Petice proti likvidaci přírodní aleje stromů v obci Zašová v lokalitě "Na Pohoři" v aleji polní cesty od vodojemu k lesu (směr do Zubří) a dalších stromů v přilehlém lese, v Beskydech na Valašsku

!!! SOS !!! - krásná přírodní alej na Valašsku prosí republiku o pomoc.
 
Nedovolme pokácení/likvidaci krásné přírodní aleje v Beskydech na Valašsku
 
 
Hezký sváteční večer,      Vážení spoluobčané,
 
naléhavá prosba na všechny z Vás, kterým není lhostejný osud naší krásné valašské přírody, našeho okolí, našich Beskyd, které máme rádi. 

Petice_alej_Pohoř_plakát_barevný.jpg

Vážení představitelé pozemkového úřadu ČR - pobočka pro ZLK na Vsetíně,

Vážení představitelé obce Zašová, obecního úřadu v Zašové,

Vážení představitelé projekční kanceláře AGPOL, z Olomouce

Vážení představitelé zhotovitele - společnosti STRABAG

dále na vědomí

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice

vyjadřujeme důrazný nesouhlas s připravovaným kácením velkého počtu krásných vzrostlých stromů (staletých dubů, lip, habrů,javorů a dalších) v celkovém počtu 138 stromů podél polní a lesní cesty v Zašové na Pohoři v úseku od vodojemu do lesa v rámci projektu vycházejícího z proběhlých pozemkových úprav, se kterým občané nebyli ze strany obce ani jiné instituce vůbec seznámeni.

Ačkoliv projekt má název "Protipovodňová a protierozní opatření", ve skutečnosti obsahuje vyasfaltování polní cesty. Přitom její současný stav bohatě postačuje svému účelu a k případné opravě není potřeba vykácet alej stromů. Takto stát utrácí naše peníze na asfaltování polních cest a ještě to vykazuje jako protipovodňová opatření! *Pozn. 

Toto kácení v uvedeném rozsahu je naprostá bezohlednost vůči přírodě a životnímu prostředí. Navržená náhradní výsadba nemůže a nebude ještě po mnoho dalších let tvořit plnohodnotnou náhradu za tyto pokácené stromy.

Z těchto důvodů žádáme:

Okamžité přerušení prací směřujících ke kácení a zahájení jednání na úpravě projektu v zájmu zamezení zbytečného kácení.

Řádné představení podoby projektu občanům ze strany projektanta, obce Zašová (případně dalších: Státního pozemkového úřad, odbor ŽP atd.)

 

Považujeme za nutné dále sdělit, že v posledních letech se zdůrazňuje téma potřeby, vhodnosti (jsou toho tzv. plná média včetně sociálních sítí a řada politických stran se v tom dokonce předhání) návratu alejí, remízků či obnovy starých cest v krajině.

My zde však již takovou nádhernou přírodní alej máme, tak ji nechme žít a neničme ji. Za dlouhé roky si k ní navíc velká část lidí vytvořila hluboký citový vztah a dává to jasně a důrazně najevo jak ve vzájemných rozhovorech, tak na sociálních sítích. Je třeba poznamenat, že pokud by došlo k pokácení aleje, vytvoří to v myslích a srdcích mnoha lidí hluboké a nesmazatelné jizvy, což si jistě nikdo nepřeje.

Řada stromů v této přírodní aleji jsou přitom v takovém věku a v takové kondici, že v budoucnu mohou být vyhlášeny jako památné stromy a tudíž požívat ještě zvláštní ochrany.

Likvidovat alej se zdravými stromy naprosto postrádá logiku i zhlediska aktuální ničivé kůrovcové kalamity v posledních letech (cca od r. 2017 dosud), kdy byla zdecimována podstatná část lesů v zemi. Z toho důvodu bychom si měli vážit a podporovat stromy, které tu ještě zbyly a pro něž kůrovec není hrozbou.  

V neposlední řadě mimochodem považujeme za nezbytné pozastavit se i nad tím, jakým způsobem projekt navrhuje nakládání se srážkovými vodami z veškerých řešených ploch a konstrukcí způsobem svedení do betonových žlabů, což znamená urychlení odtoku vody z krajiny a tím pádem zvýšení zátěže stávajícího kanalizační řádu v obci. To je na pováženou, jelikož není novou věcí trend i požadavky na zadržení/ likvidaci/zpomalení srážkových vod pokud možno v místě vzniku. Naopak přitížení formou nových zaústění ohrožuje střed a dolní část obce, kde je při větších deštích již dnes a odjakživa riziko jak vylití potoka, tak kolaps/přetížení kanalizačního řadu.

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že zvítězí zdravý rozum, ohled ke krajině a tedy i úcta vůči práci a dědictví našich předků

 

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

* Pozn. (vysvětlení:6.11.2020 Zde je třeba v rámci objektivnosti doplnit, že tento odstavec nám pan místostarosta Vlastimil Těhan důrazně vytkl (v pondělí 2.11.2020, kdy jsem se byl ptát na OÚ na podrobnosti) že to přece není pravda, dle jeho vyjádření se má kácet údajně z důvodu, že je vlastník sousedního pozemku nepustil na svůj pozemek a že nově má přibýt ještě odvodňovací betonový žlab podél nové polní cesty z toho důvodu, že je prý údajně nutné současnou alej po obou stranách vykácet...konec citace pana místostarosty. 

 Na druhou stranu složka s projektovou dokumentací, která byla na obecním úřadě k dispozici poslední 2 měsíce, tak tu si ve středu 4.11. po kontrolním dnu údajně "půjčil" státní pozemkový úřad - pobočka Vsetín. Dnes, v pátek 6.11.jsem volal ředitelce pobočky SPÚ Vsetín paní Němejcové, jaktože naši obecní složku odvezli pryč. Sdělila, že do toho nemá právo nahlížet nikdo krom účastníků řízení.//// To je přátelé naprosto absurdní, jelikož se jedná o veřejný projekt a stavbu za veřejné peníze a na obecních pozemcích, tudíž je i právem každého občana mít možnost seznámit se s dokumentací.)

(Doplnění 6.1.2021 - Toto se však ukázalo jako nepravdivá informace, protože dotyčný, pan, což dokazuje i následná omluva tomuto pánovi v prosincovém čísle Zašovských novin pánovi a jeho rodině v článku ze strany starosty obce.)

     


Ing. Jan Bolek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. Jan Bolek bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...