stav ochrany má v současné době vliv řada negativních faktorů, které představují potenciální nebezpečí pro výjimečnou světovou hodnotu statků v souladu s odstavcem 179 prováděcí směrnice k provádění Úmluvy o ochraně světového dědictví (UNESCO, 2017), a ohrožují jejich autentičnost a integritu.  

Jak zdůraznil smluvní stát v prohlášení o výjimečné světové hodnotě, „Integrita Historického centra Prahy je ohrožena tlakem developerů, kteří usilují o výstavbu nových předimenzovaných budov v centru města a v jeho nárazníkové zóně. Celistvost podoby Historického centra Prahy rovněž ohrožuje rostoucí tlak na proměny střešní krajiny, což by mohlo mít negativní dopad na vizuální integritu města, která dosud zůstala velmi dobře zachována. Integrita Průhonického parku je ohrožena rozvojem příměstské zástavby v jeho nárazníkové zóně. Tato situace je způsobena umístěním parku v blízkosti hlavního města.“[1]

[1] Zdroj: Statement of Outstanding Universal Value (Prohlášení o výjimečné světové hodnotě) http://whc.unesco.org/en/list/616

Všechny zmiňované tlaky zhoršují vizuální kvalitu krajiny a soudržnost městského prostředí a ohrožují celkovou integritu památky.

Reaktivní monitorovací mise z roku 2010 vypracovala v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány soubor nezbytných opatření schválený Výborem pro světové dědictví.

Reaktivní monitorovací mise z roku 2019 vyjadřuje politování, že smluvní stát nereagoval na obavy, doporučení a žádosti o řadě rozsáhlých rozvojových projektů navrhovaných uvnitř nárazníkové zóny a památky a širším okolí vyjádřené v předchozích zprávách z misí, ani na rozhodnutí Výboru požadující plán na omezení výškových budov s cílem zabránit vizuálnímu narušení historické městské krajiny v Praze.

Mise si všimla úsilí českých úřadů. Níže <tj. v dalších kapitolách Zprávy> naleznete seznam hlavních opatření, která byla zjištěna přímo v průběhu mise nebo předpokládána na základě poskytnutých dokumentů a informací.

Mise doporučuje provedení komplexních opatření ze strany smluvního státu s cílem eliminovat hrozby pro výjimečnou světovou hodnotu památek a také zabránit dalším ztráta autentičnosti, integrity a městské soudržnosti města.

Na základě inspekce na místě, přezkumu předchozích rozhodnutí Výboru a doporučení reaktivní monitorovací mise z roku 2010 a také četných diskuzí během setkání s vnitrostátními a regionálními úřady vypracovala mise soubor doporučení, která by měla být provedena s cílem zvládat potenciální hrozby a chránit charakteristické rysy, které vyjadřují výjimečnou světovou hodnotu památky." 

20 doporučení:

"Strategická doporučení (SD) týkající se části 001, Historického centra:

SD 01: Vyjádření v sekci prohlášení o výjimečné světové hodnotě o integritě, že „Regulaci potřebnou pro harmonickou integraci moderních zásahů do historického městského prostředí zaručuje zákon o státní památkové péči,“ musí být uváděno do praxe. Je nezbytné bránit návrhům, které zahrnují slučování historických pozemků, demolice budov, které pozitivně přispívají k výjimečné světové hodnotě, nebo výstavbu nových budov, které jsou příliš vysoké, příliš objemné nebo příliš utilitární pro svůj urbanistický kontext nebo místo ve výhledu na ně nebo z nich.

SD 02: Ministerstvo kultury by mělo prosazovat uplatňování posouzení dopadů na dědictví v souladu s pokyny ICOMOS v rámci procesu posuzování dopadu významných politik a projektů na výjimečnou světovou hodnotu Prahy.

Krátkodobá doporučení týkající se části 001, Historického centra

V souvislosti s navrhovanými změnami stavebního zákona a postupem vydávání stavebních povolení:

D 01: Centrum světového dědictví by mělo být informováno o vypracovávání návrhů na reformu stavebního zákona v souvislosti s potenciálními dopady na správu památek kulturního dědictví.

V souvislosti s návrhem plánu správy (Management planu):

D 02: Plán správy (Management plan) by měl být propracovaný tak, aby cesty k plnění cílů a opatření potřebných k zachování identifikovaných charakteristických rysů výjimečné světové hodnoty části 001 památky světového dědictví v jejím prostředí byly jasně určeny, s jasně vymezenými odpovědnými organizacemi a (v příslušných případech) časovým harmonogramem pro dokončení.

D 03: Cíle územního plánování nově vzniklého plánu správy (Management planu) potřebné pro zachování výjimečné světové hodnoty části 001 památky světového dědictví, jejíž charakteristické rysy byly rozpracovány v plánu správy (Managmenent planu), by se měly plně odrazit v konečné verzi metropolitního plánu a být právním nástrojem k jejich provádění, a oba dokumenty by na sebe měly navzájem odkazovat.

V souvislosti s návrhem metropolitního plánu:

D 04: Vznikající návrh metropolitního plánu by měl být upraven tak, aby:

  • soubor map zahrnoval vymezené památkové rezervace a památky a zejména památky světového dědictví a nárazníkové zóny;
  • se zajistilo, že bude jasně prosazovat a podporovat ochranu dědictví, přičemž nezbytná opatření budou do plánu plně začleněna, a zejména bude v celém plánu výslovně a jasně uvedeno omezení obecných politik v souvislosti s kulturním dědictvím nebo jednodušeji uvedeno, že ochrana určených památek je nadřazena jiným politikám;
  • odstranil výškové limity / navádění ze čtverců mřížky, které úplně nebo z větší části spadají do památkové rezervace (s výjimkou nárazníkové zóny památky světového dědictví, v rámci níž a za níž by se měly řídit potřebou chránit lokalitu památky).

D 05: Hlavní město Praha by souběžně s dokončením metropolitního plánu mělo vypracovat regulační plán pro statky světového dědictví v menším měřítku (1:5000), v němž lze stanovit přesnější kontroly na základě historických městských bloků spíše než na základě nahodilé mřížky.

D 06: Stát by měl uspořádat mezinárodní seminář k projednání návrhu územního plánu hlavního města Prahy za účasti předních specialistů na urbanismus, kteří se podílejí na provádění doporučení UNESCO o historické městské krajině z roku 2011, společně s Úmluvou o ochraně světového dědictví.

V souvislosti se správou Vltavy a možným zvětšením smíchovské plavební komory:

D 07: Příslušné orgány, zejména hlavní město Praha, by měly velmi pečlivě zvážit, zda je žádoucí reagovat na komerční poptávku po turisticky zaměřené říční dopravě významným navýšením kapacity infrastruktury. Bylo by vhodnější řídit využívání stávající kapacity, a omezit tak nárůst turistických výletních plaveb, přičemž by se mělo uvažovat o potenciálu jednak říčních autobusů a jednak využívání říční dopravy k podpoře plánovaných velkých stavebních projektů podél břehů, a upřednostňovat jej. Orgány by také měly zvážit, zda je vhodný tolerantní přístup k novým přistávacím místům na řece, jak je stanoven v návrhu metropolitního plánu, článek 130.

Ve vztahu k historickým železničním stanicím v rámci památky:

D 08: Měl by se přehodnotit hlavní plán pro východní část Masarykova nádraží, aby nedošlo k nepřiměřenému omezování možností budoucího zlepšování magistrály a zejména možnosti jejího začlenění mezi železniční a říční přechod na sever, v souladu s doporučením 3 mise z roku 2010. V obou případech je nezbytné maximalizovat propojení napříč sousedními částmi města a v rozložení nových městských bloků využívat potenciál výhledů na horu Vítkov na východě a budovy Muzea hlavního města Prahy (zejména na jeho severojižní ose) na severu.

<Zastavte komerční projekt CENTRAL BUSINESS DISTRICT podle Zahy Hadid>

D 09: Stát by prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy měl využít své pravomoci k vyvlastnění bývalého nádraží Vyšehrad a předat jej jinému investorovi, který bude ochoten a schopen jej opravit a znovu zprovoznit.

<Petice za záchranu nádraží Vyšehrad>

D 10: Stát by měl Centru světového dědictví předložit podrobnosti o možnostech budoucího železničního mostu, aby je mohly přezkoumat poradní orgány.

<Petice za záchranu Železničního mostu, https://nebourat.cz/>

V souvislosti s rozvojem výškových budov na Pankrácké pláni v panoramatu z Pražského hradu:

D 11: V souladu s doporučením z roku 2008 by nové nebo náhradní budovy uvnitř tzv. pentagonu neměly přesáhnout výšku 60–70 m.

D 12: Mimo tzv. pentagon by na Pankrácké pláni neměla být povolena výstavba budov vyšších než je obecně výška budov v okolí a výškové omezení by mělo být příslušným způsobem upraveno i ve vznikajícím návrhu pražského metropolitního plánu. Stát by měl také podniknout všechny přiměřené kroky k zajištění, že projekt výstavby Rezidence Park Kavčí hory nebude pokračovat.

<1. Petice proti 1. fázi projektu: Petice proti realizaci Obytbého souboru Rezidence Park Kavčí Hory>

<2. Petice proti 2. fázi projektu: Odmítáme projekt pěti nových věží Rezidence Park Kavčí Hory>

V souvislosti s navrhovanými transformačními zónami, zejména bývalými železničními pozemky:

D 13: Před schválením jakéhokoliv projektu by veškeré nové návrhy výškových budov (vyšších než 10 pater) v prostoru přestavby Nákladového nádraží Žižkov, včetně přesných vizualizací jejich vzhledu z Hradu, měly být předloženy k přezkumu poradním orgánům Centra světového dědictví v souladu s odstavcem 172 prováděcí směrnice.

D 14: Pro nově vznikající hlavní plány pro transformační oblasti Bubnů a Rohanského ostrova by mělo být provedeno posouzení dopadu na dědictví založené na přesných vizuálních zobrazeních ze všech významných pohledů a mělo by být předloženo poradním orgánům Centra světového dědictví ke kontrole. Hlavní plány by v případě potřeby měly být změněny v souvislosti s výsledkem a doporučeními tohoto posouzení, aby se zabránilo poškození výjimečné světové hodnoty statku světového dědictví.

Střednědobá doporučení týkající se části 002, Průhonický park

D 15: V zájmu řešení současných rizik, včetně objemů vody při bouří a rizika znečištění, by v souladu se studií 2015/16 měla být před parkem zavedena zvýšená opatření ke zmírnění toku proudu v bouřkových podmínkách, s cílem řešit aktuální rizika. Aby se zabránilo dalšímu zvyšování rizik, měl by se veškerý nový rozvoj v povodí řídit zásadami udržitelného městského odtoku a používat všude, kde je to možné, propustné vnější povrchy.

D 16: Jakmile se naskytne vhodná příležitost, měly by úřady formálně potvrdit část nárazníkové zóny, které se nachází v okrese Praha-východ, v souladu s nárazníkovou zónou na Praze-západ.

D 17: V současné době nerozvíjená oblast nárazníkové zóny na jihu od východní části parku by měla zůstat v zemědělském užívání a poskytovat z veřejných komunikací jasný výhled na původní vzhled parku v krajině. Obecně by se mělo odolávat tlaku na uvolnění omezování urbanizace okolo parku stanoveného ve stávajících územních plánech.

D 18: Revidovaný plán správy (Management plan) pro prvek Průhonice by měl obsahovat konečný plán připravenosti na rizika včetně povodní a měl by se zabývat správou nárazníkové zóny a oblasti za ní, pokud je to nezbytné k ochraně výjimečné světové hodnoty parku."

-----

Pro získání více informací a pro diskuzi k petici:

Je založena tato FB stránka: Podporujeme 20 doporučení WHC Unesco pro ochranu Prahy, památky Unesco

-----

Přehled peticí a jak je můžete podepsat:

V součtu již 13198 podpisů mají k 17.05.2020 petice uvedené v "Přehledu peticí prokazujících veřejný zájem na realizaci 20 doporučení spojené reaktivní monitorovací mise WHC UNESCO a ICOMOS v Praze v březnu 2019" - ZDE si můžete prohlédnout, které další lokální petice na ochranu památek Prahy můžete podepsat.

----- 

Petiční výbor:

Ing. Ladislav Kos, senátor, obvod č. 19 - Praha 11, Senát Parlamentu ČR

Doc. PhDr. Josef Štulc, historik umění, památkář, prezident Poradního komitétu ICOMOS a mezinárodních vědeckých komitétů ICOMOS

PhDr. Kateřina Bečková, historička, předsedkyně Klubu Za starou Prahu

Ing. Martin J. Kadrman, viceprezident Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR

Ing. arch. Jiří Gebert, architekt, člen ČKA a ByAK, Bubenečská beseda, z.s.

Alena Drápalová, předsedkyně Petičního výboru 1. Petice proti OS RPKH, Praha 4 - Pankrác

Ing. Vít Janoušek, místopředseda Rady SOIP Praha 4 - Pankrác, spolek

Zájemci o spolupráci v Petičním výboru, přihlaste se laskavě: soip.praha4@seznam.cz.

-----

Písemná verze petice s podpisovým archem ke stažení ve formátu souboru .pdf - je ZDE

Podepsaný arch předejte místnímu organizátorovi nebo adresujte administrátorovi petice: soip.praha4@seznam.cz, SOIP Praha 4, spolek, Bartákova 1108/38, 140 00 Praha 4 - Krč.

-----

Podpis petice je nutné potvrdit kliknutím na odkaz v došlém e-mailu, který dorazí zpravidla do Hromadných, občas do Spamu a to z adresy info@petice.com. Bez toho není podpis zaevidován a započítán. Je možný pouze jeden podpis k jedné e-mailové adrese.


Administrace petice: SOIP Praha 4, spolek, soip.praha4@seznam.cz    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Administrace petice: SOIP Praha 4, spolek, soip.praha4@seznam.cz svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...