PETICE ZA ODSTOUPENÍ A DEMISI VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení spoluobčané

Pomyslný džbán trpělivosti již delší dobu přetéká a stává se základem reálné reakce občanů! Jednou z nich je uvědomění si toho, co stihly vládní garnitury za 22 let v ČSSR pak ČSFR a nakonec ČR napáchat. Podobně jako Husité před 600 lety brojili proti nesvobodě a útlaku ze strany tehdy vládnoucí církve, tak i dnes je nutný odpor proti svévolné vládě mocnářů. Našimi zbraňemi nechť jsou demokratické prostředky garantované ústavou. Dříve, než elita naši nejvyšší právní normu změní k nepoznání. Občané České republiky, čtěte prosím pozorně, s myslí otevřenou. Možná jsme již tak zastřeni a ovlivněni tempem doby i provládními médii, že si neuvědomujeme podstatu současného stavu a samotné chyby systému a života nejen občanského. Stačí se na pár minut zastavit, rozhlédnout, snad jednou pro vždy prozřít. Pouze zisk, zdánlivé a pro mnohé nedostižné pohodlí, mamon vytváří tu nezdravou podobu existence každého z nás. Žijeme ve špíně, stresu, zlobě, nenávisti a materialismu striktně komerčního prostředí zavaleni pouze starostmi a stále více ochuzeni o přirozený smích, radost, společenskou podobu života. Pojďme se zamyslet nad budoucností lidského společenství. Je to opět o vůli našich vládních zástupců. Volíme je však my! Snad bychom měli začít přemýšlet o zametení schodišť paláců vyvolených. Od Obecních úřadů až po Brusel! Případně i obráceně. Uvědomme si jen, kolik práv a svobod, jistot a dalších historií vymožených věcí jsme ztratili zaslepeni pozlátkem obrovských zásob zboží, které si teoreticky můžeme a hlavně chceme koupit bez uvědomění si malichernosti a zbytečnosti 80% nabídky. Neustálé nástavby jednoho druhu zboží a vznik dalších nepotřebných věcí nejen zatěžuje náš život stále většími nároky na obnos vydělaných peněz a čas strávený v zaměstnání. Materialismem ovlivněná společnost tímto nadbytkem a neustálou produkcí ničí bio a ekologický základ Země. Těžba surovin pro ukojení nadbytku a stále větší produkce odpadu je z nadhledu skutečně úkazem vražedné slepoty člověka.

Národy Československa svrhly vládu jedné strany a získaly svobodu. Lidé však omámeni otevřeným prostorem a přísliby blahobytu nechali naši republiku zadlužit a rozkrást. Občané ČR pouze přihlížejí změnám zákonů, které ničí nejen nezávislost státu, ale i lidskost. Liberálně, údajně demokratická vláda v převážně pravicové režii, nás jako občany škrtí a existenčně likviduje již téměř čtvrtstoletí. A nejen to. Totální rozvrácení právního systému, vznik údajně studijních institucí, které mají vliv na zákonodárce, politickou moc v zemi a také úsudek občanů, znehodnocený soudní systém a politicky ovlivněné soudy nejvyšších instancí schopné vykládat Ústavu dle žádaných měřítek, to vše je skutečně hodné vzdoru. Mnoho dalšího mění naše životy a především mění naši společnost ve feudální, otrokářskou a nelidskou. Další nové reformy jen ukazují směr, kterým se naše vláda odhodlala jít. Porušením předvolebních slibů některých částí koalice se vláda znovu pustila do likvidace historicky podložených aktů získání práv občanů a především pracujících lidí. Znehodnocením zákoníku práce naši noví páni ničí i onu historii, ale po rozkradení bohatství republiky, ničí i hodnotu naší práce a práce našich předků, ničí i naše životy! Lidé dnes mají strach. Strach nejen v zaměstnání vyslovit svůj názor či výtku. Mají strach o svou existeci, mají strach o prácovní místo, mají strach nejít do práce v případě nemoci, mají strach z postihů a diskriminace, bossingu. Zaměstnanci se bojí založit odborovou organizaci nebo do ní vstoupit z důvodu ohrožení sebe sama. Lidé jsou dnes často pod tlakem nejen, co se pracovních povinností týče, ale také pod tlakem ekonomickým. Pod tlakem společenským. Pod tlakem vlastních tužeb a tvrdé reality. Lidé se bojí! Ve 21.století se bojí! Vlády České republiky přijetím západních hodnot a systému přivedly na své občany nový, dávno zapomenutý i nepoznaný strach. Dle našich nejvyšších zákonných norem mají lidé stále právo na práci za mzdu odpovídající jejich potřebám. Což už není reálná pravda. Máme stále všichni právo na dostupnou a stejně kvalitní lékařskou péči. Pro mnohé občany naší země toto již také neplatí. Zvýhodňování bohatých se projevuje ve všech oblastech života včetně přístupu ke vzdělání. Máme právo na střechu nad hlavou. Pro většinu občanů je bankovní hypotéka snem a státní byt nedosažitelný vzhledem k obálkovým metodám městských úřadů.

Nadešel čas vzít si svá práva zpět. Využijme všech zákonných prostředků demokratické země a všech ustanovení našich nejvyšších právních norem k dosažení nápravy. Listina práv a svobod nám zejména říká:

 • -Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
 • -Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení
 • -Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu
 • -Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.
 • -Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny
 • -Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky
 • -Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří a při nezpůsobilosti k práci, jakož i při ztrátě živitele. Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek
 • -Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon
 • -Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči
 • -Každý má právo na vzdělání. Občané mají právo na bezplatné vzdělání.
 • -Každý má právo na příznivé životní prostředí

Na vše mají občané ČR právo dle Ústavy republiky i Listiny práv a svobod. Těchto práv se však nemohou domoci pro insolvenci uměle tvořenou systémem vlivu peněz úzké skupiny lidí, kteří převyšují nižší a střední třídu obyvatelstva svou absolutní mocí. Už samotné faktické rozdělení občanů do společenskoekonomických tříd je jasným obrazem stavu veřejných věcí. My, podepsaní (hlasující) občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme, aby členové vlády Petra Nečase odstoupili a aby premiér vložil do rukou prezidenta republiky demisi svou i celé své vlády. Tento požadavek vzniká na základě evidentní neschopnosti současné vlády vést naši zemi k prosperitě. Neschopnosti vlády učinit taková opatření, která povedou k rozvoji zemědělství, průmyslu, obchodu, služeb, ke zvýšení počtu pracovních míst a v konečném důsledku ke zvýšení životní úrovně především nízkopříjmových skupin obyvatel. Vláda zahájením svých reforem pouze přesouvá kapitál a majetek občanů do rukou soukromých fondů a korporací. Není schopna zabezpečit finance státu a nést zodpovědnost za svěřený majetek občanů. Na neschopnost vlády už doplácí zdravotnictví, školství, bezpečnostní složky, jednotlivci v produktivním věku a lidé v penzi již dnes. Reformy ovlivní další skupiny obyvatelstva. Invalidy a chronicky nemocné, rodiny s dětmi a samoživitele. Neustálé zvyšování cen a údajné úspory nejsou produktivní investiční vizí. Tyto reformy povedou k zániku a destrukci státu. Povedou k dalším existenčním problémům soukromých i právnických osob. Reformy povedou také ke zhoršení výživy a zdraví obyvatelstva, zhoršení stupně vzdělanosti, ke strachu a dalším negativním jevům.

Během voleb do PS PČR lidé volili strany a jejich program. Vznikem vládní koalice se programové prohlášení změnilo natolik, že je nelze považovat za legitimní a vítězné. Většina občanů České republiky s reformami pod taktovkou vlády Petra Nečase nesouhlasí i z důvodů nedůvěryhodnosti. Korupčních kauz a nesrovnalostí je již tolik, že i přes znovuzískanou důvěru vlády na půdě parlamentu nelze ani uvažovat o důvěře obyvatelstva. My níže podepsaní požadujeme demisi vlády, která si demokratické principy ohýbá dle svých potřeb a svobodu vykládá jako společenské dogma, likvidujíce své odpůrce. Promyšlená propaganda učí naše děti vidět svět pouze skrze materialismus. Říká lidem pouze půl pravdy o minulosti a realizuje způsoby, jak člověka jiného názoru společensky znemožnit. Nechceme vládu, která vhání finance lidu republiky do kapes těch, kteří to nepotřebují. Nechceme předsedu vlády, který pracuje spolu s ministrem financí na dalším prohlubování rozdílů mezi lidmi a vytváření dvou významných společenských tříd. Už jsou lidé skutečně jen bohatí a nemajetní, což rozhodně není krokem vpřed, ale několik desítek až set let zpět! Vládo České republiky, další ožebračení občanů již nedovolíme a proto sepisujeme tuto petici, která by měla být vyslyšena a brána velmi vážně. Slibů již bylo dost. Petice za odstoupení a demisi vlády je reálným krokem, který má svůj základ v ústavě naší země. Využíváme svého práva a vyzýváme členy současné vládní moci k odchodu z funkcí!

TRPĚLIVOST NEPŘINESLA RŮŽE, ALE POUZE TRNÍ. REPUBLIKU LIDEM!

Prohlédněte mediální lži – buďte sami sebou!

www.ksds.cz