PETICE proti projektu"PARK HATĚ" a na podporu zřízení moderního a udržitelného parku ve staré školní zahradě v Brně - Ivanovicích

My, níže podepsaní občané žádáme, aby bylo upuštěno od realizace projektu PARK NA HATÍCH v podobě, v jaké je aktuálně zpracován a aby byl tento zásadně přepracován.  

Zejména žádáme:

- aby v prostoru zahrady nebyl připuštěn pohyb psů a realizováno žádné zařízení pro psy, - aby nebyly káceny stromy, u nichž to není nezbytné pro jejich zdravotní stav,

- aby nebyly rušeny travnaté plochy - nebyly zpevňovány další plochy (s výjimkou mlatových chodníčků), nebyly realizovány tzv. „posedové zídky“ – masivní bloky betonu, které lze – zejména v rovině – racionálně nahradit lavičkami,

- aby nebyl park využíván jako místo pro parkování aut,

- aby byl prostor jednoduše a nenáročně udržovatelný,

- aby byl prostor řešen zejména s ohledem na bezpečnost předškolních dětí, které tudy chodí do MŠ.  

Zdůvodnění: Projekt ideově vychází ze studie, která byla občanům Ivanovic představena v březnu r. 2010 a proti které už tenkrát protestovali formou petice.    

Pohyb psů je neslučitelný s provozem mateřské školky a s pohybem dětí v parku. Rušil by i obyvatele přilehlých RD. Navíc prostor je velmi malý a plochu pro volný výběh psů, která Ivanovicím dlouhodobě chybí, nemůže suplovat. Pro realizaci psího výběhu a cvičiště pro psy existují vhodnější lokality (např. rekultivovaná skládka zeminy v poli za ul. Jezerůvky).

Z pohledu problematiky sucha, která je pro celou oblast jižní Moravy naprosto zásadní, je projekt beznadějně zastaralý a jeho realizace by byla ostudou městské části. V cílovém stavu by podle návrhu měla být zpevněna téměř třetina ploch sadu. To by vedlo k výraznému zhoršení mezoklimatických podmínek, omezení zasakování srážkových vod.  Množství cestiček, propojení, zpevněných ploch, betonových monolitů „posedových zídek“ (pro větší akumulaci tepla v létě) roztříští stávající víceméně jednolité plochy tak, že nebude možná racionální údržba prostoru.

Kácení zdravých stromů v době, kdy je velmi obtížné udržet nové výsadby, musí mít vážné důvody. V případě zeleně má předcházet „podsadba“ mladých stromů. V prostoru bylo za posledních 20 let vykáceno velké množství stromů, z nichž většina vyžadovala pouze odborné arboristické ošetření, a i cenný lem tvořený kdouloněmi, mišpulemi a růží mnohokvětou, který stačilo pouze pročistit. Navrhovaná druhová skladba keřového patra tuto ztrátu nemá ambici nahradit.

Umístění parkoviště je neslučitelné s funkcí parku u školního zařízení. Je nutno ho vymístit do vstupní části, aby rekreační a pobytové plochy nebyly znečišťovány z hlediska ovzduší a rušeny hlukem a aby nebyly ohroženy volně se pohybující děti. Stejně jako doma auto neparkujeme v obytné části zahrady, i tady je nutno jej vymístit do vstupní části.

Projekt odráží touhu zadavatele „mít tam všechno“. Některá cvičební nářadí jsou ale nebezpečná pro děti předškolního věku, které tudy chodí do MŠ a vlastně tím činí prostor nevhodný pro tuto cílovou skupinu uživatelů.


ing. Radka Slatkovská    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji ing. Radka Slatkovská, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...