Nejoblíbenější petice v roce 2011 - Česká republika

Pořád | 24 hodin | 7 dní | 30 dní | Minulý měsíc | 12 měsíců | Letos (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Petice proti likvidaci kulturní památky Propadliny na Žebračce.

Ministerstvo financí ČR (MF ČR) se v současné době rozhodlo zadat veřejnou zakázku s názvem „Likvidace opuštěného důlního díla Žebračka“ve zlatohorském rudném revíru jejím plným závozem,při kterém nemají stavební náklady přesáhnout 83 300 000 Kč bez DPH.Plná fyzická likvidace má být provedena vhodným zásypovým materiálem v celkovém objemu 120 až 140 tisíc m3. Stát tak chce „utopit“ téměř 100 miliónů korun v propadlém důlním díle, které zde existuje již 26 let a v roce 1994 bylo vyhlášeno

Vytvořeno: 2011-08-30

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 654 650
2011 493 490

Petice proti rasovému násilí v České republice

My občané České republiky, občané romské menšiny žijící na území České republiky jako jednotlivci – rezolutně odmítáme jakékoliv projevy rasové a jiné formy násilí, ať je páchána jakoukoliv stranou či skupinou obyvatel, ať už se jedná o tzv. mačetový útok či útok v Rumburku ze strany romské skupiny směrem k majoritní části populace. Tímto se rezolutně od takovýchto činů distancujeme a žádáme současně policii ČR, aby v obou případech provedla velmi důsledná šetření. Zároveň se obracíme na minist

Vytvořeno: 2011-08-23

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 515 479
2011 493 458

PETICE K ÚPRAVĚ HODNOCENÍ MATURITNÍCH PÍSEMNÝCH PRACÍ

PETICE K ÚPRAVĚ HODNOCENÍ MATURITNÍCH PÍSEMNÝCH PRACÍ dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Nesouhlasíme s úpravou pravidel organizace hodnocení písemných prací, podle které, počínaje jarním termínem maturitní zkoušky 2012, bude hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků probíhat tak, že písemnou práci žáka nebude hodnotit hodnotitel z téže školy; písemné práce bude k hodnocení hodnotitelům přidělovat centrálně CERMAT

Vytvořeno: 2011-11-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 565 565
2011 484 484

Petice za zachování stávajících prostor pro výtvarný obor ZUŠ

Rada Města Zlína rozhodla zřídit dvě třídy MŠ v prostorách výtvarného oboru ZUŠ Zlín - Malenovice pro asi 48 předškolních dětí převážně ze Zlína. Rada byla mylně informována o možnosti přestěhování oboru do prostor 8.ZŠ. Na 8.ZŠ prostory pro 233 žáků výtvarného oboru nejsou. Byla nabídnuta pouze jedna málo osvětlená místnost. Žádáme proto o přehodnocení a změnu stávajícího usnesení 23/8MR/2011, které by vedlo k zániku VO pro žáky z Malenovic.

Vytvořeno: 2011-06-29

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 431 430
2011 431 430

Nový skatepark v Liberci

Podepsáním této petice dává každý účastník najevo zájem o výstavbu a následné používání nového skateparku v Liberci, následné závody a akce zde konané. Park bude navržen tak, aby vyhovoval současným standardům jak skateboardingu, tak bmx a dalším sportům zde provozovaným. Také podpisem podporuje vedení skateparku jako sportovního areálu.

Vytvořeno: 2011-06-10

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 446 438
2011 428 420

Výzva k zodpovědnosti 2011

Vážení spoluobčané, právě dnes prokažte, že jste slušní a kompetentní.  Přihlaste se k této výzvě. Již přes dvacet let máme pocit, že nikdo z veřejných činitelů za nic nezodpovídá, vše se stává pouze náhodou či omylem. Požadujeme od našich politiků připravit novelu trestního zákona, která bude, nám občanům, zaručovat aby veřejní činitelé mohli jít do vězení až na pět let, pokud způsobí z nedbalosti škodu velkého rozsahu na majetku státu nebo obce, či pokud způsobí těžkou újmu na zdraví nebo smrt

Vytvořeno: 2011-07-14

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 436 434
2011 405 403

Vybudování ČOV v RS v Hutisku - Solanci

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a Zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním   Za vybudování čističky odpadních vod v rekreačním středisku v Hutisku - Solanci, bez níž již další provoz tohoto střediska není možný (současný stav likvidace odpadních vod je již nevyhovující, neekonomický, dle legislativy je ČOV nutná!)   adresovaná: zastupitelstvo města Kyjova Masarykovo nám. 30, 69701 Kyjov Dům dětí a mládeže Kyjov má rekreační středisko v Hutisku - Solanci ve výpůjčce od Města K

Vytvořeno: 2011-12-11

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 362 360
2011 362 360

Petice proti pausalizaci romskeho problemu

PETICE PROTI PAUŠALIZACI ROMSKÉHO PROBLÉMU My, Romové a občané ČR, rezolutně odmítáme jakékoliv projevy rasového a jiných forem násilí, ať je pácháno jakoukoliv stranou či skupinou obyvatel v České Republice. My, Romové tímto odsuzujeme extrémně napjatou situaci mezi Romy a majoritní společností, která vyústila v princip uplatňování kolektivní viny. Paušalizace romského problému eskalovala do závratných měřítek, kdy se od nás, Romů, odvrací zády naši známí, sousedé a naši spolupracovníci z ř

Vytvořeno: 2011-11-17

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 435 366
2011 354 292

Petice proti stehovani se do vitkovic !!!

Dobry den podavam peticy proti zboreni bazalu a tak prestehovani baniku do vitkovic !!

Vytvořeno: 2011-12-28

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 429 403
2011 349 326

AURORA 2011 - boj proti korupci

Podporuji okamžité přijetí zákona o Prokázání majtku - s povinností prokázat majetek nad 10.000.000,- Kč pro všechny občany ČR a cizince v ČR trvale žijící, pod přísnou sankcí. Podporuji přijetí zákona o převedení akcií na doručitele na akcie na jméno s tím, že pokud nebude do jednoho roku akcie převedena propadne ve prospěch státu. Podporuji přijetí zákona, který jasně deklaruje zákaz zadávání veřejných zakázek subjektům s nerozkrytou majetkovou strukturou bez ohledu na velikost vlastnického po

Vytvořeno: 2011-07-22

Časové období Všechny země Česká republika
Pořád 344 342
2011 323 322