za rekodifikaci Exekučního řádu

PETICE                                                                             dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. O právu petičním         za rekodifikaci Exekučního řádu  

 

My, níže podepsaní občané ČR žádáme OBĚ komory Parlamentu ČR, aby urychleně navrhly a projednaly rekodifikaci Exekučního řádu tak, aby výkon povolání exekutora byl uveden do souladu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod.

             Žádáme, aby byly navrženy, projednány a uvedeny v platnost mimo jiné tyto změny :

 -soudy musí nést zodpovědnost za platnost nařízených exekucí, nesmí nařizovat exekuce na promlčené pohledávky, pohledávky vzniklé v rozporu se zákonem, či vykazující jakékoliv vady, a to i bez návrhu povinného. Navrhovatel musí nést následky za pokus získat nezákonný exekuční titul. -soudy nesmí v žádné fázi řízení o exekuci užívat institutu náhradního doručení, tzv.fikce.

-musí být stanovena minimální hodnota jistiny pro zahájení řízení o exekuci tak, aby tato jistina nikdy nebyla nižší, než náklady na její vymožení, v případě nařízení exekuce na částku nižší musí oprávněný nést veškeré náklady řízení i samotné exekuce.

-v případě lehkomyslnosti, nezodpovědnosti, či nedbalosti oprávněného musí tento nést následky svých kroků ve formě povinnosti nést veškeré náklady spojené s řízením o dluhu i náklady exekuce.

-musí být soudům nařízena povinnost upravit dle platných zákonů úročení pohledávky i bez návrhu povinného, včetně maximální doby úročení tak, aby se pohledávka nestala nesplatitelnou.

-nepostižitelná část příjmu povinného musí být nově stanovena a chráněna tak, aby pokryla jeho měsíční platební závazky, aby probíhající exekuce nebyla důvodem ke vzniku exekucí dalších.

-exekutor musí mít povinnost sjednat před započetím jiných úkonů oboustranně závazný reálný splátkový kalendář na dlužnou částku odpovídající příjmu a schopnostem povinného.

-exekuce musí mít stanovenu maximální délku jejího trvání. -exekutor nesmí vymáhat pohledávku likvidačním způsobem, dlužníkovi se nesmí stát, že mu bude z účtu zabavena i nepostižitelná část mzdy, sociální dávky, či výživné.

-mobiliární exekuci nesmí provádět u jednoho povinného opakovaně více exekutorských úřadů.

-exekutor musí uvolnit veškeré informace o povinném do registru exekucí tak, aby nevznikaly dalším exekutorům v pořadí náklady s tím spojené. Náklady se zjištěním o povinném smí být přiznány pouze prvnímu exekutorovi v pořadí. -exekutor nesmí zabavit při mobiliárních exekucích věci malé, či duševní hodnoty, hodnota těchto věcí by měla být určena minimálně ve výši 1000 kč tržní hodnoty.                                                                                 

- exekutor smí požadovat pouze reálnou výši nákladů spojených s výkonem exekuce, které musí dlužníkovi vyúčtovat.

-exekutor nesmí vstupovat jako nyní kamkoliv, nesmí narušit majetek třetí osoby, nesmí zabavit majetek, o kterém se pouze domnívá, že patří povinnému. V případě jakýchkoliv nejasností o majiteli předmětu, nesmí být tento sepsán, ani zabaven.

-musí se zabránit exekutorovi nerespektování zákona o nepřípustnosti mobiliární exekuce, pokud její výnos nepokryje její náklady. Doposud se těchto porušení dopouštějí exekutoři standartně.

-exekutoru musí být stanovena lhůta pro zjištění případné nemajetnosti dlužníka a povinnost zastavit exekuci pro nemajetnost i bez souhlasu oprávněného v případě zjištění takového stavu, či uplynutí dané lhůty.

-exekutor nesmí při nevymožitelné pohledávce uplatnit v daňovém přiznání slevu na dani za náklady spojené s vedením této exekuce. -exekutoři i jejich zaměstnanci musí být přísněji trestáni za veškerá pochybení.

-vykonavatel nesmí být úřední osobou. -vykonavateli musí být stanovena povinnost užívat ochranné pomůcky ve formě návleků na obuv a hygienických rukavic pro kontakt s osobním majetkem povinného.

-exekutor musí být místně příslušný povinnému stejně jako ostatní úřady zajišťující výkon státní moci.

-exekutoru musí být ujasněn status zda jde o podnikatele, či úřední osobu.  

 

Výkon exekuce se musí změnit zejména tak, aby nedocházelo k excesům při mobiliárních exekucích a k porušování práv občanů. Chceme exekuční řízení, které povede k vymožení pohledávky bez ztráty lidské důstojnosti dlužníka. Exekuce NESMÍ být doživotním břemenem.

 Žádáme, aby v případě, že k námi navrhovaným změnám nepřistoupíte, aby se výkon rozhodnutí odejmul soukromým osobám a byl vrácen pouze do rukou místně příslušných soudů.

  Petici sepsal, a podepsané občany při jednání o ní se státními orgány bude zastupovat : Předseda zapsaného spolku Dovolte Nám platit dluhy , viceprezident České asociace povinných - Ján Brezáni, náměstí Republiky 956, Uherské Hradiště 68601, popřípadě jím písemně pověřená osoba.  

V Uherském Hradišti 27.2.2017


Ján Brezáni    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ján Brezáni, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...