PETICE VALÁŠEK

 

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Za dodržení podmínek usnesení Rady Městské části Praha 8 č. RMC 0208/2016 o ukončení vztahu mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části (MČ) Praha 8 a spolkem Radou rodičů a přátel dětského folklorního souboru Valášek-občanské sdružení“

 

My níže podepsaní prostřednictvím této petice žádáme, aby:

Rada Městské části Praha 8, respektive Zastupitelstvo Městské části Praha 8 svým rozhodnutím zajistilo dodržení podmínek usnesení Rady MČ Praha 8 číslo RMC 0208/2016 o ukončení vztahu mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8 a spolkem Radou rodičů a přátel dětského folklórního souboru Valášek – občanské sdružení.

 

Dětský folklórní soubor Valášek je již 40 let „rodinným stříbrem“ nejenom Prahy 8, ale celé České republiky. Po celou dobu své existence slavil a slaví mimořádné úspěchy nejenom u nás, ale i po celém světě, odkud vozí významná ocenění a medaile. Tato „dětská Lúčnica“ je špičkovým uměleckým tělesem na profesionální bázi, mezi jehož odchovance se řadí nemálo zástupců taneční, hudební a herecké umělecké scény České republiky. Nerozumíme proto současnému postupu SeS a Radnice Praha 8 , kde je Valášek již 40 let doma a jejíž jméno s úctou a hrdostí po celém světě po celý čas propaguje, že jej právě v době 40. výročí založení likviduje.

 

Rada MČ Praha 8 schválila počátkem letošního léta svým výše uvedeným Usnesením výpověď „Smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů“ mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku MČ P8 a Spolkem, který Valášek veřejně zastupuje. Tomuto rozhodnutí předcházela Důvodová zpráva k návrhu na výpověď, ve které se výslovně uvádí, že v případě, kdy Rada schválí výpověď, „bude zahájeno další jednání se sdružením Valášek o uzavření nové nájemní smlouvy…. Nově by byla stanovena sazba za nájem tak, aby celkové náklady za nájem i služby nepřekročily částku, kterou sdružení nyní hradí pouze za služby“. K našemu velkému překvapení však nově navržená částka za nájem a služby překračuje stávající náklady o více jak 100%, což chápeme jako přímý rozpor s Důvodovou zprávou, která byla předložena Radě MČ, a na jejímž základě – jak pevně věříme – se politická reprezentace Prahy 8 rozhodla.

 

Na naše opakované dotazy směrem k příslušnému institutu (Servisní středisko pro správu majetku), jakým způsobem došlo k nedodržení Důvodové zprávy, kterou Rada navíc svým Usnesením vzala na vědomí, nám bylo písemně sděleno, že Důvodová zpráva není závazným materiálem a Servisní středisko se jím tedy nemusí řídit. Takovéto odůvodnění však chápeme jako úmyslné účelové zkreslování fakt ze strany úředníků vůči voleným orgánům, které se rozhodují podle vlastního vědomí a svědomí právě na základě přeložených fakt a dokumentace. A takovou dokumentací jistě uvedená Důvodová zpráva je.

 

Rádi bychom také upozornili na to, že to není spolek Rady rodičů a přátel dětského folklórního souboru Valášek – občanské sdružení, kdo stojí za neúměrnou časovou prodlevou a průtahy s formulací nového smluvního vztahu mezi MČ a Valáškem.

 

Servisní středisko pro správu majetku přišlo počátkem letošního roku s návrhem na ukončení Smlouvy o výpůjčce a jejím nahrazením Smlouvou o nájmu. Byli jsme překvapeni, neboť ta až do prosince 2014 fungovala ke spokojenosti obou stran a i příslušní úředníci Servisního střediska sami navrhovali řešit jejich nový požadavek (umožnit pronájem prostorů baletního sálu mimo dobu, kdy jí používá Valášek, dalším zájemcům) za pomocí pouhého Dodatku ke smlouvě. O měsíc později jsme však zcela nečekaně dostali k akceptaci návrh zcela nové Smlouvy o nájmu: ta však byla po právní stránce vadná, neboť se jednalo o Smlouvu o pronájmu prostorů sloužících k podnikání. Ta počítala mimo jiné s tím, že to bude Valášek, neziskový dětský folklórní soubor s dětmi ve věku od 3 let, kdo bude baletní sál dále pronajímat dalším zájemcům. A tato jeho „podnikatelská činnost“ byla zohledněna ve výši nájmu směrem k MČ. Podle nového Občanského zákoníku však Valášek coby Spolek žádnou podnikatelskou činnost vyvíjet nemůže a tedy jakékoliv konání a aktivity, navrhované Servisním střediskem ve smlouvě, by byly v přímém rozporu se spolkovou činností Valášku i Živnostenským zákonem. Na tyto skutečnosti jsme řádně upozornili a z těchto důvodů odmítli takovouto smlouvu podepsat.

 

Nebyli jsme to tedy my, kdo jednání zdržoval, či dokonce sabotoval. Nebyli jsme to my, kdo připravil k podpisu právně vadnou nájemní smlouvu na pronájem prostor. A nebyli jsme to my, kdo následně předložil politické reprezentaci Prahy 8 návrh na výpověď Smlouvy společně s  Důvodovou zprávou, ve které je návrh výpovědi odůvodňován tvrzením „jednání se zástupci sdružení nevede ani po měsících trvání k dohodě“. Tyto argumenty jsou pro nás na základě výše uvedeného zcela nepochopitelné a hrubě zkreslující reálný stav věcí.

 

O celém tomto hrubě zkresleném postupu byl informován dopisem ze dne 9. 5. 2016 starosta MČ Praha 8 pan Roman Petrus, další zainteresovaní členové Rady MČ Praha 8, i bývalý ředitel Servisního střediska.

 

Dětský folklórní soubor Valášek si nejenom podle nás ale soudě i podle tisíců ocenění zaslouží naši pozornost. Zejména v době, kdy se nejenom vzhledem ke geopolitické situaci ve světě obracíme ke svým kořenům a tradicím, by měl být folklór a české a moravské zvyky něčím, co bychom si měli hýčkat a vést k nim naše děti. A to obzvlášť v případě, jestliže tyto děti kvůli těmto zvykům a tradici obětují čas, který by mohly trávit například na sociálních sítích se svými ostatními vrstevníky. Valášek vychoval za čtyřicet let své existence lidi, kteří mají ve svých srdcích úctu k tradici, lidským hodnotám a vzájemným mezilidským vztahům a na stejných principech stejný soubor vychovává i dnešní členy – děti od 3 do 15 let. A jejich rodiče si nepřejí nic jiného, než aby měl Valášek pro svou činnost takové podmínky, aby mohl existovat i dál.

 

 

 

My níže podepsaní tímto:

Žádáme, aby Rada Městské části Praha 8, respektive Zastupitelstvo Městské části Praha 8 svým rozhodnutím zajistilo dodržení podmínek usnesení Rady MČ Praha 8 číslo RMC 0208/2016 o ukončení vztahu mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8 a spolkem Radou rodičů a přátel dětského folklórního souboru Valášek – občanské sdružení, tj. aby byly dodrženy podmínky, vyplývající z Důvodové zprávy k výše popsanému Usnesení, na jehož základě bude moci Valášek provozovat svou činnost za stejných finančních podmínek, jako tomu bylo doposud.

 

 

Děkujeme

Za petiční výbor:

Mgr. Zuzana Filipová, 143 00, Praha 12, Jordana Jovkova 20Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

 

 

Hana Dolejší, 182 00, Praha 8, Binarova 1661

JUDr. Aleš Štalmach, 182 00, Praha 8, Vršní 417/4

Mgr. Kristýna Petrboková, 190 00, Praha 9, Bílinská 514

Tereza Valentíková, 186 00, Praha 8, U Sluncové 602/11

 

 


Mgr. Zuzana Filipová    Kontaktujte autora petice