Zabránění změny zdroje vytápění (hnědouhelný multiprach) v Obalovně Týniště s.r.o.

IDNES_fotka_a_upravou_kopie1.jpg

My, níže podepsaní obyvatelé města Týnitě nad Orlicí a jeho okolí, zásadně nesouhlasíme s účelovou změnou zdroje vytápění Obalovny Týniště s.r.o..

Předložený záměr změny zdroje vytápění ze 100% zemním plynem na 66% hnědouhelným multiprachem a 33% zemním plynem (jako záložním zdrojem) má jediné pozitivum a to pro majitele obalovny = nižší provozní náklady. Naproti tomu negativa spojená s touto změnou dopadnou na veškerou populaci v Týništi a jeho okolí, stejně jako na životní prostředí, faunu a floru v okolí obalovny. Důkazem zhoršování životního prostředí jsou výsledky v rozptylové studii, která prokázala nárůst ve všech sledovných látkách.  Portál EIA


Zatímco současné enviromentální trendy vytlačují fosilní paliva na okraj, realizují se státní dotační programy na výměnu kotlů, podporují se obnovitelné zdroje energie a obecně se apeluje na větší ohled k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji a  v neposlední řadě také boj s dlouhodobým suchem, výměna zdroje vytápění obalovny v Týništi za rozemleté hnědé uhlí jde přesně opačným směrem a proti všem moderním poznatkům a postojům. Tímto záměrem se obalovna vrací do průmyslu 20. století. 

Požadujeme:
1) Revidování rozhodnutí krajského úřadu Královéhradeckého kraje číslo  KUKHK-12093/ZP/2020 nevyžadovat studii dopadů na životní prostředí EIA. 

2) Důkladné posouzení všech negativních dopadů požadované změny na okolní prostředí, kvalitu vzduchu i dopady na obyvatelstvo, faunu a floru (EVL, NATURA 2000). Záměr bude mít trvalý dopad na vyhlášená chráněná území a následně na funkčnost celého ekosystému, viz. zpráva z Muzea v O.h.. Nejde jen o zachování ekosystému, ale také o jeho rozvoj a prosperitu (o tom svědčí i učiněný krok vyhlášení chráněných oblastí ne jen na území celé ČR, ale i v zahraničí.) Oponentní posudek dopadů (studií) či povinnost vyhotovit EIA se jeví jako vhodný nástroj. 

3) Odborný přístup rozhodujících orgánů  a důraz na  priority ochrany veřejného zdraví a dlouhodbobě udržitelné kvality životního prostředí, nikoliv ekonomických zájmů podnikatelského subjektu. Záměr obalovny ovlivní životní podmínky pro několik následujících generací a foto: Martin Veselý, MAFRA


Ing. Lukáš Tošovský    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Lukáš Tošovský svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...