ZA PRÁVO STUDOVAT - Studentská iniciativa

IMG_5773.jpg

ZA PRÁVO STUDOVAT

                      Máme právo na vzdělání. Právo na vzdělání je zakotveno v článku 33 Listiny základních práv a svobod ČR, který se nachází v hlavě IV. zahrnující Hospodářská, sociální a kulturní práva. Podle tohoto ustanovení má každý právo na bezplatné vzdělávání na základních a středních školách, případně na vysokých školách. Mít právo na vzdělání znamená, že člověku nesmí být bráněno se vzdělávat. Patří sem rovný přístup každého člověka ke vzdělávacím prostředkům a institucím.                  

                  Čeští studenti a žáci jsou ve srovnání se studenty v ostatních zemích Evropské unie vystaveni rekordně dlouhé distanční výuce (viz údaje UNESCO).

                  Bez fyzické přítomnosti studentů a pedagogů není proveditelná jak výuka názorně demonstrační, tak dovednostně praktická. Důvody jsou zcela očividné: bez praktické výuky student jen těžko nabude základní dovednosti v oboru; je zapotřebí pedagogický dohled a v jistých oborech i BOZP a PO, který v domácí (tzv. distanční) výuce není možné zabezpečit; potřebujeme vnímat kolektivní reakce na dané téma, reakce pedagoga na odvedenou práci; v on-line výuce se ztrácí chuť zapojit se do diskuse, klesá soustředěnost a disciplína studentů.

                  Jako studenti Divadelní fakulty AMU chceme uvést příklady našich osobních zkušeností. Jelikož je DAMU z velké části založena na praktické výuce, pociťujeme dopady vládních opatření v nejvyšší míře. Za uplynulé tři semestry jsme přišli o značnou část studia. Studenti z oborů například herectví nebo scénografie neměli možnost zúčastnit se klíčových praktických předmětů, jako je zpěv, pohyb, jevištní mluva, jevištní pohyb, dílna, modelování a sochařství, inscenační a herecká tvorba, kresba a malba, scénografická tvorba, akrobacie, šerm, tréninky, studiová praxe, tanec a další. Většina předmětů bez přítomnosti pedagoga a dalších hereckých partnerů - studentů nejde plnohodnotně realizovat skrze on-line výuku. Nikdo ze studentu nedisponuje prostorem, ve kterém by mohla probíhat plnohodnotná výuka akrobacie, šermu, herecké tvorby, tance, tréninku a jevištního pohybu. Navzdory snahám celého pedagogického sboru není možné tyto předměty studovat v distanční výuce plnohodnotně. Praktická výuka je psychomotorickou záležitostí a informace bez prostoru a partnerů v prostoru nejsou zažité! Naše studium není dostatečné a požadujeme co nejrychlejší řešení. Jak je výše uvedeno ve výňatku z Listiny základních práv a svobod ČR, člověku nesmí být bráněno se vzdělávat, z našeho úhlu pohledu se tak ovšem děje.

                  Plnohodnotné otevření škol v podobě, v jaké fungovaly před pandemií, bude pravděpodobně možné až po většinovém proočkování populace ČR. Očkování studentů je prozatím v nedohlednu, proto nemůžeme na vakcinaci studentů čekat. V tomto případě je potřeba vytvořit účinný plán prezenčního fungování škol, aby se neprodlužovala doba trvání distanční výuky. Měly by být stanoveny určité podmínky, které školy dodrží při jejich otevření. Je možné se inspirovat systémem znovuotevření VŠ v některých okolních zemích, např. v Anglii:  ·       Budovy škol jsou testovány s důrazem na průchodnost vzduchu.  ·       Školám je umožněn jednodušší přístup k hygienickým prostředkům. V prostoru je vytvořen dostatek stanovišť pro mytí rukou atd.  V předmětech, v nichž to lze, jsou využity venkovní prostory.

  • Studenti fungují a pohybují se fyzicky v rozmezí určitých sociálních bublin: Osoby, se kterými žijeme bez opatření, + osoby v ročníku, předmětu nebo kurzu v rámci fyzického rozestupu. Studenti zbylé kontakty omezují, aby mohli studovat. V Anglii se toto týká hlavně studentů žijících ve společném kampusu. U nás by se princip bublin dal využít v předmětech, ve kterých je prezenční výuka nejnutnější, nebo ve kterých je umožnitelná skrze rozdělení na menší počet účastníků - skupinek/bublin. V případě DAMU by tyto bubliny mohly být omezeny na počet 10 - 15 lidí. 
  • Frekventovanost lidí v budově je nadále omezována a účinným systémem snížena na minimum. Systém je aplikován skrze konkrétní rozvrh pohybu jednotlivých bublin/ročníků po prostoru školy.
  • Rozdělení celku na jednotlivé ročníky a rozvržení jejich postupného vstupu a odchodu z budovy školy.
  • Stanovení konkrétního začátku i konce obědových pauz jednotlivých bublin atd.
  • Ze školních zaměstnanců je sestavena vedoucí skupina/komise pro koordinaci hygienických opatření uvnitř budovy. Podepisování prohlášení o bezinfekčnosti při vstupu do školy. Měření teplot. Omezování a koordinace pohybu po budově.
  • Účelem těchto opatření je dosáhnout možnosti vyučovat alespoň 50 % předmětů živě a zbytek distančně.    Skrze tento přístup by bylo možné koordinovat sociální kontakt studentů, aniž by byl vymazán. 

  PROTO POŽADUJEME:  

1. Zavedení hybridní výuky pro studenty vysokých škol všech ročníků nejpozději do 17. 5. 2021, a to s využitím testování studentů i pedagogů a za dodržení všech hygienických nařízení.  

2. Předložení konkrétního plánu obnovy prezenčního vzdělávání ze strany vlády ČR, a to na základě otevřeného dialogu vládních představitelů a ČKR; a následně projednání možnosti co nejrychlejšího zavedení prezenční výuky ve všech stupních studia.  

3. Dodržování slibů a předpovědí, které vláda ČR stanovuje. Pokud vláda není schopna své sliby splnit, musí komunikovat pravdivě a svá prohlášení formulovat tak, aby nezpůsobovala chaos.  

4. Adekvátní míru odezvy.  

5. Okamžité zařazení tématu obnovy prezenčního vzdělávání mezi vládní priority.   Odmítáme čekat a již nevěříme v naplnění slibů, které vláda ČR vyjadřuje a stále mění. Za celý rok nepřišla vláda ČR s adekvátním řešením, a proto požadujeme okamžitou změnu v přístupu k řešení dané situace.  

Samuel Špilar

Lenka Bondorová


Lenka Bondorová (student DAMU) Samuel Špilar (student DAMU)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Lenka Bondorová (student DAMU) Samuel Špilar (student DAMU), aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...