[PETICE UKONČENA] Petice za školní obědy pro potřebné děti (bez podmínek)

PETICE UKONČENA! PŘEČTĚTE SI OZNÁMENÍ. DĚKUJEME ZA PODPORU.

Výzva na podporu školního stravování žáků základních škol v roce 2024 vydaná MŠMT dne 8. prosince 2023 pod číslem jednacím MSMT-21953/2023-2 výrazně mění podmínky pro finanční podporu obědů ve školních jídelnách při ZŠ pro děti, rodiny se ocitly v nepříznivých finančních situacích. Za ty nebudou považovány například děti, rodiče jsou příjemci dávek hmotné nouze, pěstounské péče nebo rodiče chrání exekuci a insolvence .

Díky tomuto nepochopitelnému kroku MŠMT v některých školách z podpory vypadnou až dvě třetiny dětí , někde dokonce skoro všechny děti, dodejme, že ty nejpotřebnější, které podporu potřebují dlouhodobě . Pokud bylo nutné zúžit okruh příjemců z důvodu nižšího objemu peněz na uplatnění udělalo na MŠMT tím nejhorším způsobem.

Nelze opomenout ani to, že třeba dochází k další administrativní zátěži škol , protože všechny schválené žádosti na druhé pololetí školního roku budou znovu posuzovány na základě čestných zákonných zástupců, která je shromáždit, skenovat a znovu nahrát do systému.

Zároveň nelze opomenout, že se tímto v podstatě odvracíme od mezinárodního trendu , kdy bychom měli spíše dlouhodobě směřovat k faktu obědů pro všechny žáky v rámci rovného přístupu ke vzdělání. Vědecká studie publikovaná v uznávaném časopise Economics of Education Review dokazuje, že bezplatný oběd ve škole pro všechny žáky například nevyskytují nežádoucí jevů (jako je šikana, násilí) mezi žáky o 35 %. [1] Norská studie publikovaná v recenzovaném mezinárodním časopise BMC Public Health zase prokázala, že bezplatný oběd pro žáky výskyt zdravotních problémů u dětí. [2] Nakonec, opět v uznávaném časopise Economics of Education Review, byla v roce 2013 publikována i studie, která bezplatné stravování ve školách propojuje s vyšší studijní úspěšností žáků . [3] Na základě současného vědeckého poznání je tedy zcela jednoznačné, že trend by se měl ubírat právě směrem k domácímu obědu pro všechny žáky.

Odkaz na žádost: https://www.msmt.cz/file/61477/ (soubor byl z webu MŠMT stažen)

Citujeme z výzvy MŠMT:

2.2.V rámci Výzvy lze podporovat pouze žáky, kteří jsou žáky základních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, bez ohledu na zřizovatele, v případě, že základní vzdělávání v této škole není poskytováno za úplatu, a rodina se nachází v nepříznivé finanční situaci situaci. Za žáka, rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, lze považovat žáka žijícího v jeho rodině, jehož finanční situace nedovoluje, aby žákovi bylo poskytováno školní stravování za úplatu. Žáka lze podpořit z Výzvy pouze v případě, že

2.2.1. mu byla prominuta nebo snížena úplata za školní stravování podle § 123 odst. 1 písm. 4 školského zákona, a.s

2.2.2. zákonný zástupce dítěte není příjemcem dávek v hmotné nouzi, nepobírá dávky pěstounské péče, nečelí exekuci/insolvenci, a 

2.2.3. s podporou vysloví souhlas nebo o podporu o požadovanou danou NNO: a) základní škola, do níž je žák přijat, nebo b) školní jídelna, ve které se žák stravuje, ac) zákonný zástupce žáka.

Nutno podotknout, že dnes (tj. 28. prosince) odpoledne ministr školství Mikuláš Bek na svém Twitteru uvedl, že se jedná o chybu a na její nápravě se pracuje. Obratem byl z webu MŠMT stažen citovaný soubor.

Peticí apelujeme na MŠMT a další patřičná místa, aby došlo ke změně podmínek pro podporu školního stravování a ta se dostala opravdu potřebným dětem. Zároveň požadujeme, aby MŠMT uvedlo záležitost na pravou míru a poskytlo veřejnosti informaci, jaké z toho budou vyvozeny důsledky pro odpovědného státního zaměstnance.

Děkujeme a jsme s pozdravem:

Mgr. Radana Šimčíková, ředitelka Základní a Mateřské školy Tehov

Michal Ševčík, student gymnázia, autor didaktických metod

Svůj podpis dále připojují:

Mgr. Sofia Hladíková, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kocbeře

Vojtěch Hála, učitel, Gymnázium Na Zatlance, Praha 5

Mgr. Zuzana Staňková Ph.D., pedagog, Škola MůjProjekt Mánesova

Reference:

[1] ALTINDAG, Duha T.; BAEK, Deokrye; LEE, Hong a MERKLE, Jessica. Free lunch for all? The impact of universal school lunch on student misbehavior. Online. Economics of Education Review. 2020, roč. 74. ISSN 02727757. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2019.101945. [cit. 2023-12-28].

[2] VIK, Frøydis N.; VAN LIPPEVELDE, Wendy a ØVERBY, Nina C. Free school meals as an approach to reduce health inequalities among 10–12- year-old Norwegian children. Online. BMC Public Health. 2019, roč. 19, č. 1. ISSN 1471-2458. Dostupné z: https://doi.org/10.1186/s12889-019-7286-z. [cit. 2023-12-28].

[3] LEOS-URBEL, Jacob; SCHWARTZ, Amy Ellen; WEINSTEIN, Meryle a CORCORAN, Sean. Not just for poor kids: The impact of universal free school breakfast on meal participation and student outcomes. Online. Economics of Education Review. 2013, roč. 36, s. 88-107. ISSN 02727757. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2013.06.007. [cit. 2023-12-28].


Mgr. Radana Šimčíková    Kontaktujte autora petice