Vzkaz rodičů Vládě ČR a Parlamentu ČR - NESAHEJTE NÁM NA DĚTI -

       P E T I C E

  dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním 

 

Vzkaz rodičů vládě, poslancům a ministrům:
NESAHEJTE NÁM NA DĚTI
 
Oznamujeme Vám tímto, že:  
Protestujeme proti cílené likvidaci života našich děti a našich rodin pod záminkou ochrany našeho zdraví.
Protestujeme proti devastaci školství a vzdělávání.
Protestujeme proti zákazu sociálních vztahů našich dětí.
Protestujeme proti zákazu volnočasových aktivit a sportu dětí i dospělých této země.

Oznamujeme Vám tímto, že protestujeme proti cílené likvidaci života občanů České republiky, zejména našich děti a našich rodin pod záminkou ochrany našeho zdraví. Protestujeme proti devastaci školství a vzdělávání, proti zákazu sociálních kontaktů mezi občany a zejména dotýkající se našich dětí, od vzdělávání až po přirozené podmínky dlouhodobě narušené zákazy volnočasových aktivit a sportu a vůbec všech restrikcí, které jsou uplatňovány na občany naší země.

My rodiče dětí, trenéři a učitelé, občané ČR, požadujeme: 

*  Okamžitý  NÁVRAT DĚTÍ DO ŠKOL a to zcela bez podmínek. Bez testů, bez vakcín a bez roušek.  

*  Okamžité ZRUŠENÍ ZÁKAZU VOLNOČASOVÝCH SPORTOVNÍCH AMATÉRSKÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE a to zcela bez podmínek. Bez testů, bez vakcín a bez roušek.  

Dětem chybí řádné systematické vzdělávání, přestávají vnímat návyky odpovědnosti ke svým povinnostem a odpovědnosti ke svému zdraví, nesmí sportovat, nesmí dělat své koníčky a rozvíjet se, chybí jim sociální kontakty, trpí více a více psychickými problémy.

*  ZRUŠENÍ ZÁKAZU AMATÉRSKÉHO SPORTU A SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ, to zcela bez podmínek . Bez  testů, bez vakcín a bez roušek.  

*  Otevření veškerých vnitřních i venkovních  sportovišť , tělocvičen, zimních stadionů, sjezdovek, fitness center, tanečních studií

       Nechte děti se rozvíjet,               

                 nechte děti sportovat                                           

                          VOLNĚ DÝCHAT !!!

Vydírat nás, rodiče, pro možný volný vstup dětí do škol, zájmových či sportovní aktivit povinným testem, rouškou či vakcínami dětí chápeme zásadně jako zásah do svobody dle Listiny práv a svobod a v rozporu s Ústavou ČR.

V součinnosti s tím žádáme o okamžitý zákaz vydírání učitelů, ředitelů a zástupců škol, jež pod tíhou nařízení vynucují protiprávní restrikce na našich dětech. Stojíme za trenéry a lektory volnočasových aktivit. Pro všechny žádáme bezpodmínečný výkon jejich zaměstnání. Tím máme na mysli svobodnou vůli, ničím nepodmíněnou v souvislosti s vakcínou, testy i rouškami.  

  My RODIČE jsme jediní, kdo rozhodují o životě našich dětí.  My jsme ti, kteří mají právo rozhodovat o svém zdraví a zdraví našich dětí.

 Protestujeme proti porušování práv našich dětí a našich rodin .

Žádáme zneplatnění všech diktaturních změn zákonů, které jste učinili v období, které nelze nazvat jinak, než příprava a provádění covid-fašismu v zájmu cizí moci aplikací falešné pandemie s Covidem. Žádáme okamžité zrušení pseudo-nařízení a vynucování nošení roušek, jež ničí zdraví našich dětí a zcela ignoruje zdravý rozum. Jsme přesvědčeni, že vaše opatření nevychází z žádné seriózní studie, ani se neopírá o žádná relevantní data.   

Dále požadujeme v rovině obecné, od Vás, zástupců našeho státu, našeho lidu -    -      zatavit veškeré porušování lidských a občanských práv

-       zastavit nezákonné vynucování testů na občanech ČR, zejména zdravotně  závadných a nespolehlivých

-       okamžité zastavení přímého i nepřímého nátlaku na neprověřenou vakcinaci

-       okamžité zrušení pseudo-nařízení a vynucování nošení roušek

-       okamžité zastavení ohrožování ČR smyšlenou pandemii    

Vy, jimž je tento protest adresován, každý sám za sebe, jako občan České Republiky, jako lidská bytost, ale především jako zástupe našeho státu jste se zpronevěřili zákonům této země a zradili jste je. Zrazujete nás a především naše děti. Deformujete a měníte právní prostředí, zaručené Ústavou, jak úrovni moci zákonodárné, tak na úrovni moci výkonné, kterou zneužíváte ve prospěch cizích zájmů a sabotujete pilíře našeho suverénního státu vlastizradou jako organizovaná skupina, rovnající se zločinnému spolčení. Přijměte naše rozhořčení a žádost o okamžitou nápravu. Žádáme tímto osoby, jež jakkoliv činí protiprávní úkony proti našim dětem, aby tak neprodleně ukončili své počínání. Žádáme orgány v této věci činné, aby okamžitě zajistili nápravu práv nás, rodičů, chránit zdraví, svobodu a  práva dítěte a našich rodin.

V neposlední řadě se vyslovujeme NESOUHLAS proti nesystematickým restriktivním opatřením, omezujícím a zakazujícím svobodný výkon práce nás rodičů dětí, občanů ČR.

Česká republika je naším domovem a není nám proto lhostejný její vývoj a rozvoj. Proto k úřadům státní správy, které mají hájit práva občanů, podáváme tuto petici.  

 

My rodiče, učitelé, trenéři, ředitelé škol, sportovní kluby a vedoucí volnočasové aktivity dětí a mládeže 

 • Právo na vzdělání je základním sociálním právem a je zakotveno v čl. 33 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod.
 • Vládní opatření se týká téměř milionu žáků ZŠ, 400.000 SŠ a 300.000 VŠ
 • Opatření je škodlivé pro psychický vývoj dětí a jejich vzdělání 
 • Asymptomatický přenašeč je dle našeho zjištění HOAX, není nám známo, že by dosud bylo prokázáno, že děti jsou přenašeči Covid 19, Jsme přesvědčeni o opaku viz souhrn studií uvedených v https://www.resetheus.org/2021/01/19/zadost-o-poskytnuti-informaci-potvrzujicich-asymptomatickou-infekci-a-prenos/
 • naše děti jste nedůkazně označili nebezpečné pro seniory, a slovy pana Jaroslava Flegra "nebezpečným odpadem"(Jaroslav Flegr  https://cnn.iprima.cz/flegr-tvrdi-ze-se-deti-do-lavic-vrati-v-dubnu-opozice-zpochybnuje-platnost-skolniho-roku-12367 )
 • Pro děti jsou roušky škodlivé - z nedostatku kyslíku nenávratně odumírají dětské mozkové buňky. Opětným vdechováním vyloučených bakterií a virů může dojít k pomnožení nežádoucího mikrobiomu či reinfekcím a k vážným zdravotním komplikacím, např. pneumonii (před kterou je mají údajně roušky chránit), jiným respiračním potížím, kožním problémům atp. viz nespočet vědeckých studií
 • Opatření přetrvávající již 11 měsíců představují velký zásah pro většinu rodin ČR, rodiny trpí ve všech sférách běžného rodinného života.
 • Nabýváme dojmu, že ředitel školního zařízení, učitel nebo pracovník školního nebo jiného zařízení, či jiná fyzická osoba) bezprostředně páchá intenzivní nátlak na dítě, rodiče nebo učitele nebo jinou osobu, které má dítě v péči a tím se dopouští vydírání ve smyslu § 175trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., tím, že vyvíjí tlak na povinnost podrobit se zdravotním úkonům, např. zdravotní test bez informovaného souhlasu, (jež nám dává možnost nesouhlasu), pod pohrůžkou jiné újmy (propuštění ze zaměstnání, nevpuštění do školního zařízení nebo zákazům odebírajícím jinak ústavně zakotvená práva na základě nezákonného úředního nařízení, povyšujícího se nad zákon a ústavu nebo manipulativním výkladem zákona či Ústavy, či nižšími právními normami nad vyššími v kolizi) a nebo např. nezákonným vyhrožováním sociálním odborem, OSPODEM, nebo jinou pohrůžkou, tím se dle našeho názoru dopouští - Trestného činu § 175 Vydírání

My, níže podepsaní občané, souhlasíme s obsahem této petice v plném znění:

 • Petiční výbor ve složení:
 • Mgr. Ilona Šulcová, nar. 29.10.1964 Čechova 1272, 511 01 Turnov
 • Honza Bartoš,  nar. 13.9.1974 Záborčí 306, 468 22 Malá Skála
 • Jana Zubková, nar.23.3.1967 Radvánovice 113, 511 01 Karlovice
 • Štefan Sigety, nar29.5.1979 Pelešany 62, 511 01 Turnov

 

 • Seznam příloh:
 • Příloha 1– Listina základních práv a svobod
 • Příloha  2– zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním Úvodní ustanovení § 1
 • Příloha  3- Podpisový arch k petici
 • Příloha  4–Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (Žádost o poskytnutí informací potvrzujících asymptomatickou infekci a přenos)

Příloha 1– Listina základních práv a svobod Čl. 18 (1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. Příloha 2– zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním Úvodní ustanovení § 1 (1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku) § 2 Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.   § 3 Petiční výbor (1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem) (3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.   § 4 Shromažďování podpisů pod petici (1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen. (2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. (3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku. (4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.   § 5 Podání a vyřízení petice (1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. (2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. (3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.   § 9 Společná ustanovení Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány, přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů, neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.  

Příloha  3- Podpisový arch k petici   Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká Petice proti omezování volnočasové sportovní amatérské činnosti, proti uzavírání vzdělávacích zařízení, proti omezování svobod, zákazu amatérských sportovních soutěží,proti povinným či vynuceným vakcínám, testům, rouškám dětí, jejich pedagogů, trenérů a jiné související oblasti.

 

Podpisový Arch:

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním
Vzkaz rodičů vládě, poslancům a ministrům: NESAHEJTE NÁM NA DĚTI
Jméno a příjmení   
(hůlkovým písmem)

Datum
narození

Adresa

(ulice, č. popisné, obec, PSČ)

Podpis
(modrou tužkou)

5/6

INFORMAČNÍ LIST K ODESLÁNÍ PODEPSANÝCH ARCHŮ

Archy prosím posílejte DOPORUČENĚ na tuto adresu:

Alisa Součková,
Nesahejte nám na děti,
Trávnice 902,
511 01 Turnov

Doporučení: Pro případ ztráty při doručování zásilky doporučujeme
před odesláním archy ofotit nebo oscanovat a kontaktovat
nás na emailu: petice@nesahejtenamnadeti.cz


Mgr. Ilona Šulcová - Občanská iniciativa "Nesahejte nám na děti"    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Mgr. Ilona Šulcová - Občanská iniciativa "Nesahejte nám na děti" bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...