Výzva vládě ČR k povolení smíšené výuky na vysokých školách

Shared-Knowledge.png[English version below]  

 

My, níže podepsaní zástupci akademické obce a studentstva i občané a občanky této země, kteří si uvědomují nezastupitelný význam vzdělání pro společnost, žádáme vládu ČR o umožnění alespoň smíšené výuky (tedy různých forem kombinace výuky prezenční a distanční) na vysokých školách již během jarního semestru 2021, jakmile to dovolí epidemiologická situace. Dlouho trvající výuka pouze formou dálkového vzdělávání totiž bude mít závažné dopady nejen pro formaci budoucích generací, ale v konečném důsledku pro celou společnost. Krom dovedností a znalostí tato forma výuky znesnadňuje výchovu ke kritickému myšlení, které je pro zdravou demokratickou společnost nezbytné.  

Uvědomujeme si závažnost současné situace a veškerá zdravotní rizika spojená s epidemií COVID-19. Podporujeme snahu dostat epidemii pod kontrolu i dodržování hygienických opatření. Chceme však zdůraznit, že poslání vysokých škol se neomezuje jen na předávání informací. V moderní výuce jde totiž napříč fakultami i obory o předávání dovedností, které – ani při vší dobré vůli – nelze přenést do virtuálního prostoru. Kromě výuky stomatologie či medicíny jde např. i o výuku jazyků, pedagogických dovedností a praktických předmětů všech oborů. 

Distanční výuka s plánovaným prodloužením bude představovat polovinu doby bakalářského studia a tři čtvrtiny studia magisterského, což bude mít dramatické následky na kvalifikaci absolventů. Studenti dlouhodobě jsou a budou kvůli on-line výuce znevýhodněni ekonomicky a sociálně, krom toho někteří z nich trpí sociální i psychickou deprivací. Distanční výuka v mnohých praktických oborech znemožňuje plnohodnotnou realizaci kvalifikačních prací často spojených s praktickým, terénním a experimentálním výzkumem.  

Potřebu a nutnost prezenční výuky si uvědomují vlády napříč Evropou. Na mnohých zahraničních univerzitách se proto, za přísných hygienických opatření, skoro celý podzim vyučovalo hybridně, či dokonce prezenčně. Stačí připomenout případy Bulharska, Francie, Itálie, Německa, Norska, Rakouska, Srbska či Švýcarska. 

Proto apelujeme na vládu ČR, aby umožnila vysokým školám během jarního semestru 2021 přechod alespoň na hybridní výuku. Požadujeme také, aby byla definice výjimky pro praktickou výuku rozšířena na všechny fakulty vysokých škol. Nepochybujeme, že vysoké školy budou schopny smíšenou výuku realizovat při respektování všech hygienických norem. Zároveň vyzýváme zodpovědné orgány, aby komunikovaly s vysokými školami a jejich představiteli a přijímaná opatření a nařízení s nimi dopředu konzultovaly.   

prof. Ivan Foletti, M.A., docteur ès lettres (FF MU) 

doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (FF MU) 

prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (FF MU) 

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (FF MU) 

Mgr. Ing. Petr Vurm, Ph.D. (FF MU)  

doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. (FF ZČU) 

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. (FPF SLU) 

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (FF UK) 

prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (PdF UHK) 

Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D. (PdF UHK) 

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (AF, MENDELU) 

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (FF OU) 

Mgr. Jiří Koten, Ph.D. (PF UJEP) 

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. (FF UPOL) 

prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (FF UJEP) 

Mgr. Vojtěch Šarše (FF UK) 

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (FF OU) 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (TF JU) 

prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. (PřF UK) 

doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., Dr.rer.nat. (PřF UK) 

PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D. (FF UK) 

doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D. (PřF MU) 

doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (CEITEC MU) 

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (FF UK) 

Mgr. Veronika Černíková, Ph.D. (FF JU) 

doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D. (FF UK) 

prof. Mary Anne O´Connell, Ph.D. (CEITEC MU) 

Konstantinos Tripsianes, Ph.D. (CEITEC MU)  

Florin Leonte, Ph.D. (FF UPOL)

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D (FF UPa)

prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D. (FT UTB)

 

An appeal to the Government of the Czech Republic to allow hybrid instruction at universities   

We, the undersigned representatives of the Czech academic community and concerned citizens of this country, who recognize the vital importance of education to society, appeal to the Government of the Czech Republic to allow, at the least, hybrid and blended learning (i.e., various combinations of in-person and distance learning) at universities during the spring semester 2021, at the earliest opportunity permitted by epidemiological conditions. Prolonged distance instruction will have grave consequences for the education of future generations, and so, in the long term, also for our whole society. Aside from the skills and knowledge transmitted, this form of education makes it difficult to nurture the critical thinking skills so necessary for a healthy democratic society.   

We acknowledge the gravity of the current situation and all the health risks linked to the COVID-19 epidemic. We support efforts to bring the situation under control and fully comply with all public health measures. However, we wish to emphasize that the mission of universities is not limited to providing information. Modern education is also about teaching skills that – with the best will in the world – cannot be transferred into the virtual realm. Besides the teaching of dentistry or medicine, this concerns also the teaching of languages, pedagogical skills, and the practical aspects of all scientific fields.  

Distance education under the planned prolongation will represent fully half of the regular period of bachelor’s studies, and three quarters that of master’s studies, and this will have grave consequences for the qualifications of graduates. Students have already been, and in the long term will continue to be, disadvantaged economically and socially, quite apart from the social and psychological deprivations they may also be suffering. Distance education makes impossible a full-fledged implementation of final theses, which are often linked to practical, field, and experimental research.   

Governments across Europe have recognized the need for, and indispensability of, in-person instruction. Therefore, in many foreign universities, under strict hygienic regulations, hybrid instruction, or even full in-person teaching, took place throughout almost all of the autumn term. It is sufficient to mention the examples of Austria, Bulgaria, France, Germany, Italy, Serbia, and Switzerland.    

We therefore appeal to the Government of the Czech Republic to allow universities to switch to hybrid instruction at a minimum. We respectfully request as well that the definition of the exception for practical courses be extended to include all faculties of the universities. We have no doubts that Czech universities will be able to implement hybrid instruction while still abiding by all valid hygienic norms. Simultaneously, we appeal to the responsible authorities to communicate with universities and their representatives, and to carry out consultation on any adopted measures and regulations with them beforehand. 

 

prof. Ivan Foletti, M.A., docteur ès lettres (FF MU) 

doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (FF MU) 

prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (FF MU) 

doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (FF MU) 

Mgr. Ing. Petr Vurm, Ph.D. (FF MU)  

doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. (FF ZČU) 

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. (FPF SLU) 

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (FF UK) 

prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (PdF UHK) 

Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D. (PdF UHK) 

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (AF, MENDELU) 

doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. (FF OU) 

Mgr. Jiří Koten, Ph.D. (PF UJEP) 

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D. (FF UPOL) 

prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (FF UJEP) 

Mgr. Vojtěch Šarše (FF UK) 

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D. (FF OU) 

doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (TF JU) 

prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. (PřF UK) 

doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr., Dr.rer.nat. (PřF UK) 

PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D. (FF UK) 

doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D. (PřF MU) 

doc. Mgr. Karel Kubíček, PhD. (CEITEC MU) 

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (FF UK) 

Mgr. Veronika Černíková, Ph.D. (FF JU) 

doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D. (FF UK) 

prof. Mary Anne O´Connell, Ph.D. (CEITEC MU) 

Konstantinos Tripsianes, Ph.D. (CEITEC MU)  

Florin Leonte, Ph.D. (FF UPOL)

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D (FF UPa)

prof. Ing. Roman Čermák, Ph.D. (FT UTB)


Ivan Foletti    Kontaktujte autora petice