Zachraňme KD Slavie v Českých Budějovicích s unikátní tělocvičnou!

Zastupitelům Statutárního města České Budějovice

Ministru kultury České republiky Mgr. Martinu Baxovi

Stovky milionů korun z daní občanů mají být vynaloženy na devastaci kulturní památky, dokladu vzácné spolkové a sportovní architektury a nedílné součásti historického prostředí jihočeské metropole. Polovinu slavné stavby Českých Budějovic totiž čeká zničení. Má být vybourána východní část budovy se společenským sálem a unikátní historickou tělocvičnou, odstraněn celý krov, provedeny rozsáhlé úpravy vnitřních dispozic a doplněna moderní kontrastní přístavba. Dosavadní námitky a výzvy k přehodnocení záměru ze strany odborníků byly ignorovány. Dejme jako veřejnost podepsáním této petice najevo, že razantní a předražená přestavba cenného domu a poškození památkové rezervace rozhodně není ve veřejném zájmu.

Bývalý Německý dům z let 1871 – 1872 je nejvýznamnější mimopražskou realizací slavného architekta 19. století Ignáce Ullmanna, mimo jiné autora návrhů Prozatímního divadla, Vyšší dívčí školy, Sokola pražského, budovy dnešní Akademie věd či paláce Lažanských v Praze, kde je uctěn pamětní deskou. Jedná se o unikátní památku Českých Budějovic. První neorenesanční budovu ve městě a jednu z nejvýznamnějších staveb 19. století v celých jižních Čechách. Největší jihočeský stavební počin, realizovaný z veřejných sbírek ve stylu národ sobě. Podstatnou součást historie města a jeho podoby. Budovu, k níž má i skrze její kulturní náplň napříč desetiletími blízký vztah řada lidí.

Městská reprezentace však s pomocí vybraných architektů vědomě vytvořila zkreslený příběh nedokončeného, mrtvého, provozně nefunkčního a staticky nevyhovujícího domu, nesplňujícího nároky 21. století. Selhala státní správa v oblasti péče o kulturní dědictví, nerespektující závazné podmínky ochrany. Výsledkem řady pochybení je vytvoření velké veřejné zakázky, která de facto umožní beztrestné zničení cenné historické stavby. V současné obtížné době by tak statutární město rezignovalo na roli řádného hospodáře. Rozsah kulturních ztrát na objektu by byl drastický. V plánu je mimo jiné zničení nejreprezentativnějšího prostoru budovy, tedy společenského sálu v patře a také původní tělocvičny v přízemí. Ta je přitom unikátem prvořadého významu - podle nových zjištění jde o nejstarší dochovanou turnerskou tělocvičnu v ČR, nejstarší jihočeskou tělocvičnu vůbec a první tělocvičnu nestavěnou samostatně, ale integrovanou do víceúčelové budovy. Výjimečná je i z pohledu konstrukčního. Má nejrozsáhlejší trámový strop v jižních Čechách, který vynáší vysoké neogoticky zdobené dřevěné sloupy a přípory.

Jedna z největších investic v historii města, v odhadované výši 0,65 – 0,73 miliardy Kč, má být vynaložena na nejrozsáhlejší devastaci kulturního dědictví v jeho novodobých dějinách. České Budějovice zároveň usilují o titul Evropského hlavního města kultury 2028. Nepřinesl by ale bezohledný přístup k evropskému architektonickému dědictví spíše ostudu mezinárodních rozměrů?

 Apelujeme na zastupitele města České Budějovice, aby ustoupili od záměru devastační přestavby kulturního domu Slavie, zastavili veškeré práce směřující k realizaci současného projektu a zajistili obnovu této významné kulturní památky způsobem, který bude respektovat její kulturní a historické hodnoty, bude hospodárný a umožní, aby budova i nadále sloužila k účelům, pro něž byla před 150 lety postavena.

Pana ministra kultury Mgr. Martina Baxu žádáme, aby jako představitel ústředního orgánu státní památkové péče zajistil přezkoumání rozhodnutí orgánů státní památkové péče, které tuto zničující přestavbu schválily.

V Českých Budějovicích 30. března 2023

 

Petiční výbor:

Ing. Arch. Vojtěch Vít, Libníč 159, 371 71 České Budějovice

Mgr. Šárka Kosová, Rokycanova 83/7, 370 04 České Budějovice – zástupce petičního výboru

Jana Fáberová, DiS., Pekárenská 1022/11, 370 04 České Budějovice

Mgr. Ladislav Valtr, U Zvoničky 3, 250 84 Křenice

MUDr. Martin Šerák, Hrudkov 49, 382 73 Vyšší Brod

08_-_kopie2.jpg

Prezentace záměru vedení města:

https://www.c-budejovice.cz/revitalizace-rekonstrukce-dk-slavie

Stanovisko Sdružení pro stavebněhistorický průzkum:

https://www.svornik.cz/?p=3306

Tisková zpráva Českého národního komitétu Mezinárodní rady pro památky a sídla (ICOMOS). Jedná se o první kauzu v historii okresu, jíž se tato organizace věnuje:

https://www.icomos.cz/images/zpravy/2023/ceske-budejovice-nemecky-dum.pdf

Vyjádření Klubu Za starou Prahu:

Devastace Německého domu v Českých Budějovicích

Článek o Německém domě v Českých Budějovicích:

Fakta a otazníky o Německém domě v Českých Budějovicích

 

 Edit2 17.4.2023

letak_final2.jpg

EDIT3: 16.05.2023

LETÁK NA PODPORU AKCE:

letak3.jpg

 

 OTERVŘENÝ DOPIS PANU ING. PETRU MAROŠOVI:

STR. 1:

dopis_str1.jpg

STR. 2:

dopis_str2.jpg

STR. 3:

dopis_str.3_.jpg

 

  

          KE DNI 14. KVĚTNA 2023 BYLO SEBRÁNO 3042 PODPISŮ.

          Sběr podpisů stále pokračuje.

 

ODPOVĚĎ OD NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY ING. PETRA MAROŠE NA ZNĚNÍ PETICE:

STR.1:

STR.1_.jpg

  

 STR.2:

STR.2_.jpg

 

 

EDIT 2.6.2023

Tisková zpráva k významnému nálezu historického nápisu v turnerské tělocvičně v KD Slavie v Českých Budějovicích  

Na zasedání Zastupitelstva statutárního města České Budějovice, konaném v pondělí 29. května 2023, byla v rámci bloku diskuse občanů podána členem Klubu přátel Českých Budějovic a odborníkem na památkovou péči Janem Eliškou informace o aktuálně učiněném nálezu nástěnného nápisu v prostoru bývalé turnerské tělocvičny. Nález dokazuje nesplnění požadavků státní památkové péče na odpovídající provedení potřebných průzkumů. Hodnotná tělocvična je nedílnou součástí kulturní památky, a tudíž požívá památkové ochrany, přesto je bez dostatečného poznání odsouzena k zániku. Zastupitelé byli také znovu upozorněni, že na nápravu není pozdě a od záměru devastační přestavby mohou ustoupit.  

Zastupitelstvu byla dána na vědomí radou města informace o neakceptování občanské petice „Zachraňme KD Slavie v Českých Budějovicích s unikátní tělocvičnou!“ K dalšímu osudu této významné kulturní památky města, jejíž zachování podpořilo více než tři tisíce občanů, se sami zastupitelé již nijak nevyjadřovali. Pouze v rámci diskusního bloku s občany vystoupil Jan Eliška s informací o nálezu nápisu v bývalé turnerské tělocvičně, který byl učiněn na poslední chvíli. „Jde o mimořádně cenný historický nález, vypovídající patrně o hodnotovém světě tehdejších turnerů,“ sdělil zastupitelům. Podle posledních zjištění se jedná o text sloky písně tělocvičného spolku turnerů, oslavující mládí, přátelství, svobodu a vlastenectví. Zároveň vznesl dotaz, jak s touto památkou na dřívější německou část místního obyvatelstva bude naloženo. Primátorkou města Dagmar Škodovou Parmovou bylo bez bližších podrobností sděleno, že další postup bude řešen v součinnosti s Národním památkovým ústavem.

  Jan Eliška připomenul, že nález je dokladem tristní skutečnosti, že doposud nebyly řádně provedeny státní památkovou péčí požadované sondážní, restaurátorské a stavebněhistorické průzkumy. Dále se pozastavil nad tím, že historická tělocvična má být v rozporu s památkovou ochranou budovy zdemolována, aniž by byla zajištěna její důkladná dokumentace a inventarizace prvků. I zde byl proto položen dotaz, jaký osud konstrukci historické tělocvičny nakonec čeká.  

V reakci na prohlášení zastupitele Martina Novotného o transparentní a odborné přípravě projektu bylo zopakováno, že stále nejsou k dispozici základní vstupní odborné podklady v potřebné kvalitě a také že se procesu příprav projektu neúčastnili historikové architektury.  

Závěrem bylo Janem Eliškou zdůrazněno, že současné vedení města stále může samo od záměru ustoupit a není tedy pravdivé tvrzení, že projekt nyní může zastavit už jenom soud.  

Více informací o problému: https://www.petice.com/signatures/zachrame_kd_slavie_v_eskych_budjovicich_sunikatni_tlocvinou/       

Příloha: fotografie částečně odhaleného nápisu na stěně turnerské tělocvičny (foto: Jan Eliška)  

Kontakt pro média: Ing. arch. Vojtěch Vít – info@vojtavit.cz , tel. 724 703 336 

1_(1)6.jpg

2_(1)7.jpg 

 

 

 


Jana Fáberová    Kontaktujte autora petice