Proti spalovně v srdci Beskyd

PETICE proti spalovně biomasy ve FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním. Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Co: Krajský úřad Moravskoslezský kraj odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117 702 18 Ostrava My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice zásadně nesouhlasíme se záměrem na výstavbu spalovny biomasy ,,Energetické centrum Frýdlant nad Ostravicí“, u kteréhožto projektu v současné době posuzování vlivu na životní prostředí na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Investor Laskin invest, a.s., K Pérovně 740, Praha 10 - Hostivař 102 00, jehož předsedou představenstva je Ing. Radim Paláček, dat. nar. 18. února 1962, trvale bytem Havířov, Gorkého 383/6, PSČ 736 01, a členy dozorčí rady jsou Michaela Paláčková, dat. nar. 20. října 1977, trvale bytem Frýdlant nad Ostravicí, Školní 117, PSČ 739 11, Mgr. Ivana Mikulajová, dat. nar. 16. července 1973, trvale bytem Ostrava - Poruba, Jana Ziky 1951/8, PSČ 708 00 a Veronika Kupková, dat. nar. 15. listopadu 1987, trvale bytem Ostrava - Poruba, náměstí Václava Vacka 6045/5, PSČ 708 00, oznámil prostřednictvím oznamovatele A-VITAL-Ing. Zdenka Makohuzová spol. s r. o. záměr vybudovat ve Frýdlantě nad Ostravicí, v místě mezi ulicemi Slévárenskou a Revoluční vedle stávajícího parkoviště spalovnu biomasy označovanou jako ,,Energetické centrum Frýdlant nad Ostravicí“, s následujícími parametry: • Potřeba štěpky - 16.000 tun štěpky za rok (štěpka o vlhkosti cca 15%) - denní spotřeba biomasy je cca 45 tun (vlhkost 15%) • celkový počet komínků : 8 ks od každé KGJ se samostatným měřením • výška komínků : 1,0 m nad střechu, tj. celkem 10,0 m • spotřeba paliva : 2000 kg.hod.-1 při vlhkosti 25 % • množství vlhkého odpadního plynu za normálních termodynamických podmínek (teplota 0oC, tlak 101 325 Pa) v m3.hod-1 : 10 200 m3 N • teplota odpadního plynu na výstupu z komína : 120o C • hmotnostní tok znečišťujících látek v g.hod.-1 : je doložen v přiložené roztylové studii • denní a roční provozní doba zdroje : 24 hod. denně, 7500 hod. za rok (312 dnů) • tepelný výkon nebo příkon spalovacího zdroje pro 1 ks KGJ 797 kV, celkově z 1 KGJ teplo 410 kV, celkem 8 kogeneračních jednotek My, níže podepsaní občané zásadně nesouhlasíme se záměrem realizace ,,Energetického centra Frýdlant nad Ostravicí“ na území města, neboť máme zájem na tom, aby město Frýdlant nad Ostravicí bylo i nadále hrdým nositelem označení „Srdce Beskyd“, a tedy aby i nadále bylo představitelem podhorského města a centra turistického ruchu. My níže podepsaní občané máme zájem na tom, aby ve Frýdlantě nad Ostravicí nebyly nově budovány průmyslové stavby znečisťující ovzduší a mající neblahý přínos na vzhled města a jeho okolí. Máme za to, že vybudováním spalovny biomasy bude ohrožena čistota vzduchu a vody, budou ohroženy nosné atributy Města Frýdlantu nad Ostravicí jako města v podhorské oblasti s čistým vzduchem a příjemným prostředím představujícího útočiště před smogem a ruchem okolních měst, a že tato spalovna může ohrozit jak kvalitu životní úrovně obyvatel města a jejich zdraví, tak samotnou pověst města a jeho atraktivitu pro turistický ruch. Tímto důrazně žádáme zamítnout záměr realizace ,,Energetického centra Frýdlant nad Ostravicí“ na území města. Dle § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Žádáme proto, aby byly přijaty kroky k nápravě. My, níže podepsaní občané máme zájem chránit své zdraví, životní prostředí i svůj majetek. Toto podání prosím považujte za petici ve smyslu par. 1 zákona c. 85/1990 Sb. o právu petičním. Petici sestavili členové KDU - ČSL: Mgr. Radim Petr, JUDr. Leoš Brantál.