Výzva na podporu humanitních a sociálněvědních oborů

Kontaktujte autora petice

Český rozhlas o naší situaci

2023-01-18 23:19:19

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Tisková zpráva z jednání Asociace / Prosba o kazuistiky

2023-01-13 11:49:18

Milí přátelé, stále více z vás posílá reálné příběhy o vaší kolabující kariéře a nesnadné sociální situaci, kdy vysokoškolská mzda nevystačí na běžný život. Píšete, že se denně rozhodujete, zda neopustit desetiletí budovanou akademickou dráhu. Hlásíte se s možností sdílet své zážitky v médiích. 
V následujících týdnech budeme takových kazuistik potřebovat co nejvíce, proto je, prosím, i nadále zasílejte či zveřejňujte v reakcích u petice. 
Tento problém nelze odkládat, utlumit spory o detaily či hledáním příčin na univerzitách a samých fakultách. Jde o situaci plošnou a gradující, s mnoha návaznými nesnázemi a doprovodnými jevy.
Děkujeme rovněž hlásícím se odborovým organizacím, jejich aktivizace bude nezbytná.
Níže tisková zpráva Asociace děkanů filozofických fakult:  


Ministr Balaš: Navýšením platů akademickým pracovníkům ve společenských a humanitních oborech se budu zabývat


Na alarmující postavení filozofických fakult v rámci odměňování akademických pracovníků upozorňují děkani fakult velmi intenzivně od podzimu loňského roku. V úterý 10. 1. se konala schůzka ministra školství Vladimíra Balaše se zástupci Asociace děkanů filozofických fakult.
Děkani zopakovali základní nedostatky v systému odměňování, které vedou k dlouhodobému podfinancování filozofických fakult, v jehož důsledku dochází ke ztrátě konkurenceschopnosti na pracovním trhu a odchodu akademických pracovníků do nižších stupňů vzdělávacího systému, kde se jim momentálně nabízí výhodnější platové podmínky.
„Za nejhorší lze považovat situaci odborných asistentů, u nichž je výše platu na úrovni profesí se středoškolským či dokonce základním vzděláním,“ uvedl jeden z předsedů Asociace děkanů filozofických fakult doc. Jan Stejskal, děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Děkani upozornili na stále více se rozevírající „platové nůžky“ v neprospěch pracovníků filozofických fakult, a to v porovnání s platy v regionálním školství i s platy pracovníků jiných fakult v rámci univerzit. Nerovnosti vyplývají mimo jiné také v zastaralém systémů hodnocení ekonomické náročnosti jednotlivých oborů, který vznikl začátkem devadesátých let a dávno neodráží realitu. „Tento systém vychází z předpokladu, že humanitním a společenským
oborům k práci postačí tužka a papír, to už ale zdaleka není pravda. Technologie od té doby výrazně pokročily a už i humanitní vědci ke své práci využívají laboratoře a technologicky náročné přístroje. Typicky například archeologie, psychologie, ale i jazyky využívající například přenosové tlumočnické zařízení a podobně,“ upozorňuje Robert Antonín, děkan Filozofické fakulty Ostravské Univerzity.
Platové podmínky některých akademických pracovníků zejména v hlavním městě jsou se zvyšujícími se životními náklady neúnosné a mnohdy pod hranicí důstojné mzdy odpovídající náročnosti vědecké práce a jejich vzdělání.

Ministr zřídí pracovní skupinu, protesty akademických pracovníků však nelze zcela vyloučit

Ministr přislíbil, že se vzniklou situací bude zabývat a bude projednána i s rektory vysokých škol, s odvoláním na skutečnost, že přerozdělování finančních prostředků v rámci univerzit a zajištění rovných podmínek pro akademické pracovníky napříč univerzitami je v kompetenci
rektorů, nikoli ministerstva. Děkani filozofických fakult však vzhledem k závažnosti situace vyžadují okamžitou finanční pomoc do doby, než budou přijaty širší systémové změny.
Ministr proto rozhodl o neprodleném zřízení pracovní skupiny, v níž bude Asociace děkanů filozofických fakult zastoupena. Zástupci fakult budou trvat na co nejrychlejším sestavení této skupiny a jejím brzkém jednání. Zároveň si ministr vyžádal další podrobné materiály k přezkoumání situace na filozofických fakultách, které děkani nashromáždili a jsou připraveni je ministerstvu poskytnout. Současně ale upozorňují, že situace natolik pokročila, že nelze vyloučit výraznější protesty ze strany pracovníků filozofických fakult, pokud nebudou přijata reálná, rychlá a uspokojivá opatření.
Společné schůzky s ministrem školství se za Asociaci děkanů filozofických fakult vedle Jana Stejskala a Roberta Antonína zúčastnily Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP a Eva Lehečková, děkanka FF UK. Za ministerstvo se jednání zúčastnili vedle pana ministra také jeho náměstek Jaroslav Miller, vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová, ředitelka Odboru podpory vysokých škol a výzkumu Jana Říhová a vedoucí oddělení kanceláře vrchní ředitelky Vojtěch Tomášek.


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Aktualizace, nutnost zesílení tlaku!

2023-01-08 17:52:04

Milí přátelé, zatím bohužel nemáme příliš dobré zprávy.
Dovolíme si sdílet několik čísel dokreslujících zoufalý stav v našich oborech, jenž se nejen nemění, ale situace se nadále zhoršuje, aniž by bylo navrženo relevantní řešení, a to ani ze strany univerzit, ani orgánů státní správy.   
Již nyní je odborný asistent, nejčastější zaměstnanec FF (spolu s nenárokovými položkami, tedy s granty!), téměř o 20% pod úrovní platů učitelů v regionálním školství, a to před jejich růstem. U asistentů jde pak o 40%. Odborní asistenti tak mají mzdu zhruba na úrovni pedagogů v MŠ.
Tarif odborných asistentů se na většině škol pohybuje kolem 30 tis Kč, tedy přesně v úrovni nástupního platu prodavačky v Lidlu, případně v souladu s profesemi, jako jsou kameník, kamnář, kotelník či leštič.
Průměrný zaměstnanecký plat v ČR je aktuálně přibližně 40 tis Kč, přičemž průměr vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců dosahuje úrovně až 61 tis Kč. Ještě markantnější je srovnání mzdových úrovní přímo v daných lokalitách, tedy většinově velkých městech, kde vysoké školy sídlí. Průměrná mzda v Praze aktuálně činí 50 tis Kč, v Olomouci 35 tis Kč, vysokoškolsky vzdělaní pak dosahují podstatně vyšších úrovní.  
Po nedávném hlasování Poslanecké sněmovny navíc očekáváme od 1. ledna 2024 výrazné navýšení v regionálním školství, tedy mzdy zákonně zajištěné na 60 tis Kč.
Tyto jednoduché informace předají zástupci Asociace děkanů filozofických fakult ministru školství Vladimíru Balašovi v úterý 10. ledna. Pokud nenalezneme metodu rychlého narovnání poměrů, jsme připraveni k iniciaci stávkové pohotovosti. Nejen kvůli reálné nouzi značné části akademické obce, ale i jako gesto obrany našich oborů a vzdělanosti.
Jako doklad, že náš problém není lokální otázkou, ale celorepublikovou katastrofou, shrnujeme následující data: Aktuálně má náš protest 1438 signatářů. Nejčastěji figurují univerzitní města v tomto pořadí: Praha, Olomouc, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Pardubice, Liberec, Opava, Zlín. Podporu našeho protestu podpořili děkanky a děkani těchto fakult sdružených v Asociaci děkanů FF: FF UK, FHS UK, FF UP, FF JCU, FF OU, FF UHK, FF UJEP, FF UPCE, FF ZČU, FPF SLU, s výzvou se neidentifikovalo pouze zastoupení FF MU.
Problému se i nadále věnují média, s nimiž budeme v následujících týdnech intenzivně komunikovat. Má-li někdo z vás chuť v této souvislosti sdílet svůj příběh, ozvěte se na adresu petr.bilik@upol.cz, případně volejte na 774409069. Oceníme i kontakty na novináře, kteří jsou ochotni a schopni téma co nejdříve uchopit. Další šíření petice je rovněž velmi žádoucí.
Z čerstvých ohlasů snad oceníte následující: https://rb.gy/vexk6l 
Lepší vyhlídky v novém roce přejí 
za iniciativu Petr Bilík a Jan Stejskal, děkan FF UP a předseda Asociace děkanů filozofických fakult


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Postup Asociace děkanů filozofických fakult

2022-12-02 13:51:10

Vážení přátelé, nově si naši výzvu osvojila Asociace děkanů filozofických fakult, která chystá společný postup.
Další z jednání Asociace je symbolicky plánováno v gesci FF UP, kde výzva a petice vznikla.

Děkujeme za podporu!

https://dekaniff.cz/2022/12/01/asociace-dekanu-filozofickych-fakult-cr-se-pripojila-k-vyzve-na-podporu-humanitnich-a-socialne-vednich-oboru-a-vyzyva-msmt-a-reprezentace-vysokych-skol-k-reseni-nerovnych-platovych-p/  


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Informace o dalších krocích

2022-10-14 15:45:26

Vážení a milí přátelé,
dovoluji si vás informovat o dění v rámci naší iniciativy: Byť se může na první pohled zdát, že jsme se se začátkem semestru pozastavili, opak je
pravdou. V minulém týdnu měla vyjednávací skupina příležitost přivítat paní ministryni Langšádlovou, v příštím týdnu proběhne jednání na Ministerstvu financí a obdrželi jsme odpovědi z MŠMT stejně jako z České konference rektorů. Odbory jednotlivých fakult začaly vzájemně
komunikovat. K jednotlivým bodům:
- Nově budeme oslovovat pana ministra škoství a paní náměstkyni Wildovou. U pana ministra došlo k nevyjasněné reakci na náš požadavek jednání, pokusíme se o nový typ komunikace. Nicméně je o iniciativě zpraven a podle našich informací považuje požadavky za relevantní. Paní náměstkyně i pan ministr navíc obdrželi impulzy na nedávném zasedání Asociace děkanů filozofických fakult a diskutována byla možnost zřízení speciálního programu v rámci Fondu vzdělávací politiky i vznik pracovní skupiny pro změnu Metodiky 2017+ se zástupci z AD FF.
- V odpovědi předsedy ČKR sice zaznívá vědomí problému, ale také jeho lokalizace na jednotlivé vysoké školy. V tomto nemůžeme souhlasit a budeme usilovat o generální apel ze strany MŠMT a ČKR směrem k dodržování mzdové rovnosti.
- Odborová organizace FF UP oslovila několik sesterských ZO, aby postupovaly obdobně jako na UP a vyžadovaly od vedení univerzit zveřejnění a srovnání mzdových tarifů.
- Velmi nadějně vyzněla schůzka s paní ministryní Langšádlovou, která se o problém intenzivně zajímala a některé argumenty ve smyslu společenské potřebnosti SHUV jí byly blízké. Problematika byla mimochodem na místě spojena i s nedostatečným hodnocením na uměleckých vysokých školách. V nejbližší době budeme na Úřad Vlády ČR dodávat podklady pro pilotní a aproximativní výpočet dorovnání mezd mezi obory a fakultami. Byli jsme ujištěni o úsilí udržet speciální výzvu pro SHUV v rámci OP JAK.
Aktuálně vás snažně prosíme o další šíření petice a podporu vlastních odborů a fakult při jednáních. Nyní zformovaná vyjednávací skupina zahrnuje děkany/ky fakult z UP, OU a UK, ale kdykoliv ji lze rozšířit a další zástupci budou vítání.
Prosím, máte-li životní situaci a příběh dokládající podhodnocenost vaší práce (změna zaměstnání a pokles platu, odchod z univerzitní sféry, neřešitelnost sociální nouze v postavení VŠ pedagoga/pedagožky) a jste ochotni/ny svůj příběh mediálně sdílet, neváhejte nás kontaktovat na adrese petr.bilik@upol.cz.
Za iniciativu Protest
Jan Stejskal, děkan FF UP


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Žádosti o schůzky odeslány

2022-08-18 17:53:22

Vážení přátelé, dovolujeme si vás informovat o následujícím:

Dnes byly odeslány dopisy zástupcům předních institucí, které ovlivňují systémové nastavení zdejších vysokých škol a výzkumných institucí.
Obsahují žádost o schůzky s vyjednávacím týmem a odkaz na petici a úvodní výzvu.
Věříme, že se odezvy dočkáme co nejdříve a že krizovou situaci, kterou jsme formulovali, budeme detailizovat a hledat společná řešení.
Prosíme signatáře, aby nadále šířili petici a informace o problému.
O reakcích adresátů i o výsledcích jednání vás budeme průběžně informovat. 

Obesláni byli:


Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., předseda Vlády České republiky

Mgr. Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace 

Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Zbyněk Stanjura, ministr financí

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., předseda Rady vysokých škol Prof. 

Prof. PaeDr. Radka Wildová, CSc., náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Informace o nynější aktivitách

2022-07-23 13:31:11

Vážení přátelé, 

je nás právě 1200, kdo jsme podepsali petici ohrazující se vůči podcenění sociálněvědních a humanitních oborů a nedůstojným mzdám na vysokých školách.
V tuto chvíli jsou výzva a petice relevantními materiály při diskuzích na vládní úrovni a naše argumenty jsou brány vážně.
V následujících týdnech nicméně proběhne boj o rozpočet, kdy musíme být výrazně slyšet. Proto sestavíme vyjednávací tým a požádáme ministra školství, ministryni pro vědu, výzkum a inovace, ministra financí, premiéra a Českou konferenci rektorů o jednání.
Stejně tak budeme ve spolupráci s odbory koncipovat viditelné a citelné akce s datem kolem začátku semestru.
Jak jsme předpokládali, problém není na jedné univerzitě, podpisy se scházejí snad ze všech dotčených vysokých škol v ČR, převážná část podpisů proudí z Prahy. Mezi signatáři naleznete děkanky a děkany, významná jména našich oborů, k nimž můžete připočítat kupříkladu také řadu podporovatelů z lékařských či přírodovědných fakult.

Dovolujeme si vás pozvat na facebookovou stránku, kde budeme zveřejňovat některé podkladové materiály, mediální ohlas a chystané kroky:
https://www.facebook.com/Protest-proti-podfinancov%C3%A1n%C3%AD-soci%C3%A1ln%C4%9Bv%C4%9Bdn%C3%ADch-a-humanitn%C3%ADch-obor%C5%AF-na-V%C5%A0-109952438448153
Nejnovějším televizním zpracováním je reportáž CNN Prima:
https://cnn.iprima.cz/porady/zpravy-z-regionu/nizke-platy-akademiku?fbclid=IwAR3JFOml3n1WnsRpGmHFcBc1naH5UO4ch8YxAaQ7-Kb2PD-H1Uvg_tg4qKo

 
Jakékoliv podněty můžete zasílat na adresu petr.bilik@upol.cz, telefonicky na čísle 774409069, nebo se o ně lze podělit v komentářích zmíněné fb stránky.  

Srdečně zdraví a za Vaši aktivitu děkuje (za iniciátory výzvy)
Petr Bilík, FF UP
  


Filozofická fakulta Univerzity Palackého v OlomouciSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...