Petice: Žádám o vyvěšení státní vlajky ČR na budově Národního muzea.

adresováno:

Vláda České republiky

orgány státní správy a samosprávy ČR

Policie České republiky

Požaduji tímto, aby na budově Národního muzea a ostatních budovách a památkách byla vyvěšena vedle dosud samostatně visící vlajky Ukrajiny i státní vlajka České republiky. Pokud se tak nestane, trvám na to, aby byla samostatně visící vlajka Ukrajiny sejmuta, neboť to veřejnost vnímá nejen jako porušování zákona, ale i pohrdání naší státností. Dovolávám se tímto dodržování níže uvedeného zákona:334808286_871464053959430_687827719714119315.jpg

Zákon č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů hovoří jasně:

Státní vlajka

 • 7

(1) Státní vlajku vyvěšují oprávněné osoby uvedené v § 2 písm. a) až t) na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků, při příležitostech republikového významu vyhlášených Ministerstvem vnitra nebo příležitostech místního významu vyhlášených krajem nebo obcí.

(2) Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni uvedeném v odstavci 1.

(3) Při příležitostech uvedených v odstavci 1 lze namísto státní vlajky použít její napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem šířky a délky.

(4) Na budovách, v nichž sídlí oprávněné osoby uvedené v § 2 písm. a) až o), může být státní vlajka vyvěšena trvale.

(5) Státní vlajku mohou vyvěšovat vedoucí diplomatických misí a konzulárních úřadů České republiky na služebních dopravních prostředcích, a to při slavnostních příležitostech a pokud je to v zemi jejich působení obvyklé.

(6) Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv.

 

 • 8

Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt

 1. a) vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,
 2. b) uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek, nebo
 3. c) v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek.

 

 • 9

Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla:

 1. a) při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře,
 2. b) při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů,
 3. c) státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy,
 4. d) státní vlajka se umísťuje vždy v předsednictvu shromáždění, žerď pro státní vlajku se umísťuje vlevo od řečnického pultu při čelním pohledu na tento pult,
 5. e) státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny,
 6. f) vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě státní vlajky na ni nesmí být upevněna žádná jiná vlajka,
 7. g) státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země,
 8. h) při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi,
 9. i) při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště,
 10. j) na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice,
 11. k) státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.

 

S ohledem na výše uvedené požaduji, aby na budově Národního muzea a ostatních budovách a památkách byla vyvěšena vedle dosud samostatně visící vlajky Ukrajiny i státní vlajka České republiky. Pokud se tak nestane, trvám na to, aby byla samostatně visící vlajka Ukrajiny sejmuta, neboť to veřejnost vnímá nejen jako porušování zákona, ale i pohrdání naší státností.

V Praze dne 17. března 2023

Michal Malý Praha 8, autor petice


Michal Malý    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Michal Malý bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...