Náměty a návrhy pro veřejnou konzultaci k novele AZ

Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo 9. března 2011 na svých webových stránkách výzvu pro zasílání námětů a připomínek k novele autorského zákona. Pokud souhlasíte s níže uvedenými body, přidejte svůj podpis. Seznam těchto připomínek včetně podpisů zašlu 30. dubna 2011 na MK ČR.

Neuvažovat o zavedení paušálu za kopírovací zařízení

Navrhované zavedení paušálu je ve většině případů pro knihovny nevýhodné. Chceme zachovat stávající stav odvodů za kopie a současně vyloučit možnost zpoplatňovat kopírování evidentně „neautorských“ materiálů.

Zjednodušení textu a větší srozumitelnost AZ

Současné znění autorského zákona je pro laiky příliš složité a v mnoha případech dochází k rozdílným výkladů i samotnými odborníky. Požadujeme jasnou formulaci jednotlivých paragrafů, čímž by mohlo dojít k větší srozumitelnosti AZ široké veřejnosti.

Univerzální AZ i pro budoucí technologie

Autorský zákon zaostává za technickým vývojem. Navrhujeme vytvoření univerzálního zákona, který by vymezil obecné hranice a byl aplikovatelný i na nové technologie, které se v budoucnu objeví, případně umožnil jednoduché doplnění bez nutnosti přepracování celého zákona.

Zohlednění digitalizačních procesů v knihovnách

Knihovny mají uchovávat kulturní dědictví a zpřístupňovat ho široké veřejnosti. V současné době není úplně zřejmé, jak mohou nakládat s digitálními kopiemi svých fondů. Požadujeme jasné vymezení, co může knihovna digitalizovat a jakým způsobem lze s digitálními kopiemi nakládat.

Půjčování e-knih, elektronické dodávání dokumentů

Jasně vymezit pojem e-kniha a nastavit pravidla pro legální půjčování e-dokumentů v prostředí knihoven na mobilní zařízení uživatelů nebo na PC uživatelů např. pomocí vzdáleného přístupu. Současně upravit poplatky za odvody u služeb EDD tak, aby byly opět zajímavé pro uživatele.

Větší transparentnost při rozdělování poplatků

V souladu s výzvou veřejné konzultace MK apelujeme na větší transparentnost při rozdělování poplatků za kopie autorům.

Volná a osiřelá díla

Zavést zákonnou povinnost kolektivním správcům spravovat seznamy volných a osiřelých děl.

 

V Brně dne 27. dubna 2011


Martin Krčál a Jan Kříž    Kontaktujte autora petice