Petícia za urgentné riešenie nespoľahlivých dodávok elektrickej energie a jej častých krátkodobých výpadkov v obci Rakovo a v okolitých obciach.

Určené k riešeniu:
- Stredoslovenská energetika, a. s.
- Okresný úrad Martin, Životné prostredie
- starosta a poslanci obce Rakovo

---

My, nižšie podpísaní občania obce Rakovo a priľahlých obcí,

žiadame týmto o urgentné riešenie havarijnej situácie nekvalitných dodávok elektrickej energie do obce Rakovo a priľahlých obcí.

V rôznych časových úsekoch, kedykoľvek počas dňa, dochádza opakovane k veľmi častým krátkodobým výpadkom elektrickej energie na dobu niekoľkých sekúnd až minút, čím dochádza k poškodzovaniu elektrických spotrebičov obyvateľov uvedených lokalít.

Táto situácia trvá už dlhšiu dobu a nerieši sa.

Z verejne dostupných informácií je zrejmé, že v obci Rakovo a okolitých obciach bude prebiehať masívna výstavba nových bytových jednotiek, ktorá iste ku kvalite distribúcie elektrickej energie neprispeje, a túto skutočnosť umocňuje aj fakt, že minimálne v obci Rakovo sa neuvažuje s vykurovaním pomocou plynu, ale bude sa realizovať odberom elektrickej energie.

Žiadame týmto urgentne kompetentné orgány a dodávateľa elektrickej energie o analýzu stavu existujúcej distribučnej siete a jej kapacity s ohľadom na budúcu výstavbu IBV a ďalších, podľa územných plánú dotknutých obcí a návrh riešenia tejto situácie.

Domnievame sa, že plánovaná výstavba súčasnú situáciu veľmi výrazne zhorší a dôjde k zníženiu kvality života občanov v dotknutých lokalitách.

Ďakujeme za urgentné vybavenie tejto Petície

Občania dotknutých obcí.


Jan Bartoš, občan Rakova    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jan Bartoš, občan Rakova svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...