Petice proti odchodu paní učitelky Jany Studnicové z MŠ Budovatelská

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Rada města Zlína, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

My, níže podepsaní rodiče, zákonní zástupci, přátelé  a žáci MŠ Budovatelská tímto vyjadřujeme nesouhlas s odchodem paní učitelky Jany Studnicové z Mateřské školy Zlín, Budovatelská 4819, příspěvková organizace,
 760 05 Zlín, IČ 71007270.

Z našeho pohledu jsou pedagogické kvality paní učitelky Jany Studnicové na velice dobré úrovni, její práce s dětmi je pro ně velkým přínosem. Svým přístupem vzbuzuje v dětech zájem o aktivity i nad rámec běžných osnov mateřské školky, z vlastní iniciativy vede Metodu dobrého startu pro přípravu předškolních dětí, zájmový kroužek Rarášci, kde děti vede ke zpěvu, tanci a vystupováním na různých akcích (domov důchodců, pro postižené děti, vítání občánků, Mikulášské besídky, nebo festival Škrpálek a mnoho dalších) připravuje a učí děti nebát se veřejných vystoupení a kolektivní práce.

Odchod paní učitelky Studnicové, který není projevem její svobodné vůle, jak vedení MŠ prezentuje, považujeme za nesprávný krok, už jen z důvodu přerušení již zmiňovaných aktivit v průběhu školního roku. Současná paní ředitelka staví osobní spor nad zájem dětí, kterých se to týká především. 

Pozastavujeme se také na tím, že ze strany vedení zákonní zástupci neobdrželi žádné vyrozumění o důvodech této změny.

 

  1. Požadujeme, aby paní učitelka Jana Studnicová zůstala
  2. Žádáme, aby při plánovaných odchodech učitelů byl prokazatelně brán zřetel i na názory rodičů - zákonných zástupců dětí.

Prostřednictvím této petice usilujeme o vyvolání jednání kompetentních orgánů o našich požadavcích a poté o zlepšení komunikace mezi zákonnými zástupci dětí, školkou a jejími zřizovateli. Věříme, že naše argumenty budou důsledně a s vážností brány v potaz.

 

S pozdravem členové petičního výboru

Kateřina Kudličková, Nad Vývozem 4864, 760 05 Zlín

Radka Zich, Podlesí II./5609, 760 05 Zlín

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

 


Kateřina Kudličková    Kontaktujte autora petice