Ruská a baltská studia: věc veřejná. Otevřený dopis děkance FFUK Mgr. Evě Lehečkové, Ph.D.

Vážená paní děkanko,  

dovolujeme si vyjádřit vážné znepokojení ve věci personálních změn prováděných na Ústavu východoevropských studií (ÚVES), které svými důsledky předznamenávají nebezpečnou tendenci, jež se může týkat celé Filozofické fakulty UK i osudu humanitních oborů jako celku. Jsme přesvědčeni, že kontinuální zkoumání ruského a baltského areálu je (jak stávající politické dění ukazuje až příliš naléhavě) společensky potřebné a mělo by být předmětem fakultní akademické a případně i veřejné diskuse.  

Vedoucí ÚVES, PhDr. Stanislav Tumis, MA., Ph.D. oznámil dne 20. 6. 2023 provedení organizační změny, v jejímž důsledku dojde k rozvázání pracovního poměru se dvěma akademickými pracovníky, rusistkou Mgr. Janou Kitzlerovou, Ph.D. a rusistou, slavistou a baltistou, odborníkem na litevský areál doc. PhDr. Iljou Lemeškinem, Ph.D. Oba zaměstnanci se mohou vykázat vysoce kvalitními výsledky v odborné činnosti často přesahující povinné penzum, které obvykle vykazují akademičtí pracovníci na FF UK – odborný profil Jany Kitzlerové k nahlédnutí na https://cuni.academia.edu/JanaKitzlerova a profil Doc. Ilji Lemeškina, který je předním odborníkem na Pobaltí  je k nahlédnutí na https://cuni.academia.edu/IljaLeme%C5%A1kin  

Změny proběhly bez jejich řádného vyhlášení, izolovaně, tedy v rozporu s parametry, které by měla vykazovat řádně provedená organizační změna, urychleně a bez rozsáhlejší diskuse v akademické obci.  

Zcela nestandardně došlo také ke změně garanta oboru Východoevropská studia (bakalářský i magisterský program), která dříve zaštiťoval doc. Ilja Lemeškin. Garantkou magisterského programu byla nově jmenována docentka působící nyní – po dřívějším nuceném odchodu z ÚVES – na etnologii a v rámci oboru, který bude garantovat, nevyučuje. Garantem bakalářského programu se stal současný ředitel ÚVES, dr. Stanislav Tumis.  

Další fungování ÚVES je spojováno se vznikem nového studijního programu Ruská studia podporovaného nadací Borise Němcova (Pоссийские исследования. Oбразовательная программа имени Бориса Немцова) za přímé finanční účasti Centra Borise Němcova, které působí při FF UK. Tento krok má být provázen oslabením či vyloučením filologické složky výuky. Zároveň povede k napojení na soukromou politickou iniciativu, což může ohrozit zásady svobodného bádání. Co podobný vstup soukromých subjektů do akademické výuky, kurikula a dokonce i názvu oboru bude znamenat (a zda je precedentem i pro další obory) nebylo přitom předmětem dostatečné diskuse.

Jsme si vědomi toho, že je třeba přijmout kroky vedoucí ke vzniku funkčních, životaschopných a vědecky fundovaných pracovišť. Způsob, jakým se postupuje při „racionalizaci“ fakulty v případě ÚVES, tomu ale podle nás odporuje. Změny jsou prováděny netransparentně, nesystémově a bez náležité diskuse v akademické obci. Fakulta se krátkozrace zbavuje perspektivních a úspěšných akademických pracovníků, kteří se věnují důležitým oblastem.  

Domníváme se, že na celé FF UK je nutné areálová studia koncipovat tak, aby filologická složka zůstala jejich pevnou součástí. Právě její přítomnost může být významným vkladem FF UK. Zaručeno by mělo být komplexní a do hloubky jdoucí studium, přesahující program zaměřený na aktuální politické otázky. Ve světle probíhajících politických událostí je zřejmé, že studium východoevropského prostoru nemůže opomíjet takové klíčové oblasti, jako je právě Pobaltí. Bez vědeckých kapacit však bude taková podoba univerzitní výuky stěží zajištěna.  

Z uvedených důvodů požadujeme:

Zrušit rozhodnutí o rozvázání pracovního poměru s Mgr. Janou Kitzlerovou, Ph.D. a doc. PhDr. Iljou Lemeškinem, Ph.D.;

Pozastavit přípravu otevření studijního programu Ruská studia Borise Němcova a iniciovat na fakultě diskusi o přijatelnosti zasahování neakademických soukromých iniciativ do studijních programů a univerzitního provozu vůbec;

Zahájit otevřenou debatu o nové koncepci studia a vědecké práce na ÚVES a přizvat k ní vědecky respektované osobnosti z oborů východoevropských studií z fakulty i mimo ni.  

Vážená paní děkanko,

pražská filozofická fakulta byla tradičně silným a mezinárodně respektovaným vědeckým a univerzitním pracovištěm, kde se rozvíjelo studium východoevropských jazyků, literatur i dějin. Vedení fakulty dlouhodobě vystupovalo ve prospěch tzv. malých oborů. Apelujeme na Vás, abyste zastavila proces, který tuto dobrou pověst může nenávratně poškodit.

 

Kontaktní osoba:

Tomáš Hoskovec

Španielova 1326/35, 16300 Praha – Řepy

thoskovec@seznam.cz, +420 242 499 932  

 

Signatáři:

PhDr. Lukáš Babka, Národní knihovny České republiky, ředitel Slovanské knihovny

prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU

prof. Dr. (HP) Grasilda Blažienė, Ú­stav pro jazyk litevský, řádný člen Akademie věd Litvy

prof. Pavel Barša, Ph.D., Ústav politologie FF UK

Dott. Giorgio Cadorini, Ph.D., Centri di linguistiche aplicade "Agnul Pitane", člen Pražského lingvistického kroužku

prof. hab. dr. h. c. Pietro U. Dini Universita v Pise, člen korespondent Akademie věd Litvy, člen korespondent Akademie věd Lotyšska, člen korespondent Göttingenské akademie věd

Tomáš Hoskovec, předseda Pražského lingvistického kroužku

prof. PhDr. Anna Housková, CSc., Ústav románských studií FFUK

Dr. Sigitas Narbutas, ředitel Knihovny Vrublevských Litevské akademie věd

prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc., Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

PD habil. Dr. Christiane Schiller, Humboldt University of Berlin

prof. Habil. dr. Bonifacas Stundžia, Vilniuská univerzita, řádný člen Akademie věd Litvy

Doc. Mgr. Daniela Tinková, PhD., Ústav českých dějin FF UK

Doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D., Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

doc. Bohumil Vykypěl, Ph.D., DSc., Brno


Tomáš Hoskovec    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Tomáš Hoskovec bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...