Petice za právo studovat v České republice

Zdravím všechny a s pomocí této petice bych se chtěl obrátit na Českou konferenci rektorů, Radu vysokých škol a všechny lidi, kteří v této situaci nemohou zůstat lhostejní.

Obracím se na Vás s prosbou o pomoc ve snaze vyřešit situaci, do které se celá jedna generace budoucích zahraničních studentů českých vysokých škol dostala.

Před 10-leti jsem se vydal do neznáma cizí země za vysněným životem, který jsem našel v České republice. Dnes těmto lidem pomáhám na jejich cestě, kterou je studium vysoké školy a budoucí život v srdci Evropy. Vždy přede mnou stojí konkrétní člověk se svými sny, touhami a hlavně důvody, proč chce studovat nebo pracovat v ČR. Jsem hrdý na lidi, se kterými spolupracujeme, jelikož oni našli své místo v životě. Jsou z nich lékaři, inženýři a úspěšní manažeři mezinárodních firem, kteří přispívají české společnosti. 

Nyní mi stručně dovolte popsat problém, při jehož řešení si dovoluji požádat o Vaši pomoc.

Chtěl bych upozornit na ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 08.07.2021, č.j. MZDR 20599/2020-96/MIN/KAN (dále jen „Opatření“), a to zejména článek I. odst. 15 tohoto Opatření, které ukládá přerušit všechna řízení o žádostech o víza a pobyty podaných na zastupitelských úřadech České republiky ve státech, jejichž opatření prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 neumožňují provádění úkonů, nebo – s výjimkou žádostí dle bodu I.14 písm. l) ve spojení s bodem II.3 písm. d) Opatření – v zemích s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19.

Dovoluji si v této souvislosti poukázat na skutečnost, že mezi země s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 byla před krátkým časem zařazena mj. rovněž Ruská federace, z níž pochází velká část studentů českých vysokých škol. Tento stav se přitom týká rovněž těch žadatelů, kteří žádají o pobytové oprávnění za účelem studia dle § 64 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců (studium na vysoké škole nebo přípravný jazykový kurz pořádaný veřejnou vysokou školou).

Uvedenými dopady přitom může být v budoucnu postižena i jakákoli další země.

Dále pak je nutno poukázat na článek II. odst. 3 písm. a) Opatření, kterým byl zakázán vstup na území České republiky pro všechny cizince, kteří jsou státními příslušníky zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 a kteří v těchto zemích pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech a dále pro cizince, kteří v těchto zemích pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech; to neplatí mj. pro držitele průkazu o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaného Českou republikou.

Výše uvedená zvýrazněná formulace definující jednu z výjimek zákazu vstupu na území České republiky představuje značnou komplikaci a neřešitelnou situaci pro ty ze studentů, jimž sice dlouhodobé vízum za účelem studia v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců bylo již uděleno, přesto však nemohou do České republiky přicestovat.

Problémem je skutečnost, že dlouhodobé vízum nenaplňuje výše uvedenou definici článku II. odst. 3 písm. a) Opatření upravující výjimku ze zákazu vstupu na území České republiky, neboť takovému držiteli dlouhodobého víza není vydáván průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu ve smyslu této definice. Jasným důsledkem této situace je to, že osoby s dlouhodobým vízem nemohou přicestovat do České republiky.

Není třeba zdůrazňovat, jaké dopady na studenty dané Opatření má, kdy je postiženým
studentům výše uvedeným Opatřením znemožněno ať již získat dlouhodobé vízum za účelem studia z důvodu přerušení řízení o jejich žádosti, popř. přicestovat do České republiky, bylo-li jim dlouhodobé vízum již uděleno. Nemalé dopady bude mít a má nastolený stav rovněž na jednotlivé vysoké školy, u kterých postižení zahraniční studenti tvoří nemalou a stabilní část studenstva.

Aplikace výše popsaných ustanovení fakticky povede k tomu, že počet studentů vysokých škol z řad cizinců v akademickém roce 2021/2022 rapidně klesne. Výše popsaná regulace povede k reálnému ekonomickému ohrožení vysokých škol, kde studuje významné množství zahraničních studentů. V komentářcích k petici určitě uvidíte příběhy několika stovek postižených studentů, kteří se obrací s prosbou o pomoc s řešením této jimi nezaviněné a pro ně zcela neřešitelné situace, kdy jen obtížně hledají zastání u příslušných orgánů. Osobně cítím morální povinnost zasadit se o co možná nejširší pomoc takto postiženým studentům.

My, níže podepsáni, si dovolujeme tímto způsobem požádat ČRK a RVŠ o posouzení tohoto stavu a o zasazení se o co možná nejrychlejší změnu Opatření spočívající v tom, že vstup cizinců na území České republiky za účelem studia dle § 64 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců, bude definován jako vstup, který je v zahraničně politickém zájmu České republiky, čímž bude možno dosáhnout jak získání dlouhodobých víz, tak i samotného příjezdu zahraničních studentů do České republiky.


Anton Vaykhel    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Anton Vaykhel svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )