Petice za zachování veřejné zeleně v Olomouci a v zahrádkářské kolonii v ulici Na Trati

NENIČME SI ZELEŇ V NAŠEM MĚSTĚ NA ÚKOR MOŽNÝCH ZÁJMŮ DEVELOPERŮ!

Přestože jsme denně ujišťováni z médií, jak potřebná a žádoucí je zeleň ve městě, jak důležitá je její role v době klimatických změn a oteplování, zelených ploch ve městě ubývá.  

Zahrádky podél železniční trati v Hejčíně, ale i pásy zeleně kolem nich, tvoří nedílnou součást místního a městského koloritu desítky let. Jsou takovou městskou zelení, která se stala součástí našich životů, kolem které denně chodíme a ani ji nevnímáme. Ale až zmizí, chybí nám.  

Nyní jsme v přímém přenosu svědky snahy o odstranění dalšího kusu zeleně, konkrétně zmíněné zahrádkářské kolonie v ulici Na Trati. Je vysoce pravděpodobné, že někdo má zájem na změně charakteru této části Hejčína a  vystřídání zeleně betonem.  

Podpisem této petice žádáme, aby:  

- Předmětné území, na němž se dnes nachází zeleň, zeleným zůstalo.

- V územním plánu byly předmětné pozemky opět zařazeny do kategorie veřejná zeleň.

- Předmětné pozemky odkoupilo Statutární město Olomouc do svého vlastnictví, aby tak kontrolovalo nadřazený společenský zájem – zachování zeleně.  

Níže v textu petice jsou detailně popsány relevantní skutečnosti.

Jako angažovaní obyvatelé města i jako petiční výbor věříme, že svým podpisem podpoříte zachování zeleně v Olomouci a pomůžete zachránit zahrádky v Hejčíně.  

PETICE

za zachování zahrádkářské kolonie v městské části Olomouc, Hejčín a Nová Ulice

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990, o právu petičním v.z.p.p.

Vážení,  

zahrádky podél ulice Na Trati v městské části Olomouc, Hejčín a Olomouc, Nová Ulice umístěné na pozemcích parc. č. 471/1(ostatní plocha) v k.ú. Hejčín, a parc. č. 809/22 (ostatní plocha) v k.ú. Nová Ulice, které jsou aktuálně ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace, sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, byly vybudovány již v roce 1968 a tyto jsou coby zahrádky využívány nájemci dodnes. Dnes lze již hovořit o zahrádkářské kolonii s bohatou historií, která utváří ráz předmětné lokality. Je nutno podotknout, že kromě užitného charakteru plní naše zahrádkářská kolonie přirozeným způsobem a bez jakýchkoliv nákladů na údržbu pro městské části či město funkci městské zeleně. Nejen pro obyvatele okolních domů představuje dodatečnou klidovou a relaxační zónu, tato lokalita je velmi oblíbená a vyhledávaná rovněž ostatními obyvateli města k aktivním procházkám či sportu. Plní také funkci ekologickou, když tvoří záchytný pás zeleně zabraňující šíření hluku a prachu z okolních ulic, které jsou lemovány významnými dopravními spojnicemi (ul. Litovelská, ul. Erenburgova).  

Zahrádkářská kolonie plní významně i funkci socializační, neboť toto místo je tradičně místem setkávání více generací různých sociálních skupin. Ve velkém počtu jsou zastoupeni lidé důchodového věku, který zahrádkářskou činností tráví svůj aktivní odpočinek, udržují sociální vazby s ostatními zahrádkáři, sdílejí své zkušenosti, což výrazně přispívá jejich fyzickému i duševnímu zdraví.  

Že jsou zahrádkářské kolonie nedílnou součástí měst potvrzují i nově vznikající a sílící trendy v podobě tzv. „urban gardening“. Máme za to, že by město mělo aktivně podporovat tzv. „zelené zóny“, které mj. slouží ke snižování emisí, zadržování vody v půdě, klidu a odpočinku, ochraně před klimatickou krizí, aj. Zároveň evropská města, ale např. také Praha a Brno začínají podporovat tzv. „komunitní zahrádky“, které se těší velkému rozkvětu. Nelze odhlédnout i od skutečnosti, že je v dnešní době schválen tzv. „zahrádkářský zákon“, s účinností od 01.12.2021, který má za cíl ochránit a podporovat malé zahrádkáře a pomáhá tuto činnost ochránit a rozvíjet.  

Magistrát města Olomouce vydal dne 10.09.2019 Závazné stanovisko č.j. SMOL 237693/2019/ODUR/UUP/Ruz, ve kterém vyslovilo souhlas s dělením shora označených pozemků a platnost tohoto stanoviska vyslovil na 2 roky ode dne jeho vydání. Záměr byl vydán na žádost vlastníka pozemku za účelem oddělení pozemku kvůli prodeji. Spolek Zahrádky Hejčín, z.s. oslovil vlastníka pozemků s žádostí o podání informací o zamýšleném prodeji. Spolku bylo sděleno, že vlastník nabízí primárně předmětné pozemky k odkupu městu Olomouci, následně, pokud město neprojeví o pozemky zájem, je bude formou veřejné soutěže nabízet dalším zájemcům pro komerční využití, a to formou soutěže o nejlepší nabídku formou tzv. „obálkové metody“. Záměr odkupu pozemků Rada města Olomouce projednala na svém zasedání dne 24.05.2021 a vyjádřila zamítavé stanovisko.  

Shora označené pozemky, na kterých je zahrádkářská kolonie umístěna, spadají dle Územním plánu města Olomouce do plochy smíšené obytné.  

Oprávněně se obáváme, že pokud se předmětné pozemky dostanou do vlastnictví soukromé osoby, případně developera, nebude stávající využití, tedy zeleň a zahrádky, a klidová část městských částí zachována a dojde k zástavbě tohoto území, ostatně jako k tomu v posledních letech dochází, mnohdy velmi nekoncepčně, v rámci celé Olomouce. 

Máme za to, že město Olomouc potřebuje zelené plochy rovněž v jednotlivých městských částech, které by měly být nadále rozvíjeny a udržovány, když se nelze spokojit pouze s městskými parky, jak s oblibou poukazují městští zastupitelé. Je nepochybné, že v posledních letech zelené zóny z měst mizí a tyto jsou zastavovány developerskými projekty. Pomozme chránit zelené zóny města Olomouce a zachovat je pro budoucí generace!  

My, níže podepsaní na základě shora uvedených skutečností požadujeme:  

1)  odkup pozemků městem Olomouc a zachování zahrádek podél ulice Na Trati v městské části Olomouc, Hejčín a Olomouc, Nová Ulice umístěných na pozemcích parc. č. 471/1(ostatní plocha) v k.ú. Hejčín, a parc. č. 809/22 (ostatní plocha) v k.ú. Nová Ulice, jako celku v systému pachtu pozemků s přesně vymezeným účelovým určením nebo  

2)  zařazení pozemků do systému městské zeleně jako nezastavitelnou součást Územního systému ekologické stability nebo  

3)  změnu Územního plánu města Olomouce tak, aby předmětné pozemky byly zařazeny do kategorie veřejná zeleň s tím, do doby něž bude vydán nový územní plán, bude ve vztahu k předmětným pozemkům vydáno územní opatření o stavební uzávěře, nebo  

4)  bude přijato jiné opatření chránící předmětné pozemky před jejich zástavbou.  

Petiční výbor:

· Ivana Přidalová, bytem Olomouc, Fischerova 725/4

· JUDr. Judita Šmídová, bytem Olomouc, Na Trati 29

· Zahrádky Hejčín, z.s., IČ 09743723, sídlem Olomouc, Legionářská 797/3, osoba oprávněná jednat za spolek: Mgr. Dagmar Beníková    

Petiční výbor zastupuje: Mgr. Dagmar Beníková  

Řádně vyplněné petiční archy zasílejte na adresu Mgr. Dagmar Beníková, Legionářská 797/3, 779 00 Olomouc, případně je můžete odevzdat osobně v sídle spolku Zahrádky Hejčín, z.s.


Mgr. Dagmar Beníková      Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Mgr. Dagmar Beníková   svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...