Za ochranu dětí a rodiny

- děti jsou budoucnost Země ; 

- pevná rodina je  základ funkční společnosti ;

- rodina, žijící odděleně, stále zůstává rodinou ;

- mít dítě je tvoření, zodpovědnost, přizpůsobivost ;

Žádáme po vládě České republiky ochranu práva na společný život, práva na péči o děti, žádáme ochranu rodiny a její podpory, ochranu dětí, ochranu ženských a mužských principů ( diskriminace, genderové soutěžení ), zohlednění společenských změn minulého století a dovolujeme si navrhnout tyto návrhy a změny.

Dostatek podpisů zaručí vystoupení v Senátu České republiky a čtení návrhů.

Tato petice je jednou z petic tohoto tématu, které v čase probíhají.

Žádáme občany Slovenské republiky o zvážení podání podobné petice i na Slovensku.

Podepisujte prosím, i v případě, že souhlasíte s některým z bodů. Budeme rádi i za prosazení části návrhů. Po předložení petice vládě má vláda možnost jednat o jednotlivých návrzích.

 

 

- udržení rodiny vhodnou motivací, výhody, slevy, půjčky ;

- zajištění profesionálních  center podpory rodiny, které mohou ochránit rodinu za použití terapií. Předcházení psychického i fyzického násilí na ženách, i mužích, vzájemné kriminalizování rodičů při jejich konfliktech. Omezení soutěživosti o vznik krizových center a jiných uměle vytvářených pracovních míst, za účelem spíše výdělku, nežli řešení opatrovnických věcí ;

- pokud dojde k rozvodu, rozchodu rodičů, centra pro rodinu spolupracují interdisciplinárně se soudem. Odlehčí se OSPODu, i rodinám, pro které je OSPOD stále méně důvěryhodný ;

- Po dobu nutnou, otevření centra pro děti se syndromem zavrženého rodiče  ( SZR - autor Gardner, v ČR Bakalář ) ;

- restrukturalizace OSPODu. Prověření práce zaměstnanců, dle výsledků jejich práce. Testy a zkoumání výsledků práce provede nezávislý kontrolní orgán.  Školení pracovníků na SZR ( syndrom zavrženého rodiče), prověrky  s veřejným výsledkem, školení  rovnoprávnosti ( rovného  přístupu ) k ženám a mužům. Školení Cochemské praxe. Většinu běžných opatrovnických případů ( rozchod rodičů, péče o děti ) řeší rodinná centra, ne OSPOD ;

- vyváženost zaměstnanců, pracující s rodinou ( 50/50 - muži-ženy ). Oba rodiče  muž/žena jsou nezastupitelní ;

- omezit podporu neziskovek, které pro své fungování a přežití, uměle udržují, a spolu  vytváří rodičovský konflikt ;

- odlehčení v opatrovnické agendě. Soudní síně v opatrovnických sporech musí být přívětivé. Opatrovnická agenda musí být řešena přednostně a první jednání musí  být nařízené max. do jednoho měsíce od podání návrhu ;

- profesionalizace opatrovnických soudců a jejich specializovaní. Zvýhodnění opatrovnického soudce. Vyrovnanost pohlaví opatrovnických soudců. Výhody pro soudce, kterým krajský soud neruší rozsudky ;

- využívání klinických psychologů při potřebě psychologického vyšetření ;

- volba soudců na funkční období - občany ;

- uzákonit společnou péči o děti i po rozvodu rodičů - rodina rozvodem, rozchodem rodičů nekončí. Je to jen jiná forma rodiny, která podléhá upraveným pravidlům ;

- rodina musí mít možnost , svou dohodu o následné péči o děti nechat potvrdit u notáře, či na poště, bez nutné intervence soudu. Soudní síň rodiče využívají ke konfliktu ;

- soud nezvýhodňuje jednostranně rodiče. V případě nerespektování dohod, či usnesení, je rodič okamžitě vyzván k jejich plnění. Pokud soud zjistí ( např. pomocí  poradny pro rodinu ), že rodič, u kterého je dítě právě v péči, dítě navádí proti druhému rodiči, za účelem toho omezit na péči, nebo ho dokonce z péče vyloučit, přistupuje soud k sankcím. Soudy musí naznačit možné využití sankcí a využít je bez meškání, pokud rodič dohody, nebo usnesení nerespektuje ;

- soud zajišťuje spěšně výkony rozhodnutí a to i bez spisové dokumentace ;

- odmítá se  určování nepřímého kontaktu s dítětem pomocí telefonu,  soudem, bez současné možnosti osobního kontaktu s dětmi ;

- průtahy v  soudním řízení a stížnost na podjatost soudce posuzuje nezávislá komise, která nespadá pod okresní, nebo krajský soud ;

- k posuzování znalcem z oboru psychologie, či psychiatrie se přistupuje ve výjimečných případech. U znaleckého posudku je nutné zajistit nerušenou  interakci celé rodiny. Tedy i nových partnerů. Znalci musí být školení na syndrom zavrženého rodiče. Znalec je pro daný případ vybírán losováním z několika nezávislých znalců ;

- výsledek znaleckého zkoumání je automaticky překontrolován dalším vylosovaným znalcem, jedno z které části Česka ;

- soud rozhodne o minimálním osobním kontaktu s dětmi s rodičem, i když není znalecký posudek, nebo je rozpracovaný ;

 -soud musí urychleně provést dokazování. Nesmí dokola opisovat výroky jiných soudů a znalců, obzvlášť, když od rozhodnutí a posudků uběhlo mnoho měsíců, nebo let. Nebo šlo o předání případu z jiné země.  Země EU, mají jiné zákony, jiný způsoby řešení a posuzování situací. Hrozí neobjektivní přístup k rodině ;

- respektování a aplikování platných zákonů soudci ;

- respektování Haagské úmluvy o mezinárodních únosech dětí. A zohledňovat u rozhodování nahrazení, či nenahrazení souhlasu rodiče, k přestěhování dítěte druhým rodičem do jiné země ( rozhodnutí o péči příslušným soudem, není automatické nahrazení souhlasu rodiče o přestěhování dítěte do jiné země, vzhledem k důležitosti obvyklého bydliště - habitual residence ) ;

- veškerá jednání, zkoumání, soudní stání, výpovědi jsou dokumentované, nahrávané. Tedy přezkoumatelné ;

- je zakázaný asistovaný kontakt s dětmi formou krizových center, formou krátkého setkání rodiče a dítěte za neustálého dohledu pracovníků, kteří bezprostředně pozorují kontakt dítěte s rodičem. Na místo toho je potřebná volná interakce. Rodič je s dětmi ponechán co nejvic nerušeně, odborník se účastní neoficiálně. Dítě neví, že ho právě někdo pozoruje ;

- aby se přišlo na to, zda a proč dítě odmítá rodiče, když je v momentální, většinové, či absolutní péči druhého rodiče, musí při upozornění soudu s takovým dítětem pracovat speciální terapeut, psycholog centra pro rodinu, který pozná manipulování, popř syndrom zavrženého rodiče ;

- dítě do jednoho roku života zůstává ve faktické péči matky, otec má možnost širokého kontaktu ;

- uzákonit a prosazovat omezení stěhování rodičů z obvyklého bydliště (města, místa pobytu) dítěte,  a aplikovat ho, pokud nevznikne mezi rodiči potvrzená dohoda prospěšná dětem, nebo dokud není vyřešena péče o děti ;

- uzákonění Cochemské praxe, jako hlavní nástroj v opatrovnickém řízení ;

- zrušení par. 196 - zanedbání povinné výživy. Pokud má rodič malý příjem a platí méně, uvězněním přestává plnění zcela. A dítě ztrácí jednoho rodiče. Zabrání se tím záměrné kriminalizaci rodiče. Bude odstraněn nástroj, který je částo používán, jako pomsta v rodičovské konfliktu. Uvolní se a nebudou se plnit věznice. Zabrání se tak " vyrábění " společensky nepřizpůsobivých lidí. Trestaní se ve vězení spíše společensky zhorší, v době věznění roste další dluh na výživném, nájmu. Po návratu z vězení mají trestaní malou šanci na získání práce. Pro další vzniklé dluhy se do vězení často vrací ;

- záměrné neplacení výživného , je možné řešit nařízenou prospěšnou činností. Výdělek, nebo jeho část je použitý na výživu pro dítě ;

- stanovení výživného je možné z jen  doložených příjmů a výdajů rodiče, popřípadě fikce ;

- snížení průměrného výdělku ( fikce ) ;

- ochrana matky s dítětem do dvou let dítěte, pokud se dostane do nouzové situace.

 

 

Děkujeme za vaší účast na naší petici.

 

 

 


Karel Kafka - Jedna rodina    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Karel Kafka - Jedna rodina, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...