CELONÁRODNÍ PETICE ZA ZÁCHRANU A ZACHOVÁNÍ HŘEBČÍNA NAPAJEDLA A CHOVU KONÍ V NĚM

CELONÁRODNÍ PETICE

podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod, která byla vyhlášena usnesením předsednictva České národní rady  ze dne 16. prosince 1992  o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky a podle § 1 a násl. zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění  

ZA ZÁCHRANU A ZACHOVÁNÍ HŘEBČÍNA NAPAJEDLA A CHOVU KONÍ V NĚM

 

My, níže podepsaní tímto s ohledem na stávající a kritickou situaci týkající se hřebčína v Napajedlech (dříve Státní hřebčín Napajedla a Hřebčín Napajedla a.s.), jehož stávající vlastník k únoru 2023 z jeho budov vystěhoval veškeré koně, čímž zásadně ohrozil chov anglického plnokrevníka nejen v tomto nejstarším specializovaném hřebčíně v našich zemích, ale i v celé České republice, přičemž dále usiluje o změnu funkčního využití nezastavěných zemědělských ploch - pastvin hřebčína a hodlá poté jeho pastviny využít k výstavbě sídliště z bytových domů,

CHCEME, aby byl hřebčín Napajedla zachován pro další generace v podobě umožňující i nadále chov koní,

a proto tímto ŽÁDÁME:

A.      Zastupitelstvo města Napajedla, aby vlastním jednáním podpořilo iniciativu za záchranu a zachování hřebčína Napajedla a chovu koní v něm tím, že neodhlasuje změnu územního plánu v podobě změny funkčního využití ploch pastvin hřebčína v katastrálním území Napajedla (lokalita „Výběhy“, dále jen Výběhy) na pozemcích p. č. 2063/1 (trvalý travní porost), p. č. 2035 (ostatní plocha), p. č. 279 (ovocný sad), st. 795 (zastavěná plocha a nádvoří) z plochy zemědělské a plochy výroby zemědělské a lesnické na plochu bydlení – hromadné a plochu občanského vybavení, a rozhodlo tak, aby funkční využití těchto ploch zůstalo stejné jako doposud, tedy aby šlo nadále o plochy zemědělské a plochy výroby zemědělské a lesnické. Nesouhlasíme se zástavbou lokality Výběhy patřící k hřebčínu, neboť jejím zastavěním dojde k jejímu nevratnému poškození a již nikdy ji nebude možné zemědělsky využívat. Tím by byl natrvalo znemožněn chov koní v hřebčíně, který zde má tradici od roku 1886. Chceme také, aby Výběhy zůstaly nedílnou součástí hřebčína, neboť bez nich bude hřebčín pro další chov koní, nejen anglického plnokrevníka, nepoužitelný a bude pro toto využití nenávratně ztracen jednou provždy.

B.      Zastupitelstvo města Napajedla, radu města Napajedla a městský úřad Napajedla, aby vlastní aktivitou a postojem podpořily prohlášení hřebčína Napajedla včetně všech jeho pastvin za kulturní památku ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., Zákon České národní rady o státní památkové péči, v platném znění po zohlednění pozdějších předpisů (dále ZPP).

C.      Ministerstvo kultury České republiky, aby na základě podaného návrhu zahájilo řízení podle ZPP o prohlášení hřebčína Napajedla za kulturní památku ve formě souboru staveb a pastvin včetně pastvin na Pěnném podle § 3 ZPP a prohlásilo hřebčín Napajedla kulturní památkou, protože hřebčín Napajedla představuje doklad historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od 19. století do současnosti. Hřebčín byl založen v někdejších hospodářských budovách příslušejících k zámku, ale po celou dobu jeho trvání v něm také docházelo ke šlechtitelské činnosti důležité nejen pro chov koní, ale zpočátku i pro chov skotu (vyšlechtění českého červenostrakatého plemene). Tato činnost byla vedena na nejvyšší odborné úrovni své doby a dle dobových ekonomických a technologických možností. Hřebčín má tedy unikátní historickou, architektonickou, urbanistickou i chovatelskou hodnotu.

D.     Ministerstvo zemědělství České republiky, aby vlastní aktivitou v dané věci podniklo veškeré kroky k tomu, aby hřebčín Napajedla sloužil dále jako dnes již jediné, poslední a výjimečné šlechtitelské zařízení specializované na systematický a organizovaný chov plemene koní anglický plnokrevník ve smyslu ustanovení § 1 a násl. zákona č. 154/2000 Sb., Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), a zajistilo obnovu chovu anglického plnokrevníka v hřebčíně a dále ochranu, uchovávání a využívání genetických zdrojů anglického plnokrevníka, protože bez řádné funkce hřebčína v Napajedlech systematický a organizovaný chov anglického plnokrevníka v České republice postupně zanikne. To by mělo významný dopad nejen na veškerý dostihový provoz v České republice, ale i na chov ostatních teplokrevných plemen koní určených pro sportovní využití, k jejichž zušlechťování je anglický plnokrevník tradičně využíván.

E.      Poslance Poslanecké sněmovny České republiky a senátory Senátu České republiky, aby se zasadili o záchranu hřebčína v Napajedlech jako jedinečného místa hodného ochrany a zájmu, které představuje nedotknutelné a nenahraditelné národní bohatství s historickou tradicí, a aby k tomu podnikli veškeré potřebné a možné kroky.

F.      Krajský úřad Zlínského kraje, aby vlastním postojem a příslušnými vyjádřeními a stanovisky aktivně podpořil záchranu hřebčína v Napajedlech, zejména pokud jde o (i) prohlášení hřebčína Napajedla včetně všech k němu náležících pastvin za kulturní památku a (ii) vyjádření k výše uvedenému návrhu změny funkčního využití ploch hřebčína v Napajedlech tak, že takový návrh na změnu funkčního využití území v lokalitě Výběhy hřebčína Napajedla nepodpoří.

G.     Město Otrokovice, aby vlastním postojem a příslušnými vyjádřeními a stanovisky aktivně podpořilo záchranu hřebčína v Napajedlech, zejména pokud jde o (i) prohlášení hřebčína Napajedla včetně všech k němu náležících pastvin za kulturní památku a (ii) vyjádření k výše uvedenému návrhu změny funkčního využití ploch hřebčína v Napajedlech tak, že takový návrh na změnu funkčního využití území v lokalitě Výběhy hřebčína Napajedla nepodpoří.  

V Brně dne 13.4.2023  

Za petiční výbor:

Mgr. Ing. Aleš Martínek, advokát, trvale bytem Kroužek 103, 683 01 Rousínov

MVDr. Jaroslav Dražan, emeritní člen Asociace  evropských státních hřebčínů (ESSA), emeritní ředitel Národního hřebčína Kladruby n. L., emeritní ředitel Zemského hřebčince Tlumačov, emeritní vedoucí Ústavu chovu a genetiky zvířat na VFU Brno, trvale bytem: Nová 688/14, 664 41 Troubsko

Hana Kabelková, trenérka dostihových koní a vítěze Velké Pardubické 2021 Talenta, původem po hřebci Egerton z hřebčína v Napajedlech, trvale bytem:, Rabštejnská Lhota 70, 537 01 Rabštejnská Lhota

Mgr. Dana Zapletalová, archeoložka a historička, trvale bytem: Vážany nad Litavou 250, 684 01 Vážany nad Litavou

Martin Liška, žokej a trenér dostihových koní, trvale bytem: Vápenný Podol 8, 538 03 Heřmanův Městec  

Při jednání se státními orgány a dalšími institucemi je kterýkoliv člen petičního výboru oprávněn zastupovat petiční výbor.  

**************      

Pravidla pro zacházení s peticí:  

1)      Sběratelé pověření sbíráním podpisů jsou povinni petiční archy náležitě chránit a podepsanou petici odeslat na adresu uvedenou v ní, anebo předat jiné pověřené kontaktní osobě, která zajišťuje shromažďování petičních archů.

2)      Petice může být umístěna na veřejně přístupných místech avšak tak, aby ji sběratel podpisů měl pod kontrolou a nemohlo dojít k jejímu neoprávněnému odcizení či zneužití.

3)      Sbírání podpisů na petici nesmí ohrozit provoz motorových a jiných vozidel a nesmí narušovat veřejný pořádek.    

 

**************    

Webové stránky: https://www.zachranahrebcinanapajedla.cz/

Facebook profil: Hřebčín Napajedla - Iniciativa za záchranu hřebčína Napajedla a chovu koní. Odkaz: https://www.facebook.com/groups/504975458490758

 

Profilová_Fotka_EPETICE.jpg

 


Aleš Martínek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Aleš Martínek bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...