Výzva k jasnému vyjádření nesouhlasu s porušováním lidských práv Čínou a přijetí odpovídajících opatření / Appeal for a Clear Expression of Opposition to Human Rights Violations in China

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky. Hospodářskému, Petičnímu a Zahraničnímu výboru, Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Vládě České republiky, Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Stálé misi ČR při úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě. Velvyslanci Čínské lidové republiky Zhang Jianminovi./To the Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions. To the Committee on Foreign Affairs, Defence and Security of the Senate of the Parliament of the Czech Republic. To the Committee on Economic Affairs, the Committee on Petitions, the Committee on Foreign Affairs, the Committee on Science, Education, Culture, Youth and Sport, the Committee on Health Care of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. To the Government of the Czech Republic, to the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. To the Permanent Mission of the Czech Republic to the United Nations Office and other International Organizations at Geneva. To Ambassador of the People’s Republic of China Zhang Jianmin.

 Početným skupinám obyvatel Čínské lidové republiky, převážně obyvatelům Ujgurské autonomní oblasti Sin-t’iang, dalším národnostním menšinám, věřícím, zejména křesťanům, následovníkům hnutí Fa-lun-kung, politickým kritikům, novinářům, právníkům, občanským aktivistům a dalším jsou upírána politická, náboženská, kulturní a všeobecně základní lidská práva čínskou státní mocí. Dochází k perzekucím, věznění a nucené převýchově statisíců těchto osob, jejich využívání jako levné či otrocké pracovní síly, v mnohých případech jsou podrobováni i mučení nebo nuceným odběrům orgánů./Numerous population groups of the People's Republic of China, predominantly those of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, other ethnic minorities, believers, especially Christians, Falun Gong followers, political critics, journalists, lawyers, civil activists and other dissidents are denied political, religious, cultural and basic human rights by state power of the People’s Republic of China. There are persecutions, imprisonment and forced re-education of hundreds of thousands of these people, use thereof as cheap or slave labour, and in many cases they are also subjected to torture or forced organ harvesting.

My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme nesouhlas s jednáním čínského režimu a žádáme Vás o:/We, the undersigned citizens, express our disagreement with the conduct of the Chinese regime and request you for:

  • Prosazení zákona, který znemožní transplantační turistiku do Číny./Adopting a law that will prevent transplant tourism to China.
  • Zohledňování výše uvedených argumentů při navazování ekonomické i politické spolupráce s Čínou a jasné vyjadřování odmítavého postoje k chování Číny./Taking into account the above arguments in establishing economic and political cooperation with China, and clear expression of a negative attitude towards China's conduct.
  • Zohledňování výše uvedených argumentů při navazování ekonomické i politické spolupráce s Čínou a jasné vyjadřování odmítavého postoje k porušování lidských práv v Číně. / Taking into account the above arguments in establishing economic and political cooperation with China, and clear expression of a negative attitude towards human rights violations in China.
  • Zohledňování výše uvedených argumentů při udělování mezinárodní ochrany příslušníkům perzekuovaných skupin./Taking into account the above arguments when granting international protection to members of persecuted groups.
  • Podporu informovanosti a veřejné diskuze o tomto problému./Promoting of awareness and public debate on the issue.

Petiční výbor ve složení:/The Petitions Committee consisting of:

Mikuláš Misterka (Gymnázium Jana Palacha Mělník) 

Vít Novotný (Gymnázium Jana Palacha Mělník)

Jan Sklenář (Gymnázium Jana Palacha Mělník)

 

Pro více informací o problematice čtěte zde(only Czech)


Mikuláš Misterka (Gymnázium Jana Palacha Mělník)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mikuláš Misterka (Gymnázium Jana Palacha Mělník) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...