Petice na podporu doc. Lemeškina, lithuanistiky a „malých oborů“ obecně

Kontaktujte autora petice

Profesorská přednáška doc. Lemeškina 21. 3. 2024

2024-03-16 21:11:23

Vážení petanti,

uběhla již nějaká doba od naší podpory doc. Lemeškina, jenž byl z rozhodnutí fakulty uvolněn ze své pozice na Univerzitě Karlově. Profesorské řízení, které bylo v jeho případě zahájeno, se nicméně i přesto blíží ke zdárnému konci. Pokud byte měli zájem navštívit jeho profesorskou přednášku a podpořit jeho pokračující vědecké úsilí, můžete tak učinit ve čtvrtek 21. 3. 2024 při zasedání Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přednáška s názvem "Musca depicta a cyrilské textové položky na nejstarším českém tištěném portrétu" by podle předpokladu měla začít v 10:15 v místnosti č. 104 na hlavní budově fakulty (Nám. Jana Palacha 2).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dear petitioners,

it's been a while since our support for doc. Lemeshkin, who was dismissed from his position at Charles University by decision of the faculty. However, the professorial proceedings that have been initiated in his case are nevertheless nearing a successful conclusion. If you would like to attend his professorial lecture and support his ongoing scientific endeavours, you can do so on Thursday 21 March 2024 during the meeting of the Scientific Council of the Faculty of Arts of Charles University. The lecture entitled "Musca depicta and Cyrillic textual items on the oldest Czech printed portrait" is expected to begin at 10:15 a.m. in Room 104 of the main building of the Faculty (Nám. Jana Palacha 2).

 


Naďa Dřizga, doktorand Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Poděkování doc. Lemeškina za podporu a výzva k navštívení AS FF UK

2023-09-07 21:14:25

Vážení petanti, níže naleznete poděkování doc. Lemeškina (v češtině a litevštině) za podporu a jeho výzvu k účasti na zasedání akademického senátu Filozofické fakulty. Ke zprávě patří též přílohy, které by měly být dostupné pod tímto odkazem. Program zasedání Akademického senátu FF UK je dostupný pod tímto odkazem.

Milí přátelé,

když moji doktorandi přišli s nápadem petice, velkou naději jsem tomu nedával. Rozsah podpory mě však zcela až zaskočil… Oživly tisíce vzpomínek na krásné okamžiky z výuky a pracovního prostředí, na lidi, které jsem měl štěstí od r. 2000 na UK potkávat a některým z nich i přednášet. To mi dodalo síly a pomohlo mi zvládnout těžké období. Děkuji!

Srdečně

Ilja Lemeškin

P.S. Dne 14. 9. 2023 se na zasedání Akademického senátu FF UK (nám. Jana Palacha 2) uskuteční derniéra mého příběhu na UK. Nebude to přednáška, ale několik důležitých podnětů, jimiž usiluji o zlepšení své fakulty. Jsou zde připojené. Jeden podnět (č. 3) se vztahuje k reorganizaci resp. k likvidaci pražské baltistiky. Podnět Jany Kitzlerové ukazuje co lithuanistiku nahrazuje, a sice „Rossijskie issledovanija Borisa Němcova“. Neméně podstatný je i podnět č. 2. Aby nebylo propojení FF UK a rudého fašisty Zemánka opět zameteno pod koberec, přijďte, dejte o tom vědět dalším a pozvěte zástupce médií. Moc rád Vás při této příležitosti uvidím.

 --------------------------------------------------------------------------------

Mielieji bičiuliai,

nesitikėjau mano doktorantų sumanytos peticijos sėkme. Tačiau Jūsų paramos mastas mane tiesiog prabloškė... Atgijo tūkstančiai prisiminimų apie bendravimą su žmonėmis, su kuriais nuo 2000 m. turėjau garbę bendrauti, o kai kuriems ir dėstyti. Tai suteikė stiprybės ir padėjo nuveikti sunkų laikotarpį. Ačiū !

Nuoširdžiai

Ilja Lemeškin

PS. 2023. 9. 14 d. fakulteto Akademinio senato posėdyje įvyks atsisveikinimas su KU. Tai nebus paskaita, bet keli pasiūlymai, kuriais siekiu pagerinti savo fakultetą. Vienas pasiūlymas (nr. 3) liečia reorganizaciją, t. y. Prahos lituanistikos panaikinimą. Kolegės Janos Kitzlerovos teikiama užklausa atskleidžia kieno vardu naikinama lituanistika, jos vietoje turėtų atsirasti „Boriso Nemcovo rusų studijos“. Taip pat rūpi kitas pasiūlymas (nr. 2). Kad fakultetas negalėtų vėl nutylėti apie savo santykius su rusų fašistu Zemáneku, ateikite (kas yra Prahoje) į susitikimą, duokite žinoti kitiems ir informuokite žiniasklaidos atstovus. Džiaugsiuosi mūsų susitikimu.


Naďa Dřizga, doktorand Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Proběhlá protestní akce

2023-07-25 17:15:17

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom poděkovali všem, kteří jste vyjádřili podporu dnešnímu (narychlo svolanému) protestnímu shromáždění před budovou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Společně se zástupci fakultních odborů jsme doc. Lemeškinovi poděkovali za jeho dlouholetou práci pro fakultu a předali petici proti propuštění doc. Lemeškina a dr. Kitzlerové na děkanát fakulty.

Podrobněji viz informace na facebookových stránkách odborů FF UK:

https://www.facebook.com/odboryFFUK

 

Z médií zatím zpráva v Pražském deníku (s drobnou nepřesností ohledně počtu petantů, přesto si vážíme, že byla informace o události zveřejněna)

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha-protest-filozoficka-fakulta-univerzita-karlova-lja-lemeskin.html
------------------------------------------

Ladies and gentlemen,

We would like to thank all of you who expressed your support for today's (hastily called) protest gathering in front of the Faculty of Arts of Charles University. Together with the representatives of the faculty unions, we thanked doc. Lemeshkin for his long-standing work for the Faculty and handed over a petition against the dismissal of doc. Lemeshkin and Dr. Kitzlerová to the dean's office of the faculty.

For more details, see the information on the Facebook page of the Trade Union of the Faculty of Arts of Charles University:

https://www.facebook.com/odboryFFUK


From the media so far, a report in Pražský deník (with a slight inaccuracy regarding the number of petitioners, but we appreciate the fact that the information about the event was published) is available:

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha-protest-filozoficka-fakulta-univerzita-karlova-lja-lemeskin.html


Naďa Dřizga, doktorand Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Protest proti předání výpovědi v úterý 25. 7. od 9:00 hod.

2023-07-22 14:54:28

Vážení petanti,

přestože se doc. Lemeškina zastávají vědecké autority (dopisem děkance např. prof. Tomáš Glanc, Gesellschaft für Baltische Studien e. V. podepsaný předsedkyní PD Dr. Christiane Schiller, petanti otevřeného dopisu děkance a další) i fakultní odbory, je vedení fakulty rozhodnuto se s doc. Lemeškinem rozloučit. Doc. Lemeškin se má toto úterý (25. 7. 2023) na 9:00 hod. dostavit do místnosti č. 312 na hlavní budově Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) pro převzetí výpovědi.

Pokud byste měli chuť a možnost vyjádřit nespokojenost s tímto krokem svou přítomností na setkání kultivovaného protestního charakteru, rádi se s Vámi uvidíme od 8:30 před budovou fakulty. Vítaná je i přítomnost novinářů.

------------------------------------------------------------------------------

Dear petitioners,

although doc. Lemeshkin is supported by scientific authorities (e.g. by Prof. Tomáš Glanc in his letter to the dean; by the letter to the dean of the Gesellschaft für Baltische Studien e. V. signed by the President of the PD Dr. Christiane Schiller; or by the petitioners of the open letter to the Dean, and by others) and faculty unions, the faculty administration has decided to terminate the employment of doc. Lemeshkin. For this Tuesday (25 July 2023), doc. Lemeshkin has been asked to appear in room 312 of the main building of the Faculty of Arts of Charles University (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) to accept his resignation.

If you would like to express your dissatisfaction with this step by your presence at a meeting of a cultured protest character, we will be happy to see you from 8:30 in front of the Faculty building. Journalists are welcome to attend as well.

 


Naďa Dřizga, doktorand Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Návazný otevřený dopis děkance

2023-07-03 16:32:15

Vážení přátelé,

v návaznosti na tuto úspěšnou petici byl dalšími aktéry formulován otevřený dopis děkance FF UK Mgr. Evě Lehečkové, Ph.D., reagující na snahu o omezení filologické složky výuky na Ústavu východoevropských studií. Pokud by se petanti této petice ztotožňovali s formulacemi otevřeného dopisu, lze i ten podpořit svým podpisem, a to na:

Ruská a baltská studia: věc veřejná. Otevřený dopis děkance FFUK Mgr. Evě Lehečkové, Ph.D. - Petice.com

---------------------------------------------------------------------

Dear friends,
 
Following this successful petition, an open letter was formulated by other stakeholders to the Dean of the Faculty of Arts of Charles University, Mgr. Eva Lehečková, Ph.D., responding to the efforts to limit the philological component of teaching at the Department of East European Studies. If the petitioners of this petition agree with the wording of the open letter, they can also support it with their signature at:
 

Naďa Dřizga, doktorand Filozofické fakulty Univerzity KarlovySdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...