Výzva na podporu humanitních a sociálněvědních oborů

Kontaktujte autora petice

Pozvánka na pondělní shromáždění Kolaps systému ?!

2024-06-01 21:28:18

Vážení přátelé,

přijměte prosím pozvání na pondělí 3. června, kdy se od 16:00 odehraje shromáždění, jehož cílem je zdůraznit přetrvávající krizové podfinancování univerzit a výzkumu. Velmi rádi bychom podpořili aktivity České konference rektorů i MŠMT v předvečer jednání o státním rozpočtu, byť se domníváme, že pro budoucí prosperitu jsou zapotřebí kroky ještě výraznější.
V tuto chvíli se k akci přidaly asociace děkanů a děkanek filozofických, právnických, pedagogických i teologických fakult, Rada vysokých škol, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Lékařská fakulta Plzeň, řada fakultních a univerzitních senátů, FAMU, DAMU, nesčetně odborových organizací i ústavy Akademie věd a další. K tématu v podobném smyslu promlouvá také Česká konference rektorů a vedení jednotlivých vysokých škol.
Ze zkušenosti bohužel víme, že bez zdůraznění našich požadavků můžeme být opět oslyšeni a systém se v mnoha ohledech přiblíží kolapsu.
Přijďte, prosím, na začátek akce na náměstí Jana Palacha, pokračovat budeme k Úřadu Vlády ČR, Ministerstvu financí a k MŠMT.
Naše aktivity mají komplementární charakter s dalšími typy vyjednávání, Asociace děkanů filozofických fakult se mimo jiné sešla s vedením Pirátské strany a STAN, kde byla explicitně našim nárokům vyslovena podpora a příslib podpory během klíčového jednání Vlády ČR.
Můžete-li, sdílejte tuto zprávu a pozvání, máte-li možnost, upozorněte na akci média.
Více najdete zde:
Kolaps systému | Hodina pravdy
Děkujeme za přízeň!
Za Hodinu pravdy Petr Bilík


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Protest 3. června 2024! Akce Kolaps systému

2024-05-03 21:19:38

Dva roky varujeme před kolapsem systému vysokých škol. 
Jedinou změnou je, že se vystřídali tři ministři, na Úřadu vlády v segmentu vědy a výzkumu právě probíhá chaotická rotace, ale mzdová situace na našich fakultách i na mnoha dalších institucích je katastrofální. 
Připojte se k další, nezbytné fázi protestů!
Událost zde:

Kolaps systému ?! | Facebook


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Protest 3. června 2024! Akce Kolaps systému

2024-05-03 21:15:27

Dva roky varujeme před kolapsem systému vysokých škol. 
Jedinou změnou je, že se vystřídali tři ministři, na Úřadu vlády v segmentu vědy a výzkumu právě probíhá chaotická rotace, ale mzdová situace na našich fakultách i na mnoha dalších institucích je katastrofální. 
Připojte se k další, nezbytné fázi protestů!
Událost zde:

Kolaps systému ?! | Facebook


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Prosba o oslovení zahraničních kolegyň/kolegů na našich fakultách

2023-08-12 15:31:38

Milí přátelé,

rozhodli jsme se oslovit zahraniční kolegy na našich pracovištích s iniciativou stručně pojmenovanou Dear Colleagues... Jejich (často zoufalé) podmínky a sdílené zkušenosti jsou natolik alarmující, že vypovídají velmi hodnověrně o sociálněvědním a humanitním sektoru tuzemských vysokých škol.
Prosíme proto, máte-li ve svém okolí někoho, kdo by v krátkosti mohl vypovědět o své situaci, stačí zaslat níže uvedený odkaz, kde je popsán jednoduchý postup i mail k zaslání výsledného textu. Taktéž jsme vyvěsili první case study a další máme nachystány.
Jak se ukazuje, náš hlas je neustále ignorován, snad se média, veřejnost i politici důsledněji zamyslí u případů těch, kdo mají intenzivní srovnání se světem a pokusili se realizovat své kariéry v České republice, jíž důvěřovali a oblíbili si ji. Hned první text je ostatně dostatečně znepokojující...

Rádi bychom shromáždili adekvátní množství svědectví do začátku září, aby argumentačně pomohly během chystaných protestních akcí. 


https://hodinapravdy.cz/dear-colleagues-initiative/
 

 


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Dopis Asociace děkanů filozofických fakult

2023-05-28 18:38:33

V uplynulém týdnu jednala v Olomouci Asociace děkanů filozofických fakult. Výsledkem byl mimo jiné dopis směřovaný ministrovi školství, Radě vysokých škol a České konferenci rektorů. Děkanské grémium je připraveno v případě, že téma nebude adekvátně řešeno, podpořit razantní kroky odborů i neformálních uskupení. Očekáváme jednání ministra Mikuláše Beka na jednání České konference rektorů 8. června...
 
V Olomouci, 26. 5. 2023
 
Vážený pane ministře, magnificence, vážení představitelé RVŠ, vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dovolte nám, abychom v návaznosti na aktivity směřující k řešení podfinancování vysokých škol a v reakci na výzvu senátů filozofických a humanitních fakult v ČR požádali o okamžitou nápravu dlouhodobě neutěšeného stavu. Z dosavadních debat a analýz mnoha zainteresovaných aktérů je nezpochybnitelné, že se námi reprezentované fakulty potýkají s krizí, která zabraňuje konkurenceschopnosti nejen v mezinárodním měřítku, ale i ve srovnání s regionálním školstvím. Je také evidentní, že není možné spoléhat na autonomii vysokých škol bez dorovnání celkového deficitu, na jehož existenci se v průběhu jednání, která jsme vedli v posledním roce, shodli zástupci všech relevantních reprezentací, včetně zástupců MŠMT.
Naším cílem není pouze zrovnoprávnění s ostatními obory, ale především důstojné ohodnocení práce na filozofických a humanitních fakultách, které bude adekvátní požadavkům na vysokou kvalifikaci i požadovaný souběh pedagogického a vědeckého výkonu. V tuto chvíli zažíváme odchod talentů a nejsme schopni solidně motivovat nastupující generaci. Situace se přitom vyvíjí a od letošního roku sledujeme prudký nárůst uchazečského zájmu, který bude kulminovat v následujících letech. Mělo by být v zájmu státu, abychom situaci stabilizovali a vytvořili co nejlepší podmínky pro vzdělávání a výzkum v oblastech, které se ukazují být klíčovými ve chvíli zlomových civilizačních změn, kterými jako společnost procházíme.

S pozdravem
Jan Stejskal, děkan FF UP
za Asociaci děkanů FF ČR

 

 

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Výzva Asociaci děkanů a shrnutí nynější situace

2023-05-23 18:03:24

Vážení přátelé, nynější vláda střídá ministry školství jako na běžícím pásu. S každým z nich odcházejí přísliby, na kterých jsme se společně shodli.V posledních týdnech se už jen dozvídáme data, kdy má být něco zásadního k naší problematice sděleno. Do sdělených priorit se podfinancované vysoké školy nevešly a prozatím není ani jasné, zda fakt, že nynější trable se středními školami budou eskalovat za pár let na univerzitách, někomu dochází...Pokud se něco současnému vedení MŠMT daří, pak je to rostoucí napětí v akademických řadách.Shrnutí naleznete níže, stejně jako výzvu k děkankám a děkanům filozofických fakult, jejichž zasedání proběhne za dva dny.Za rok vyjednávání a snah jsme vytvořili akceschopná grémia a zastoupení, získali nebývalou podporu, a této energie hodláme maximálně využít.

Prosíme, abyste se přihlásili k odběru newsletteru na stránkách Hodiny pravdy. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Předání petice, informace a blízké aktivity

2023-04-19 13:33:02

Milí přátelé, dovolujeme si několik informací a drobné shrnutí brzkého dění.
Každou středu probíhá od 10:00 hybridní koordinační setkávání jádra Hodiny pravdy, v případě zájmu se můžete online účastnit, bližší informace naleznete v nově zřízených newsletterech iniciativy, které vřele doporučujeme po přihlášení odebírat, link je zde: http://eepurl.com/ioz2xU
V pátek 21. dubna v 11:00 předáme petici s 4000 podpisy na MŠMT. Sraz na místě (Karmelitská 529/5) bude 10:45, předpokládáme pouze zainteresovanou delegaci, nikoliv demonstraci. Druhý výtisk bude určen předsedovi vlády, ale předán bude rovněž na MŠMT.
21. duben je rovněž deadlinem pro dodání materiálů ze strany univerzit k analýze na MŠMT a jednání vlády.
26. dubna vystoupí dva předsedové Asociace děkanů FF ve školském výboru sněmovny parlamentu ČR (Robert Antonín a Jan Stejskal) s osvětlením našich problémů a témat.
12. května proběhne za účasti Asociace děkanů FF speciální kulatý stůl svolaný ředitelem CEITECu Jiřím Nantlem v pověření premiérem Fialou s tématem podfinancování sociálních a humanitních věd. Kromě zastoupení vlády budou přítomni i členové České konference rektorů a Rady vysokých škol.
25.-26. května je plánováno jednání Asociace děkanů FF v Olomouci s vícero aktéry včetně ředitelky Radky Wildové. Téma je opět identické.
Jednání tedy intenzivně pokračují a skutečně neustoupíme, zvláště cítíme-li vaši podporu. Jen pro informaci, možná dokonce nekompletně: V tuto chvíli se k naší iniciativě explicitně skrze vedení či senáty přidaly následující instituce: AS FF UK, AS FF OU, AS FF UPCE, AS FF UHK, AS FF JU, AS FF MU, AS FF UP, AS FF UJEP, AS FHS UK, AV ČR, AS FU OU, AS JAMU, AS FA ČVUT, FF ZČU, EF TUL, AS FA VUT, FPF SLU, AS CMTF UP, VOS PřF UP, VOS CATRIN, ETF UK, PF UK, PF UP
Stále pevně doufáme, že vláda, jež je z valné většiny sestavena z absolventů či přímo kolegů z humanitních a sociálněvědních oborů a jejíž podpora je do značné míry tvořena vysokoškolsky vzdělanou vrstvou populace vezme vážně své deklarované priority a zamezí pokračujícímu krizovému stavu v klíčové oblasti.

Petr Fiala - politologie

Mikuláš Bek - muzikologie

Markéta Pekarová Adamová – andragogika a personální řízení

Helena Langšádlová – politologie

Ivan Bartoš – teologie, informační studia a knihovnictví

Jan Lipavský – mezinárodní teritoriální studia

Martin Baxa – učitelství dějepisu a zeměpisu

Vladimír Balaš – právo

Martin Kupka – žurnalistika

Vít Rakušan – historie a němčina

Jana Černochová – právo

Jozef Síkela – ekonomie


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Tisková zpráva iniciativy a nadějná informace...

2023-04-04 12:38:42

V posledních dnech se na řadě grémií jedná o dofinancování roku 2023 s akcentem na nejnižší a neudržitelné mzdové úrovně. Iniciativa Hodina pravdy, zástupci senátů, děkani i odbory jsou účastni diskuzí a do detailu sledují zastoupení univerzit i Vlády ČR… Níže poslední tisková zpráva a (snad) nadějeplná informace z dílny ČTK.  

Tisková zpráva: Humanitní akademici odmítli odpověď vlády na svůj protest „Hodina pravdy“. Zvažují další protestní akce. | Hodina pravdy


Rada VŠ: Vláda je připravená posílit rozpočet univerzit o 900 milionů korun | ČeskéNoviny.cz (ceskenoviny.cz)

 


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Hodina pravdy - Dění, přípravy dalších kroků, mediální ohlas

2023-04-01 20:20:58

V úterý 28. března proběhla v 9 městech ČR a na 13 fakultách bezprecedentní Hodina pravdy
Za vynikající organizaci, vzájemné přátelství a podporu všem děkujeme! Od léta se podařilo k protestním aktivitám stmelit akademické senáty, odbory, pedagožky a pedagogy, doktorandky a doktorandy, studentky a studenty i Akademii věd ČR. Vytvořili jsme semknutou komunitu, která disponuje vysoce aktivním oficiálním zastoupením v Asociaci děkanů filozofických fakult i ve Vysokoškolském odborovém svazu, stejně jako v neformálně ustavených strukturách sbíhajících se pod koordinaci výborně sehraného teamu z FF UK. Podnítili jsme intenzivní jednání na Vládě ČR a nebývale zviditelnili agendu, která si zaslouží celospolečenskou pozornost. Až na výjimky je právoplatnost nároků na důstojnou a rovnou mzdu, relevantní stipendia a solidní pracovní podmínky podporována v médiích, jasné vyjádření na naši podporu zaznělo od prezidenta Patra Pavla. Přesto vládní odezva, která řešení problému i nadále odkládá a rétoricky přenáší do začarovaného kruhu podfinancovaných vysokých škol a jejich autonomie, jež ve skutečnosti závisí na státních financích, neodpovídá závažnosti a urgentní povaze problému. Přímo v dny jednání tak odcházejí elitní kolegyně a kolegové z kateder, alibistická rétorika vlády pak bohužel přímo podporuje protivzdělanecké nálady ve společnosti. V následujících dnech proto očekávejte tiskové prohlášení iniciativy a plán dalších kroků, které budou následovat, nedojde-li k jasnému narovnání poměrů, které jsou nadále neudržitelné. Vedle webových stránek Hodina pravdy – Protest humanitních a společenskovědních VŠ byly zavedeny permanentní komunikační kanály k precizaci dalších kroků a strategií. V žádném případě v iniciativě nepolevíme, naopak. Teprve nyní byla zformována komunita důsledně plánující budoucí kroky, od minulého týdne známe náš potenciál a jsme schopni dalšího, byť i ofenzivního, společného postupu. Jak směrem k reprezentaci státu, tak uvnitř univerzitního prostředí.   Ve prospěch studentek a studentů, doktorandek a doktorandů, veškerého personálu našich institucí, pro záchranu našich oborů a za vzdělanost naší země. Níže výběr z mediálního ohlasu, doporučujeme především dva úvodní podcasty.

Může za nízké platy univerzitních učitelů v humanitních oborech stát, nebo vysoké školy? - Týdeník Respekt | Podcast on Spotify

Celodenní záznamy | Český rozhlas (11:00h)

Akademici: mezi supermarketem a mezinárodní vědou (denikreferendum.cz)

 

Učitelé z vysokých škol protestovali kvůli nízkým výdělkům — ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Akademikům vadí nízké odměny. Plat 98 tisíc korun? Holý nesmysl | Domov | Lidovky.cz

 

Platy pedagogů jsou nedůstojné. Často si musí přivydělávat druhou prací, upozorňuje předseda odborového svazu | Radiožurnál (rozhlas.cz)

 

Podcast: KONTEXT: Bez kultury se neobejdeme, chceme jen důstojnou mzdu, míní akademičky - iDNES.cz

 

Na univerzitách hrozí tvrdá stávka. Víme, kdy by k ní mělo dojít | Domov | Lidovky.cz

 

KOMENTÁŘ: Ale Sisyfos by byl šťastný! - Petr Šabata - Novinky

 

Hodina pravdy | | A2 – neklid na kulturní frontě (advojka.cz)

 

Radkin Honzák - Názory Aktuálně.cz (aktualne.cz)

 

Prezident Pavel podpořil protestující pedagogy. Výsledky svých návštěv chce probrat s ministry (denikn.cz)

 

Apolena Rychlíková: Lidé z humanitních a společenskovědních oborů se přihlásili o slovo. Jejich situace je neudržitelná | Plus (rozhlas.cz)

 

Platy učitelů jsou neúnosné. Míč je na straně vlády, říká expert - Novinky

 

Realita anglosaského vysokého školství ukazuje, že školné a větší byrokracie nejsou řešením – A2larm

 

https://hodinapravdy.cz/medialni-ohlasy/

 

 

 

 


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Zcela aktuální Prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult ČR k 28. 3.  

2023-03-22 15:29:19

My, děkanky a děkani filozofických fakult ČR, dlouhodobě upozorňujeme na kritické podfinancování humanitních a společenskovědních oborů na českých vysokých školách. Za nepřijatelné považujeme zejména platové podmínky vyučujících, kteří za stejnou práci na pozici odborných asistentů či docentů dostávají podstatně nižší mzdu než jejich kolegové z jiných fakult či učitelé v regionálním školství. Proto plně podporujeme protesty našich akademických obcí a jsme připraveni účastnit se  dalších jednání s MŠMT i s reprezentacemi vysokých škol. V rámci dosavadních kroků MŠMT pozitivně hodnotíme sestavení pracovní skupiny, která má řešit nejen problematiku rozdílného financování fakult, ale především podfinancování vysokého školství obecně. Tento postup vítáme a věříme v úspěšný výsledek jednání, který přinese ještě v letošním roce do rozpočtu vysokých škol přislíbené prostředky zhruba ve výši 1 miliardy, které vyřeší aktuální krizovou situaci humanitních a společenskovědních oborů. Zároveň podporujeme další jednání o změnách metodiky financování vysokých škol. Filozofické fakulty mají ve vysokoškolském vzdělávacím systému nezastupitelnou roli. Spektrem oborů, které zajišťují a rozvíjejí, vykonávají významnou službu pro stát, a proto pro ně požadujeme důstojné podmínky, srovnatelné s jinými segmenty vysokého školství.  
Za Asociaci děkanů FF ČR   Robert Antonín, děkan FF OU Jan Stejskal, děkan FF UP


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v OlomouciSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...