PETICE proti plánované výstavbě supermarketu o rozloze 2 200 m2 zastavěné plochy (projekt Lidl) a další obdobné výstavby v obci Měchenice.

PETICE Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním „proti plánované výstavbě supermarketu o rozloze 2 200 m2 zastavěné plochy (projekt Lidl) a další obdobné výstavbě v obci Měchenice.“

Adresát: Obec Měchenice prostřednictvím Obecního úřadu Měchenice, Hlavní 4, Měchenice

My, níže podepsaní podnikatelé, občané a majitelé nemovitostí v obci Měchenice, nesouhlasíme s plánovanou výstavbou supermarketu Lidl v Měchenicích. Obáváme se, že tento projekt:

-        způsobí nárůst provozu na dnes již kriticky zatížených komunikacích a

-        s tím spojenou zvýšenou hladinu hluku a exhalací a

-        ohrožení bezpečnosti chodců, zejména dětí při cestě do a ze školy,

-        do budoucna znemožní vznik menších prodejců lokálních potravin a produktů, -        způsobí světelné znečištění – supermarket bude vyzařovat viditelné záření umělých zdrojů světla, které může obtěžovat osoby nebo zvířata a způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti,

-        nevratně naruší architektonický ráz obce - dnes tvořené převážně rezidenční zástavbou a sportovišti - ztratí nenávratně tento charakter,

-        dle předložených návrhů se jedná o prefabrikovaný betonový skelet, vhodný nanejvýš do průmyslové zóny. Současný projekt postrádá jakoukoliv úroveň moderní architektury a naprosto nerespektuje okolní zástavbu, krajinný ráz a život občanů v okolí výstavby včetně budoucí mateřské školy.

Prostřednictvím této petice žádáme zastupitelstvo obce Měchenice, aby učinilo všechny kroky pro zabránění plánované výstavby supermarketu o rozloze 2 200 m2 zastavěné plochy (projekt Lidl) v obci Měchenice. Dále požadujeme, aby zastupitelé zadali zpracování analýzy stávající dopravní situace a jejího posouzení po případné výstavbě supermarketu výše uvedených výměr v ulicích Hlavní, Vltavské, Sloupecké, Spojovací a Přístavní nezávislému zpracovateli. Pouze taková analýza může být objektivní pro kvalifikované posouzení dopadů výstavby na dopravní situaci v obci, a to nejen pro zastupitele ale i pro občany. V případě, že se společnosti Lidl (ev. do budoucna jakémukoliv jinému investorovi plánujícímu v obci výstavbu obdobných rozměrů) v jejím záměru nepodaří zabránit, zastupitele žádáme, aby: Činili všechny kroky v samostatné působnosti tak, aby:

·       minimalizovali nebo kompenzovali negativní následky (zejm. znehodnocení nemovitostí v bezprostředním okolí stavby, zhoršení kvality života tamtéž a v okolí příjezdových komunikací do obce),

·       vyjednali náhradní výsadbu zeleně za zeleň výstavbou zlikvidovanou, a to přímo na místě stavby, adekvátního rozsahu (vzrostlé stromy, výsadba keřů, zelená střecha, ozelenění stěny sousedící s ulicemi Spojovací a Hlavní).

·       Zajistili příchod do prodejny pro pěší z obce.

·       Zakázali vjezd nákladních aut a kamionů do obce, zejména do ulic Sloupecká a Hlavní s výjimkou rezidentů a dopravní obsluhy.

·       Prosadili omezení rychlosti v obci na 30 km/h,

·       vyjednali s investorem maximální možnou výši finanční náhrady ve prospěch a ve veřejném zájmu obce za umožnění realizace výstavby v katastrálním území obce.  

Děkujeme. 


Kateřina Gavlasová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Kateřina Gavlasová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...