Petice za zpřísnění trestů za týrání zvířat

PETICE ZA ZPŘÍSNĚNÍ TRESTŮ ZA TÝRÁNÍ ZVÍŘAT
ze dne 29. 3. 2018
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 petice_zvirata5.png

Petiční text a arch ke stažení zde: https://drive.google.com/open?id=12BX-wnt3gDKzLSxdMtp0hZf41YR6JS9x

Adresovaná: Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky, Ministru spravedlnosti ČR, Ministru zemědělství ČR, Ministru vnitra ČR, České celní správě, Ministru financí ČR, Ministru průmyslu a obchodu ČR, Státní veterinární správě, Komoře veterinárních lékařů ČR, Soudcovské unii ČR, Policii ČR, Asociaci krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Unii státních zástupců ČR.

My, níže podepsaní občané, jsme hluboce znepokojeni stoupajícími počty týraných zvířat a brutalitou, se kterou dochází k páchání násilí na zvířatech v zájmových a hospodářských chovech. Odmítáme přijmout, že za takto barbarské činy jsou navrhovány a ukládány velmi nízké tresty, pachatelé často nejsou souzeni vůbec a za své činy nenesou důsledky. Případy týrání jsou často bagatelizovány, nedůsledně vyšetřovány a stát tím nepřímo prodlužuje utrpení týraných zvířat.


Je pro nás nepřijatelné, aby stát nadále zůstával v pasivní roli, setrvával u nefunkčních postupů a nevyjasněných kompetencí a nedostatečné erudice dotčených institucí a orgánů.


Prostřednictvím této petice žádáme, vás dotčené orgány a instituce, abyste se zasadily o přijetí komplexních legislativní opatření, která zajistí přísnější trestání pachatelů trestného činu týrání zvířete, zvýší efektivitu boje proti týrání zvířat a zlepší právní postavení zvířat v České republice. V rámci zvýšení vymahatelnosti práva v oblasti ochrany zvířat žádáme:

 

NOVELIZACI TRESTNÍHO ZÁKONÍKU
a souvisejících předpisů

• Zvýšení dolní i horní trestní sazby u trestného činu týrání zvířete podle § 302 trestního zákoníku a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti podle § 303 zákoníku, aby měly odrazující i výchovný účinek a odrážely společenskou závažnost této trestné činnosti.


• Zavedení nové skutkové podstaty trestného činu provozování tzv. „množírny“ zvířat, v rámci kterého by byla vymezena zákonná definice tzv. množíren a bylo stanoveno, že provozování takto definovaných množíren je trestné.


• Detailnější odstupňování skutkových podstat trestného činu týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře z nedbalosti, aby bylo možné častěji v odůvodněných případech uložit nepodmíněný trest odnětí svobody.


• Pachatelům výše uvedených trestných činů obligatorní ukládání trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu chovu a držení zvířat.


• Vytvoření programu proškolování soudců a státních zástupců v oblasti trestných činů spáchaných na zvířatech.

NOVELIZACI ZÁKONA NA OCHRANU ZVÍŘAT A NOVELIZACI VETERINÁRNÍHO ZÁKONA a souvisejících předpisů

• Posílení kompetence odpovědných orgánů na úseku ochrany zvířat (Státní a krajské veterinární správy, Policie ČR, Celní správy atd.) ke zvýšení efektivity kontrolních a represivních činností těchto orgánů. Zejména je nezbytné umožnit Státní veterinární správě provádění pravidelných a důkladných kontrol míst s chovem zvířat a v součinnosti s Policií ČR jim v případě podezření na týrání zvířat umožnit vstup do obydlí.


• Zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat včetně podmínek jejich převozu.


• Definování práv a povinností chovatelů zvířat, nastavení parametrů pro zájmové chovy, které budou jasně vymezovat životní podmínky zvířat, zohledňovat jejich celoživotní potřeby pro zdravý fyzický, psychický a sociální vývoj, včetně stanovení podmínek pro reprodukci.


• Povinné nezaměnitelné označování psů čipy a povinnost registrace čipů ještě u chovatele, tj. při odstavu, včetně vytvoření centrálního registru psů např. po vzoruexistujícího Integrovaného (zemědělského) registru zvířat.


• Větší zapojení daňové správy, celní správy a živnostenských úřadů do problematiky nelegálního obchodu se zvířaty z důvodu daňových úniků a neoprávněného podnikání, zpřísnění podmínek získání živnostenských oprávnění pro chov a obchod se zvířaty.


• Posílení specializovaných složek na potírání boje proti týrání zvířat, mj. zvýšení počtu policistů v odboru environmentální kriminality, jejich edukace a rozšíření metodického doporučení pro jejich činnost.

Za petiční výbor:
JUDr. Jiří Pospíšil (předseda TOP 09), Na Kampě 11, 118 00 Praha,
Mgr. Robert Plicka (advokát, Advokátní kancelář Robert Plicka), V Cibulkách 539/49, Košíře, 150 00 Praha 5,
Petra Vojtíšková (místopředsedkyně neziskové organizace Home4Pets, z. s.), Myslíkova 1922/9, 110 00 Praha 1


Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Adresa pro zasílání petičních archů: Home4Pets, z. s., P. O. BOX č. 15, 128 00 Praha 28. Dotazy, prosím, posílejte na email: petice@home4pets.cz

Upozornění: Prosíme, máte-li možnost, využijte k podpisu této petice zaručený elektronický podpis. Děkujeme

Podpisem této petice uděluji členům petičního výboru, včetně vyjmenovaných subjektů, v nichž členové působí, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa. Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním, budou tedy předány v této petici označeným orgánům a úřadům, a dále mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu petice, nejvýše však na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat, taktéž má právo na opravu údajů a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.


Za petiční výbor: JUDr. Jiří Pospíšil, Mgr. Robert Plicka, Petra Vojtíšková (Home4Pets)    Kontaktujte autora petice