Petice za zachování pátku a soboty jako volebních dnů

Důležité upozornění: Prosím podepište petici přednostně na Portálu občana, s ověřením přes identitu občana nebo bankovní identitu. Podpis prostřednictvím Portálu občana má dle českých zákonů větší právní váhu než vyplnění místního formuláře. Zvyšuje se tak význam petice, což může pomoci při jejím vypořádání Parlamentem ČR.

My, níže podepsaní občané, žádáme, aby zákonodárci zachovali konání voleb ve dvou dnech (pátek 14–22 h a sobota 8–14 h).

Vláda navrhla, aby se volby konaly jen v pátek (7–22 h). O návrhu bude jednat Parlament ČR.

Cílem této petice je zachování dvou volebních dnů (pátek 14–22 h a sobota 8–14 h). Vyhovuje vám současný systém? Nechcete nic měnit? Pak prosím podepište petici. (Nezapomeňte podpis ve formuláři na této stránce potvrdit pomocí odkazu, který vám bude po vložení podpisu odeslán.)

Podrobnosti k petici: www.dvadnyvoleb.cz

Petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod. Adresát petice: Česká republika – Kancelář Poslanecké sněmovny, Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1.

SHRNUTÍ

Dle aktuálně platné právní úpravy probíhá hlasování ve volbách v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Česká vláda schválila 1. února 2023 návrh zákona o správě voleb. Návrh zákona byl předán k projednání Parlamentu ČR.

Součástí návrhu je i změna doby konání voleb (§ 2): „Na území České republiky se volby konají v pátek. Hlasování začíná v 7:00 hodin a končí ve 22:00 hodin.

Tato petice je občanskou snahou o to, aby volebními dny byly i nadále pátek a sobota, s obvyklými časy hlasování.

ODŮVODNĚNÍ PETIČNÍHO NÁVRHU

Neexistuje žádný zásadní důvod měnit dlouhodobě používaný systém voleb, který se osvědčil a který funguje.

Hlavní nevýhody vládního návrhu jsou následující:

 • Vyloučení volební účasti některých občanů

  Ve vypořádání připomínek k návrhu zákona se mj. uvádí: „Nebyl identifikován typ voliče, který by mohl volit jedině v sobotu a musel svoji voličskou motivaci kvůli hlasování v pátek potlačit.

  Autor petice uvádí tři skupiny, v nichž mohou někteří voliči volit jedině v sobotu (resp. jen v jeden ze dvou dnů):

  a) Lékaři, hasiči a další profese, u nichž jsou či mohou být uplatňovány pracovní směny o délce 24 hodin.

  b) Pracovníci, kteří odjíždějí na celý týden do zaměstnání do vzdálené lokality a domů se vracejí až v pátek večer.

  c) Pracovníci např. ve výrobě, kteří mají v navrhovaný den voleb (pátek) dvě směny (typicky od 6 do 22 hodin).

  (Pro úplnost lze zmínit, že původní návrh zákona obsahoval možnost volit s předstihem, ve středu na obecním úřadě. Tato možnost byla v konečné verzi vládního návrhu vypuštěna.)

 • Komplikace pro rodiče a učitele

  Volební místnosti jsou často ve školách. Navrhovaným termínem konání voleb po celý pátek by došlo k výraznějšímu zásahu do organizace školního dne, než jak je tomu v současnosti.

  Návrh mj. přináší ředitelům škol možnost vyhlásit pro žáky volný den. Tato možnost ale není (především pro rodiče menších dětí) vhodným řešením.

  V důvodové zprávě se také uvádí, že škola může v den voleb zorganizovat školní vyučování mimo budovu školy (školní výlet, exkurze, divadelní či filmové představení). Tento postup může představovat komplikaci pro pedagogický sbor.

  Z obou důvodů tak dochází k situaci, kdy řešení pseudoproblému (údajně nevyhovující termín voleb) přináší nové problémy, a to problémy reálné (zajištění péče o malé děti a/nebo nutnost změny organizace školního dne). Takový postup není logický.

  Obecně nemá opodstatnění kvůli volbám (které mohou probíhat jako dosud) zvyšovat omezení školního vyučování nad rámec současného rozsahu.

 • Větší náročnost zpracování a vyšší riziko chybovosti

  Volební den by nově měl trvat 15 hodin. Následné sčítání hlasů by pro členy volební komise představovalo velkou zátěž (zejména v případě voleb do zastupitelstev ve větších městech). Nelze rovněž vyloučit riziko zvýšení chybovosti zpracování, s ohledem na celkovou délku „pracovního dne“ komisařů.

  Volební komise se již dnes potýkají s nedostatkem zájemců o práci v komisi. Vidina volebního „maratonu“ zřejmě zájem o činnost komisaře nezlepší.

Další argumenty, dokumenty a informace jsou k dispozici na webu www.dvadnyvoleb.cz.

Děkuji za podporu petice a za její sdílení.

Mgr. Tomáš Mosler (autor petice)
Jánská 555, 261 01 Příbram


Tomáš Mosler    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Tomáš Mosler bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...