Nesouhlas s plánem výstavby silniční přeložky „Varianta Dubá 2“ dle studie „1/9 Liběchov – Dubá, přeložka“

Níže podepsaní občané obce Dubá -Zakšín, majitelé zdejších nemovitostí včetně památkově chráněných objektů, návštěvníci obce a jejího okolí, především CHKO Kokořínsko – Máchův kraj a občané ČR nesouhlasíme s variantou vedení plánované silniční trasy „Varianta Dubá 2“ plánované přeložky silnice „I/9 Liběchov – Dubá, přeložka“, jež byla zpracována na objednávku ŘSD ČR společností PUDIS a.s. v lednu 2021, přes území obce Dubá - Zakšín, a to přes její katastrální území, kód KU.790516.

Zdrojem informací, na které tato petice reaguje, je „Vyhledávací studie": "I/9 Liběchov – Dubá, přeložka", zpracována společností PUDIS a.s. v lednu 2021.

Peticí se obracíme na obecní a státní orgány se žádostí o aktivní vystupování proti plánu výstavby „I/9 Liběchov – Dubá, přeložka“.  

Důvody nesouhlasu: „Varianta Dubá 2“ „Přeložky“ silnice I. třídy I/9 je plánována přes území obce Dubá - Zakšín, kde protíná místa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj v oblastech ochrany I. a II. stupně, dále protíná významná místa obce a okolí, vede v bezprostřední blízkosti rodinných, rekreačních i památkově chráněných domů. „Varianta Dubá 2“ prochází morfologicky členitým územím, zasahuje do významných krajinných prvků, protíná území s výskytem kriticky ohrožených druhů živočichů (Botaurus stellaris), nebo dokonce druhů živočichů považovaných za vyhynulé (Pelecocera tricincta).

Plánovaná komunikace „I/9 Liběchov – Dubá, přeložka“ ve variantě „Dubá 2“ nejen, že protíná CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, navíc prezentuje dominantní masivní těleso mostní konstrukce přímo v centru katastru obce Dubá – Zakšín, přes údolí Zakšína, přes území Zakšínského potoka s hojným výskytem zdrojů pitné vody, je vedena přímo v těsné blízkosti obydlí a protíná pastviny, hojně využívané převážně pro chov koní a vodní drůbeže, tj. zemědělské aktivity vyžadující čisté prostředí. K udržení normových parametrů nivelety silničního tělesa jsou plánovány tři mostní konstrukce, které ve dvou případech zasahují přímo do skalního masivu kokořínských pískovců a jimi tvořenými specifickými údolími, jenž jsou jedním z primárních důvodů ochrany v předmětném CHKO.

Považujeme za zcela nepřípustné:

- vedení trasy přes území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

- vedení trasy středem obce Dubá - Zakšín v těsném sousedství s obydlenými domy

- vedení trasy územím s výskytem kriticky ohrožených druhů živočichů nebo živočichů považovaných za vyhynulé

- ohrožení vodního toku Zakšínského potoka s četnými zdroji pitné vody

- zničení krajinného rázu masivní mostní konstrukcí na území Dubá - Zakšín

- znehodnocení zemědělské orné půdy a pastvin

- negativní vlivy na průchodnost krajiny lidmi a zpřetrhání migračních cest divoké zvěře

- zhoršení životních podmínek hlučností, prašností a výfukovými plyny, včetně depozice celé palety toxických látek degradující život lidí i živé přírody

- kritické snížení atraktivity obce a jejího okolí jakožto rekreační a turistické oblasti

- snížení tržní ceny nemovitostí v obci a postupné vylidnění obce v důsledku odlivu obyvatelstva

- navyšování již existující dopravní zátěže v daném území o další nákladní tranzitní dopravu

 Vizualizace návrhu přeložky přes obec Zakšín:most_středem_Zakšína_(1).jpg

Za petiční výbor:

Zdeněk Němec, Marek Zelenka, doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D.

Za petiční výbor je oprávněn jednat: Zdeněk Němec


Zdeněk Němec    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Zdeněk Němec svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...