Výživné není jediným právem dítěte.

 

Radě vlády pro lidská práva (posta@vlada.cz) a
Výboru pro práva dítěte RVLP (kalenska.petra@vlada.cz)
Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, PSČ 118 01


Odkazujíce na doporučení Výboru pro dětská práva OSN ke 3. a 4. periodické zprávě o naplňování Úmluvy o právech dítěte:
- Výbor především naléhavě žádá ČR, aby ve všech fázích provádění Úmluvy systematičtěji zapojovala a podporovala nevládní organizace, zejména organizace založené na právech, a jiné složky občanské společnosti pracující s dětmi a pro děti.
- Výbor doporučuje ČR, aby provedla komplexní přezkoumání veškeré své legislativy a přijala veškerá opatření nezbytná pro zajištění úplné aplikace Úmluvy v jeho právním systému.
- Výbor vyzývá ČR, aby zvýšila své úsilí o zajištění přiměřené integrace a důsledné aplikace principu nejlepšího zájmu dítěte v legislativních, správních a soudních řízeních, jakož i ve všech politikách, programech a projektech, které se týkají dětí a majících dopady na děti.

a na deklarované cíle Výboru pro práva dítěte:
· nutnost respektu „zájmu“ dětí v každodenní politické praxi na úrovni exekutivy, zákonodárného sboru a samosprávy při tvorbě všech koncepcí a strategií, a
· potřebu vytvoření koncepce „Justice přátelská dětem,“

my, organizace a jednotlivci zabývající se rodičovstvím a ochranou práv dětí, rodičů a rodin, požadujeme vypracování stanoviska Výborem pro práva dítěte k „Analýze aktuálních otázek výživného,“ kterou pro Vládu ČR vytvořilo ministerstvo spravedlnosti, popř. žádáme Radu vlády pro lidská práva, aby Výboru pro práva dítěte vypracování stanoviska uložila.
( http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6223&d=354604 )

Tvůrci Analýzy neoslovili občanskou společnost a ignorovali veřejné diskuze k problematice výživného, které po léta probíhají na internetu ( http://www.vyzivne.info , https://www.adikia.cz/diskuse ) Analýzu připomínkovali z kompetentních subjektů téměř výhradně soudci, exekutoři a advokáti. Proto navrhuje pouze opatření k ochraně jejich práv (zájmů) a ignoruje práva (zájmy) dětí a jejich rodin.

Dle našeho přesvědčení není právo na co nejvyšší výživné jediným, a ani nejdůležitějším právem dítěte, a zpravidla nemůže ospravedlnit jím způsobované „války“ mezi rodiči, vyprovokovaná křivá obvinění, únosy dětí, absenci péče a výchovy nepečujícího rodiče, bránění ve styku, traumata a zničená dětství i rodičovství.

Za největší aktuální problém („otázku“) výživného považujeme, na rozdíl od Analýzy, nepřiměřené zisky soukromých exekutorů a advokátů, resp. jejich běžně používané neetické i nezákonné praktiky při obohacování se pod záminkou vymáhání výživného, v konečném důsledku vždy na úkor dětí a jejich rodin.

Žádáme o posouzení Analýzy z hlediska ochrany ostatních práv (zájmů) dětí, rodičů a rodin, zvláště před okrádáním a poškozováním ze strany „exekučního/rozvodového průmyslu,“ před jím financovanými mediálními manipulacemi, politickým lobbingem, před naváděním k soudním sporům a exekucím, před účelovým výkladem práva a před všemožným dalším zneužíváním institutu výživného.

Není pochyb, že „Analýza aktuálních otázek výživného“ se zájmů a práv dětí týká a Výbor pro práva dítěte je tu právě proto, aby k materiálům tohoto typu stanoviska vydával. Požadujeme splnění povinnosti, ke které se zavázal. Stanovisko Výboru pro práva dítěte nechť vychází z výše uvedených principů. Podepsaní současně nabízejí pomoc při tvorbě stanoviska v podobě připomínek, budou-li osloveni.

Příloha: http://oos.wz.cz/vyzivne-analyza-vlada.pdf  


Odborová organizace Sluníčko    Kontaktujte autora petice